تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه relevant به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه relevant به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه relevant، معنی کلمه relevant به انگلیسی، تعریف کلمه relevant به انگلیسی، مترادف relevant و متضاد relevant، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه relevant و معنی نزدیک و معنی دور relevant را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Something is relevant if it’s appropriate or connected to the matter at hand. Relevant things are helpful and on point.
Relevant things are appropriate and make sense at that particular time. In the middle of history class, your teacher loves to get relevant questions: questions that have to do with the material. The teacher won’t be thrilled to get a question about math: that’s not relevant. You can also say a song or movie is relevant if it’s connected to current events or issues people are talking about. When something is relevant, it just fits what is happening.
Definitions of relevant

1

adj having a bearing on or connection with the subject at issue

“the scientist corresponds with colleagues in order to learn about matters relevant to her own research”
Synonyms:
applicable

capable of being applied; having relevance
germane

relevant and appropriate
pertinent

having precise or logical relevance to the matter at hand
Antonyms:
irrelevant

having no bearing on or connection with the subject at issue
digressive, tangential

of superficial relevance if any
extraneous, immaterial, impertinent, orthogonal

not pertinent to the matter under consideration
inapplicable, unsuitable

not capable of being applied
moot

of no legal significance (as having been previously decided)
show more antonyms…

جمله انگلیسی با relevant

حفظ لغت relevant به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه relevant به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت relevant را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت relevant با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با relevant را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی relevant در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه relevant، مشاهده جمله با relevant، انواع اصطلاح با relevant، ضرب المثل با relevant، ریشه کلمه relevant و تاریخچه پیدایش کلمه relevant را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه relevant مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی