تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه quotation به انگلیسی


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه quotation به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه quotation، معنی کلمه quotation به انگلیسی، تعریف کلمه quotation به انگلیسی، مترادف quotation و متضاد quotation، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه quotation و معنی نزدیک و معنی دور quotation را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

A quotation is the exact words of someone else. When you like what someone said, put their quotation in your writing.
Quotations are a big part of writing. People use quotations when something is well-said. A quotation from someone famous or smart can help make your own point sound better. When you use a quotation, always remember to put it in quotation marks and give proper credit. Also, don’t change any of the words: a quotation should be exactly what the person said or wrote.

Primary Meanings of quotation

1.
n
a passage or expression that is quoted or cited
2.
n
a statement of the current market price of a security or commodity
Full Definitions of quotation

1

n a passage or expression that is quoted or cited

Synonyms:
citation, quote
Types:
epigraph

a quotation at the beginning of some piece of writing
mimesis

the representation of another person’s words in a speech
misquotation, misquote

an incorrect quotation
Type of:
excerpt, excerption, extract, selection

a passage selected from a larger work

n a short note recognizing a source of information or of a quoted passage

Synonyms:
acknowledgment, citation, cite, credit, mention, reference
Types:
photo credit

a note acknowledging the source of a published photograph
cross-index, cross-reference

a reference at one place in a work to information at another place in the same work
Type of:
annotation, notation, note

a comment or instruction (usually added)

n the practice of quoting from books or plays etc.

“since he lacks originality he must rely on quotation
Type of:
pattern, practice

a customary way of operation or behavior

2

n a statement of the current market price of a security or commodity

Type of:
statement

a message that is stated or declared; a communication (oral or written) setting forth particulars or facts etc


جمله انگلیسی با quotation

حفظ لغت quotation به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه quotation به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت quotation را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت quotation با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با quotation را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی quotation در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه quotation، مشاهده جمله با quotation، انواع اصطلاح با quotation، ضرب المثل با quotation، ریشه کلمه quotation و تاریخچه پیدایش کلمه quotation را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه quotation مشاهده نمائید:بازی یادگیری زبان انگلیسی