stick


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه stick به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه stick، معنی کلمه stick به انگلیسی، تعریف کلمه stick به انگلیسی، مترادف stick و متضاد stick، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه stick و معنی نزدیک و معنی دور stick را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

A stick is either a short length of wood—part of a tree branch—or an implement made of wood, like a hockey stick, a walking stick, or the sticks you use to play a drum.

There’s also the much shorter popsicle stick or lollipop stick, as well as an airplane pilot’s joy stick, a stick of butter, and a long, thin piece of something, like a stick of dynamite or cinnamon. As a verb, stick means “pierce,” “fix,” or “stay.” So you can stick a pin in a balloon, stick a sticker on a window, or stick around your classroom after math class is over.

Primary Meanings of stick

1.
n
a long thin implement resembling a length of wood
2.
n
threat of a penalty
3.
v
put, fix, force, or implant
4.
v
come or be in close contact with; stick or hold together and resist separation
5.
v
saddle with something disagreeable or disadvantageous
6.
n
a rectangular quarter pound block of butter or margarine
7.
n
marijuana leaves rolled into a cigarette for smoking
8.
v
be a mystery or bewildering to
Full Definitions of stick

1

n a long thin implement resembling a length of wood

“cinnamon sticks
“a stick of dynamite”
Type of:
implement

instrumentation (a piece of equipment or tool) used to effect an end

n an implement consisting of a length of wood

“he collected dry sticks for a campfire”
“the kid had a candied apple on a stick
Types:
show 32 types…
hide 32 types…
bow

a slightly curved piece of resilient wood with taut horsehair strands; used in playing certain stringed instruments
club

stout stick that is larger at one end
divining rod, dowser, dowsing rod, water finder, waterfinder

forked stick that is said to dip down to indicate underground water or oil
drumstick

a stick used for playing a drum
linstock

a stick about a meter long with a point on one end (to stick in the ground) and a forked head on the other end (to hold a lighted match); formerly used to fire cannons
matchstick

a short thin stick of wood used in making matches
mahlstick, maulstick

a long stick that a painter uses to support the hand holding the brush
backsword, fencing stick, singlestick

a stick used instead of a sword for fencing
spindle

a stick or pin used to twist the yarn in spinning
staff

a strong rod or stick with a specialized utilitarian purpose
stob

a short straight stick of wood
swizzle stick

a small stick used to stir mixed drinks
walking stick

a stick carried in the hand for support in walking
alpenstock

a stout staff with a metal point; used by mountain climbers
bat

a club used for hitting a ball in various games
baton

a short staff carried by some officials to symbolize an office or an authority
bludgeon

a club used as a weapon
cane

a stick that people can lean on to help them walk
crook, shepherd’s crook

a long staff with one end being hook shaped
crutch

a wooden or metal staff that fits under the armpit and reaches to the ground; used by disabled person while walking
cudgel

a club that is used as a weapon
distaff

the staff on which wool or flax is wound before spinning
fiddlestick, violin bow

a bow used in playing the violin
flagpole, flagstaff

a tall staff or pole on which a flag is raised
Indian club

a bottle-shaped club used in exercises
knobkerrie, knobkerry

a short wooden club with a heavy knob on one end; used by aborigines in southern Africa
lathee, lathi

club consisting of a heavy stick (often bamboo) bound with iron; used by police in India
hammer, mallet

a light drumstick with a rounded head that is used to strike such percussion instruments as chimes, kettledrums, marimbas, glockenspiels, etc.
pikestaff

the staff of a pike
quarterstaff

a long stout staff used as a weapon
supplejack

walking stick made from the wood of an American tropical vine
baton, billy, billy club, billystick, nightstick, truncheon

a short stout club used primarily by policemen
Type of:
implement

instrumentation (a piece of equipment or tool) used to effect an end

n a small thin branch of a tree

Type of:
limb, tree branch

any of the main branches arising from the trunk or a bough of a tree

n a lever used by a pilot to control the ailerons and elevators of an airplane

Synonyms:
control stick, joystick
Type of:
lever

a rigid bar pivoted about a fulcrum

n a long implement (usually made of wood) that is shaped so that hockey or polo players can hit a puck or ball

Types:
hockey stick

sports implement consisting of a stick used by hockey players to move the puck
polo mallet, polo stick

a mallet used to strike the ball in polo
Type of:
sports equipment

equipment needed to participate in a particular sport

n informal terms for the leg

“fever left him weak on his sticks
Synonyms:
peg, pin
Type of:
leg

a human limb; commonly used to refer to a whole limb but technically only the part of the limb between the knee and ankle

2

n threat of a penalty

“the policy so far is all stick and no carrot”
Type of:
penalisation, penalization, penalty, punishment, sanction

the act of punishing

3

v put, fix, force, or implant

stick your thumb in the crack”
Synonyms:
deposit, lodge, wedge
Antonyms:
dislodge, free

remove or force out from a position
Types:
redeposit

deposit anew
Type of:
fasten, fix, secure

cause to be firmly attached

v pierce or penetrate or puncture with something pointed

“He stuck the needle into his finger”
Type of:
pierce, thrust

penetrate or cut through with a sharp instrument

v pierce with a thrust using a pointed instrument

“he stuck the cloth with the needle”
Type of:
pierce, thrust

penetrate or cut through with a sharp instrument

v stay put (in a certain place)

Stick around and you will learn something!”
Synonyms:
stay, stay put, stick around
Antonyms:
move

change residence, affiliation, or place of employment
Type of:
stay in place

be stationary

v be or become fixed

“The door sticks–we will have to plane it”
Type of:
be

have the quality of being; (copula, used with an adjective or a predicate noun)

v cover and decorate with objects that pierce the surface

stick some feathers in the turkey before you serve it”
Type of:
adorn, beautify, decorate, embellish, grace, ornament

make more attractive by adding ornament, colour, etc.

4

v come or be in close contact with; stick or hold together and resist separation

“The label stuck to the box”
Synonyms:
adhere, cleave, cling, cohere
adhere, bind, bond, hold fast, stick to

stick to firmly
Types:
show 4 types…
hide 4 types…
mold

fit tightly, follow the contours of
conglutinate

stick together
agglutinate

clump together; as of bacteria, red blood cells, etc.
haemagglutinate, hemagglutinate

cause the clumping together (of red blood cells)
Type of:
adjoin, contact, meet, touch

be in direct physical contact with; make contact

v stick to firmly

Synonyms:
adhere, bind, bond, hold fast, stick to
adhere, cleave, cling, cohere

come or be in close contact with; stick or hold together and resist separation
Types:
bind

form a chemical bond with
ligate

bind chemically
Type of:
attach

become attached

v fasten with an adhesive material like glue

stick the poster onto the wall”
Synonyms:
adhere, cleave, cling, cohere

come or be in close contact with; stick or hold together and resist separation
Type of:
fasten

become fixed or fastened

v fasten into place by fixing an end or point into something

stick the corner of the sheet under the mattress”
Type of:
fasten

become fixed or fastened

v fasten with or as with pins or nails

stick the photo onto the corkboard”
Type of:
fasten

become fixed or fastened

v be loyal to

“The friends stuck together through the war”
Synonyms:
adhere, stand by, stick by
Type of:
be

have the quality of being; (copula, used with an adjective or a predicate noun)

v be a devoted follower or supporter

“She sticks to her principles”
Synonyms:
adhere
Type of:
adopt, espouse, follow

choose and follow; as of theories, ideas, policies, strategies or plans

v endure

“The label stuck to her for the rest of her life”
Type of:
persist, remain, stay

stay behind

5

v saddle with something disagreeable or disadvantageous

“They stuck me with the dinner bill”
Synonyms:
sting
Type of:
force, thrust

impose urgently, importunately, or inexorably

6

n a rectangular quarter pound block of butter or margarine

Type of:
margarin, margarine, marge, oleo, oleomargarine

a spread made chiefly from vegetable oils and used as a substitute for butter
butter

an edible emulsion of fat globules made by churning milk or cream; for cooking and table use

7

n marijuana leaves rolled into a cigarette for smoking

Type of:
butt, cigaret, cigarette, coffin nail, fag

finely ground tobacco wrapped in paper; for smoking

8

v be a mystery or bewildering to

“This question really stuck me”
Synonyms:
amaze, baffle, beat, bewilder, dumbfound, flummox, get, gravel, mystify, nonplus, perplex, pose, puzzle, stupefy, vex
Types:
show 4 types…
hide 4 types…
mix up, stump

cause to be perplexed or confounded
riddle

set a difficult problem or riddle
elude, escape

be incomprehensible to; escape understanding by
defy, refuse, resist

elude, especially in a baffling way
Type of:
bedevil, befuddle, confound, confuse, discombobulate, fox, fuddle, throw

be confusing or perplexing to; cause to be unable to think clearly

جمله انگلیسی با stick

حفظ لغت stick به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه stick به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت stick را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت stick با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با stick را مشاهده نمائید.

نام دیگر عود داربوی است، که در اوستا وهوکرته (Vohukereta) و در پهلوی هوکرت (Hukart) نامیده می‌شود. عود؛ تکه چوبی است که از درختی خاص در جزایر هند و چین بریده شده، و در زمانی که آن را می‌سوزانند دودی خوش‌بو از آن حاصل می‌شود.

عود خوشبو یکی از مواد معطر قابل کاربرد در رایحه درمانی است و در طب سنتی خواص دود کردن عود بر کسی پوشیده نیست. در اصل عود شاخه‌ای باریک و دراز و تکه چوبی بریده شده از درختی خاص بوده که در شرق آسیا علی‌الخصوص هند و چین رویش می‌کند و با آتش زدن آن دودی همراه با بوی خوش بلند می‌شود.

رایحه درمانی توسط عود یکی از بی خطرترین ، کم هزینه ترین ، ارزان ترین و اثر بخش ترین متدهای درمانی می باشد یعنی برای انجام” آروماتراپی”رایحه درمانی در خانه به راحتی میتوان از سوزاندن عود استفاده کرد.

 عود دارچین (Cinnamon)

 عود جنگل بارانی ( Rain Forest )

عود جنگل (Forest)

عود هفت شیر آفریقا (lion African7)

عود اسطوخودوس (Lavender)

عود صندل (Sandal )

عود یکی از بی‌خطرترین، کم‌هزینه ترین، ارزان‌ترین و اثربخش‌ترین متدهای رایحه درمانی است.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی stick در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه stick، مشاهده جمله با stick، انواع اصطلاح با stick، ضرب المثل با stick، ریشه کلمه stick و تاریخچه پیدایش کلمه stick را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه stick مشاهده نمائید:

فلش کارت رایگان لغات انگلیسی
(سطح مبتدی) Elementary
(سطح مبتدی) Elementary
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات انگلیسی
(سطح متوسط) Intermediate
(سطح متوسط) Intermediate
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات انگلیسی
(سطح پیشرفته) Upper-Intermediate
(سطح پیشرفته) Upper-Intermediate
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات آیلتس IELTS
1000+ واژه مهم و ضروری آزمون آیلتس
فلش کارت آزمون آیلتس
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات تافل TOEFL
1000+ واژه مهم و ضروری آزمون تافل
فلش کارت آزمون تافل
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات جی مت GMAT
1000+ واژه مهم و ضروری آزمون جی مت
فلش کارت آزمون جی مت
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
بازی یادگیری زبان انگلیسی