دیکشنری انگلیسی به فارسی

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Admission Day به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Admission Day به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Admission Day به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Admission Day به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Admission Day

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Armistice Day به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Armistice Day به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Armistice Day به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Armistice Day به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Armistice Day

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Black crappie به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Black crappie به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Black crappie به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Black crappie به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Black crappie

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Canonical hour به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Canonical hour به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Canonical hour به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Canonical hour به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Canonical hour

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Black diamond به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Black diamond به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Black diamond به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Black diamond به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Black diamond

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Czechoslovakia به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Czechoslovakia به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Czechoslovakia به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Czechoslovakia به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Czechoslovakia

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Czech (2nd meaning) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Czech (2nd meaning) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Czech (2nd meaning) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Czech (2nd meaning) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Czech (2nd meaning)

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی DAB (2nd meaning) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی DAB (2nd meaning) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی DAB (2nd meaning) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی DAB (2nd meaning) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه DAB (2nd meaning)

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی DAB (3rd meaning) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی DAB (3rd meaning) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی DAB (3rd meaning) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی DAB (3rd meaning) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه DAB (3rd meaning)

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی DAB (4th meaning) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی DAB (4th meaning) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی DAB (4th meaning) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی DAB (4th meaning) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه DAB (4th meaning)

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Da (2nd meaning) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Da (2nd meaning) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Da (2nd meaning) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Da (2nd meaning) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Da (2nd meaning)

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Da (3rd meaning) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Da (3rd meaning) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Da (3rd meaning) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Da (3rd meaning) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Da (3rd meaning)

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی D (2nd meaning) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی D (2nd meaning) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی D (2nd meaning) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی D (2nd meaning) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه D (2nd meaning)

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی D (3rd meaning) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی D (3rd meaning) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی D (3rd meaning) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی D (3rd meaning) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه D (3rd meaning)

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی D (4th meaning) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی D (4th meaning) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی D (4th meaning) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی D (4th meaning) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه D (4th meaning)

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Christmas tree به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Christmas tree به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Christmas tree به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Christmas tree به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Christmas tree