تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه specious به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه specious به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه specious، معنی کلمه specious به انگلیسی، تعریف کلمه specious به انگلیسی، مترادف specious و متضاد specious، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه specious و معنی نزدیک و معنی دور specious را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Use specious to describe an argument that seems to be good, correct, or logical, but is not so. We live on the earth, therefore the earth must be the center of the universe has been proven to be a specious theory of the solar system.
Specious is pronounced “SPEE-shuhs.” Something that is specious is attractive in a deceptive way, and if you follow the word’s etymology, you’ll see why. In Middle English, this adjective meant “attractive,” from Latin speciōsus “showy, beautiful,” from speciēs “appearance, kind, sort.” Latin speciēs is also the source of English species.
Definitions of specious

1

adj plausible but false

“a specious claim”
Synonyms:
spurious
false

not in accordance with the fact or reality or actuality

adj based on pretense; deceptively pleasing

Synonyms:
gilded, meretricious
insincere

lacking sincerity

جمله انگلیسی با specious

حفظ لغت specious به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه specious به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت specious را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت specious با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با specious را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی specious در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه specious، مشاهده جمله با specious، انواع اصطلاح با specious، ضرب المثل با specious، ریشه کلمه specious و تاریخچه پیدایش کلمه specious را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه specious مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی