تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه quote به انگلیسی


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه quote به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه quote، معنی کلمه quote به انگلیسی، تعریف کلمه quote به انگلیسی، مترادف quote و متضاد quote، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه quote و معنی نزدیک و معنی دور quote را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

If a journalist is interviewing you and you blurt out something inappropriate, you will have to ask her not to quote you on that. Sometimes the word quote is used as shorthand for quotation, a passage of speech or writing that’s repeated word for word.
As a verb, to quote means to repeat someone’s words, attributing them to their originator. If you’re giving a speech on personal organization, you might want to quote Ben Franklin in it — he’s the master. When you write out a quote, you put the other person’s words in quotation marks (“Aha!”). Sometimes a price estimate is called a quote, like when a mechanic looks at your engine and gives you a quote for the cost of repair.

Primary Meanings of quote

1.
vn
repeat a passage from
a passage or expression that is quoted or cited
2.
v
name the price of
Full Definitions of quote

1

v repeat a passage from

“He quoted the Bible to her”
Synonyms:
cite
cite

refer to for illustration or proof
Types:
misquote

quote incorrectly
Type of:
ingeminate, iterate, reiterate, repeat, restate, retell

to say, state, or perform again

v refer to for illustration or proof

“He said he could quote several instances of this behavior”
Synonyms:
cite
cite

repeat a passage from
Type of:
advert, bring up, cite, mention, name, refer

make reference to

v put quote marks around

“Here the author is quoting his colleague”
Type of:
mark, punctuate

insert punctuation marks into

n a passage or expression that is quoted or cited

Synonyms:
citation, quotation
Types:
epigraph

a quotation at the beginning of some piece of writing
mimesis

the representation of another person’s words in a speech
misquotation, misquote

an incorrect quotation
Type of:
excerpt, excerption, extract, selection

a passage selected from a larger work

n a punctuation mark used to attribute the enclosed text to someone else

Synonyms:
inverted comma, quotation mark
Types:
single quote

a single quotation mark
double quotes

a pair of quotation marks
scare quote

the use of quotation marks to indicate that it is not the authors preferred terminology
Type of:
punctuation, punctuation mark

the marks used to clarify meaning by indicating separation of words into sentences and clauses and phrases

2

v name the price of

quote prices for cars”
Types:
underquote

quote a price lower than that quoted by (another seller)
Type of:
give

convey or reveal information


جمله انگلیسی با quote

حفظ لغت quote به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه quote به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت quote را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت quote با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با quote را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی quote در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه quote، مشاهده جمله با quote، انواع اصطلاح با quote، ضرب المثل با quote، ریشه کلمه quote و تاریخچه پیدایش کلمه quote را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه quote مشاهده نمائید:بازی یادگیری زبان انگلیسی