تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه unconscious به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه unconscious به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه unconscious، معنی کلمه unconscious به انگلیسی، تعریف کلمه unconscious به انگلیسی، مترادف unconscious و متضاد unconscious، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه unconscious و معنی نزدیک و معنی دور unconscious را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

When you’re unconscious you’re passed out or asleep. Anything going on in the body that we’re not aware of can also be called unconscious.
Being unconscious can be very nice, especially when you’re in the middle of a deep sleep. But if you’re unconscious because you fainted or got hit in the head, that’s not so good. Unconscious people aren’t aware of what’s going on, and they can’t talk or do things — except maybe for sleepwalking and sleeptalking. There are also unconscious thoughts and desires: things going on in the mind that you don’t know about.
Definitions of unconscious

1

adj not conscious; lacking awareness and the capacity for sensory perception as if asleep or dead

“lay unconscious on the floor”
Synonyms:
asleep

in a state of sleep
incognizant, unaware

(often followed by `of’) not aware
cold

unconscious from a blow or shock or intoxication
comatose

in a state of deep and usually prolonged unconsciousness; unable to respond to external stimuli
innocent

(used of things) lacking sense or awareness
insensible, senseless

unresponsive to stimulation
KO’d, kayoed, knocked out, out, stunned

knocked unconscious by a heavy blow
nonconscious

concerning mental functioning that is not represented in consciousness
semicomatose

in a state of partial coma
subconscious

just below the level of consciousness
insensible

incapable of physical sensation
involuntary, nonvoluntary, unvoluntary

not subject to the control of the will
Antonyms:
conscious

knowing and perceiving; having awareness of surroundings and sensations and thoughts
awake

not in a state of sleep; completely conscious
aware, cognisant, cognizant

(sometimes followed by `of’) having or showing knowledge or understanding or realization or perception
self-aware, self-conscious

aware of yourself as an individual or of your own being and actions and thoughts
semiconscious

partially conscious; not completely aware of sensations
sentient

consciously perceiving
sensible, sensitive

able to feel or perceive
voluntary

of your own free will or design; done by choice; not forced or compelled
show more antonyms…

adj without conscious volition

Synonyms:
involuntary, nonvoluntary, unvoluntary

not subject to the control of the will

adj (followed by `of’) not knowing or perceiving

“”happily unconscious of the new calamity at home”- Charles Dickens”
Synonyms:
incognizant, unaware

(often followed by `of’) not aware

n that part of the mind wherein psychic activity takes place of which the person is unaware

Synonyms:
unconscious mind
Type of:
brain, head, mind, nous, psyche

that which is responsible for one’s thoughts and feelings; the seat of the faculty of reason

جمله انگلیسی با unconscious

حفظ لغت unconscious به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه unconscious به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت unconscious را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت unconscious با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با unconscious را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی unconscious در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه unconscious، مشاهده جمله با unconscious، انواع اصطلاح با unconscious، ضرب المثل با unconscious، ریشه کلمه unconscious و تاریخچه پیدایش کلمه unconscious را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه unconscious مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی