تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه rub به انگلیسی


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه rub به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه rub، معنی کلمه rub به انگلیسی، تعریف کلمه rub به انگلیسی، مترادف rub و متضاد rub، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه rub و معنی نزدیک و معنی دور rub را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

To rub is to push firmly and repeatedly, like when you rub your sore foot. When Hamlet says, “aye, there’s the rub,” he’s not talking about getting a massage. Rub, as a noun, is an obstacle or something in your way.
You can rub someone’s aching back or rub sunblock on your arms and legs. You can also watch chunks of melting ice on a lake’s surface rub against each other or complain that your new shoes rub your heels and give you blisters. Colloquially, you might rub off on your friends, or begin to influence them by your mere presence. If, however, you rub them the wrong way, you irritate or annoy them. The noun rub is not used nearly as often as the verb, but people do love to allude to Hamlet’s “aye, there’s the rub” line in the “to be or not to be” soliloquy, referring to the unforeseen dreams of death that haunt mankind.

Primary Meanings of rub

1.
vn
move over something with pressure
the act of rubbing or wiping
2.
n
an unforeseen obstacle
Full Definitions of rub

1

v move over something with pressure

rub my hands”
rub oil into her skin”
Types:
show 22 types…
hide 22 types…
brush

rub with a brush, or as if with a brush
pumice

rub with pumice, in order to clean or to smoothen
gauge

rub to a uniform size
puree, strain

rub through a strainer or process in an electric blender
rosin

rub rosin onto
sponge down, sponge off

clean with a sponge, by rubbing
worry

touch or rub constantly
scour, scrub

clean with hard rubbing
abrade, scour

rub hard or scrub
blur, smear, smudge, smutch

make a smudge on; soil by smudging
grate, scrape

scratch repeatedly
pass over, wipe

rub with a circular motion
grate

reduce to small shreds or pulverize by rubbing against a rough or sharp perforated surface
paw

scrape with the paws
holystone

scrub with a holystone
resmudge

smudge again
dust

rub the dust over a surface so as to blur the outlines of a shape
sponge

wipe with a sponge, so as to clean or moisten
squeegee

wipe with a squeegee
broom, sweep

sweep with a broom or as if with a broom
towel

wipe with a towel
whisk, whisk off

brush or wipe off lightly
Type of:
draw, guide, pass, run

pass over, across, or through

v scrape or rub as if to relieve itching

Synonyms:
itch, scratch
Type of:
irritate

excite to an abnormal condition, or chafe or inflame

v cause friction

Synonyms:
chafe, fray, fret, scratch
Type of:
adjoin, contact, meet, touch

be in direct physical contact with; make contact

n the act of rubbing or wiping

“he gave the hood a quick rub
Synonyms:
wipe
Types:
scuff

the act of scuffing (scraping or dragging the feet)
Type of:
contact, physical contact

the act of touching physically

2

n an unforeseen obstacle

Synonyms:
hang-up, hitch, snag
Type of:
obstacle, obstruction

something immaterial that stands in the way and must be circumvented or surmounted


جمله انگلیسی با rub

حفظ لغت rub به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه rub به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت rub را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت rub با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با rub را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی rub در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه rub، مشاهده جمله با rub، انواع اصطلاح با rub، ضرب المثل با rub، ریشه کلمه rub و تاریخچه پیدایش کلمه rub را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه rub مشاهده نمائید:بازی یادگیری زبان انگلیسی