تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه susceptible به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه susceptible به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه susceptible، معنی کلمه susceptible به انگلیسی، تعریف کلمه susceptible به انگلیسی، مترادف susceptible و متضاد susceptible، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه susceptible و معنی نزدیک و معنی دور susceptible را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

If you are susceptible to something such as infections or earaches, it means you are likely to become sick with these things.
Have you ever received something you don’t want? Well, with susceptible meaning “likely to be influenced or affected by” that is probably going to be the case. If you’re susceptible to flattery, and someone wants something from you, all they have to do is give you a compliment or two and you’ll do what they want. Material that’s susceptible to cracking won’t be in good condition for long.
Definitions of susceptible

1

adj (often followed by `of’ or `to’) yielding readily to or capable of

susceptible to colds”
susceptible of proof”
Synonyms:
unprotected

lacking protection or defense
sensitive

responsive to physical stimuli
allergic, hypersensitised, hypersensitive, hypersensitized, sensitised, sensitized, supersensitised, supersensitive, supersensitized

having an allergy or peculiar or excessive susceptibility (especially to a specific factor)
amenable

open to being acted upon in a certain way
capable, open, subject

possibly accepting or permitting
convincible, persuadable, persuasible, suasible

being susceptible to persuasion
fictile, pliable

susceptible to being led or directed
liable, nonimmune, nonresistant, unresistant

(often followed by `to’) likely to be affected with
predisposed

made susceptible
amenable, tractable

readily reacting to suggestions and influences
suggestible

susceptible or responsive to suggestion
temptable

susceptible to temptation
unvaccinated

not vaccinated
vulnerable

susceptible to criticism or persuasion or temptation
vulnerable

susceptible to attack
Antonyms:
insusceptible, unsusceptible

not susceptible to
insensitive

not responsive to physical stimuli
immune, resistant

relating to or conferring immunity (to disease or infection)
immunised, immunized, vaccinated

having been rendered unsusceptible to a disease
immunogenic

possessing the ability to elicit an immune response
incapable

not being susceptible to or admitting of something (usually followed by `of’)
unpersuadable, unsuasible

not susceptible to persuasion
unresponsive

not susceptible to suggestion or influence
show more antonyms…

adj easily impressed emotionally

Synonyms:
impressible, impressionable, waxy

easily impressed or influenced

جمله انگلیسی با susceptible

حفظ لغت susceptible به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه susceptible به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت susceptible را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت susceptible با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با susceptible را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی susceptible در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه susceptible، مشاهده جمله با susceptible، انواع اصطلاح با susceptible، ضرب المثل با susceptible، ریشه کلمه susceptible و تاریخچه پیدایش کلمه susceptible را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه susceptible مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی