تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه unfavorable به انگلیسی


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه unfavorable به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه unfavorable، معنی کلمه unfavorable به انگلیسی، تعریف کلمه unfavorable به انگلیسی، مترادف unfavorable و متضاد unfavorable، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه unfavorable و معنی نزدیک و معنی دور unfavorable را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of unfavorable

1

adj not favorable

“made an unfavorable impression”
unfavorable reviews”
Synonyms:
unfavourable
bad

having undesirable or negative qualities

adj not encouraging or approving or pleasing

unfavorable conditions”
“an unfavorable comparison”
“” unfavorable comments”, “unfavorable impression”
Synonyms:
unfavourable
negative

expressing or consisting of a negation or refusal or denial
critical

marked by a tendency to find and call attention to errors and flaws
uncomplimentary

tending to (or intended to) detract or disparage
admonishing, admonitory, reproachful, reproving

expressing reproof or reproach especially as a corrective
adverse, inauspicious, untoward

contrary to your interests or welfare
disapproving

expressing or manifesting disapproval
discriminatory, invidious

containing or implying a slight or showing prejudice
bad

having undesirable or negative qualities
hostile

characterized by enmity or ill will
Antonyms:
favorable, favourable

encouraging or approving or pleasing
affirmative, affirmatory

affirming or giving assent
complimentary

conveying or resembling a compliment
affirmative, approbative, approbatory, approving, plausive

expressing or manifesting praise or approval
indulgent

being favorably inclined
good

having desirable or positive qualities especially those suitable for a thing specified
show more antonyms…

adj (of winds or weather) tending to hinder or oppose

unfavorable winds”
Synonyms:
unfavourable
unpropitious

not propitious
adverse, contrary

in an opposing direction
Antonyms:
favorable, favourable

(of winds or weather) tending to promote or facilitate
propitious

presenting favorable circumstances; likely to result in or show signs of success
following

in the desired direction
show more antonyms…


جمله انگلیسی با unfavorable

حفظ لغت unfavorable به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه unfavorable به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت unfavorable را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت unfavorable با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با unfavorable را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی unfavorable در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه unfavorable، مشاهده جمله با unfavorable، انواع اصطلاح با unfavorable، ضرب المثل با unfavorable، ریشه کلمه unfavorable و تاریخچه پیدایش کلمه unfavorable را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه unfavorable مشاهده نمائید:بازی یادگیری زبان انگلیسی