تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه propagate به انگلیسی

ریشه کلمه propagate، معنی کلمه propagate به انگلیسی، تعریف کلمه propagate به انگلیسی، مترادف propagate، متضاد propagate، مشابه انگلیسی کلمه propagate

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه propagate به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه propagate، معنی کلمه propagate به انگلیسی، تعریف کلمه propagate به انگلیسی، مترادف propagate و متضاد propagate، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه propagate و معنی نزدیک و معنی دور propagate را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

To propagate is to be fruitful and multiply, by the usual routes of reproduction, or by spreading something around — like a rumor.
Propagate comes from the Latin word propagare, which means to “reproduce plants, breed.” Plants love to propagate, especially when someone with a green thumb starts off with a jade plant stem in water and ends up with a garden full of the succulents. Plants aren’t the only things to propagate like bunnies: In the movie Twelve Monkeys, a virus propagates quickly, killing almost everyone in the world. Sound and light can also spread, or propagate, through the air.

Primary Meanings of propagate

1.
v
multiply through reproduction
2.
v
become distributed or widespread
3.
v
travel through the air
Full Definitions of propagate

1

v multiply through reproduction

Types:
vegetate
propagate asexually
Type of:
multiply, procreate, reproduce
have offspring or produce more individuals of a given animal or plant

v transmit

propagate sound or light through air”
Type of:
channel, channelise, channelize, transfer, transmit, transport
send from one person or place to another

v transmit from one generation to the next

propagate these characteristics”
Type of:
pass on
give to or transfer possession of

2

v become distributed or widespread

Synonyms:
spread
Types:
catch
spread or be communicated
Type of:
move
move so as to change position, perform a nontranslational motion

v transmit or cause to broaden or spread

“This great civilization was propagated throughout the land”
Type of:
distribute, spread
distribute or disperse widely

v cause to become widely known

Synonyms:
broadcast, circularise, circularize, circulate, diffuse, disperse, disseminate, distribute, pass around, spread
circulate, go around, spread
become widely known and passed on
Types:
show 4 types…
hide 4 types…
podcast
distribute (multimedia files) over the internet for playback on a mobile device or a personal computer
sow
introduce into an environment
generalise, generalize, popularise, popularize, vulgarise, vulgarize
cater to popular taste to make popular and present to the general public; bring into general or common use
carry, run
include as the content; broadcast or publicize
Type of:
air, bare, publicise, publicize
make public

v cause to propagate, as by grafting or layering

Types:
inoculate
insert a bud for propagation
Type of:
process, treat
subject to a process or treatment, with the aim of readying for some purpose, improving, or remedying a condition

3

v travel through the air

“sound and light propagate in this medium”
Type of:
go, locomote, move, travel
change location; move, travel, or proceed, also metaphorically

جمله انگلیسی با propagate

حفظ لغت propagate به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه propagate به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت propagate را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت propagate با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با propagate را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی propagate در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه propagate، مشاهده جمله با propagate، انواع اصطلاح با propagate، ضرب المثل با propagate، ریشه کلمه propagate و تاریخچه پیدایش کلمه propagate را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه propagate مشاهده نمائید: