تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه proceed به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه proceed به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه proceed، معنی کلمه proceed به انگلیسی، تعریف کلمه proceed به انگلیسی، مترادف proceed و متضاد proceed، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه proceed و معنی نزدیک و معنی دور proceed را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

To proceed means to go or continue forward. But somehow “ready, set, proceed!” doesn’t quite have the same ring to it.
From the Latin procedere, meaning “go forward, advance,” proceed is a verb that simply means to keep going, particularly after there’s been an interruption. Synonyms include progress and advance. People who constantly interrupt make it really difficult for the conversation to proceed smoothly. And proceed with caution when crossing a busy street, but if the light turns red, you better move it fast!
Definitions of proceed

1

v move ahead; travel onward in time or space

“We proceeded towards Washington”
Synonyms:
continue, go forward
bear on, carry on, continue, preserve, uphold

keep or maintain in unaltered condition; cause to remain or last
Types:
show 6 types…
hide 6 types…
head

to go or travel towards
trace

make one’s course or travel along a path; travel or pass over, around, or along
roar

act or proceed in a riotous, turbulent, or disorderly way
limp

proceed slowly or with difficulty
wander

go via an indirect route or at no set pace
make, take

head into a specified direction
Type of:
go, locomote, move, travel

change location; move, travel, or proceed, also metaphorically

v continue a certain state, condition, or activity

Synonyms:
continue, go along, go on, keep
bear on, carry on, continue, preserve, uphold

keep or maintain in unaltered condition; cause to remain or last
continue

continue after an interruption
Antonyms:
discontinue

come to or be at an end
Types:
hold

remain in a certain state, position, or condition
keep going, run on

continue uninterrupted
ride

continue undisturbed and without interference
Type of:
act, move

perform an action, or work out or perform (an action)

v continue talking

Synonyms:
carry on, continue, go on
Types:
segue

proceed without interruption; in music or talk
jog, ramble, ramble on

continue talking or writing in a desultory manner
Type of:
speak, talk

exchange thoughts; talk with

v follow a certain course

Synonyms:
go
Types:
drag, drag on, drag out

proceed for an extended period of time
come, do, fare, get along, make out

proceed or get along
Type of:
come about, fall out, go on, hap, happen, occur, pass, pass off, take place

come to pass

v follow a procedure or take a course

Synonyms:
go, move
Types:
work

proceed towards a goal or along a path or through an activity
embark, venture

proceed somewhere despite the risk of possible dangers
steamroll, steamroller

proceed with great force
Type of:
act, move

perform an action, or work out or perform (an action)

جمله انگلیسی با proceed

حفظ لغت proceed به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه proceed به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت proceed را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت proceed با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با proceed را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی proceed در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه proceed، مشاهده جمله با proceed، انواع اصطلاح با proceed، ضرب المثل با proceed، ریشه کلمه proceed و تاریخچه پیدایش کلمه proceed را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه proceed مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی