pose

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه pose به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه pose، معنی کلمه pose به انگلیسی، تعریف کلمه pose به انگلیسی، مترادف pose و متضاد pose، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه pose و معنی نزدیک و معنی دور pose را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

To pose is to assume a particular stance. Like a runway model strutting to the end of the catwalk, posing with her hands on her hips, and then gracefully walking back.

The original meaning of pose from the 14th century is “to put in a certain position.” The sense of pose as “to assume a certain attitude” emerged in the 1850’s. When a person poses, he presents himself in a particular way, often with the hope of impressing others. But if you’re just posing objects, then the word loses the negative connotation.

Primary Meanings of pose

1.
vn
assume a posture as for artistic purposes
a posture assumed by models for photographic or artistic purposes
2.
nv
a deliberate pretense or exaggerated display
behave affectedly or unnaturally in order to impress others
3.
v
introduce
4.
v
be a mystery or bewildering to
Full Definitions of pose

1

v assume a posture as for artistic purposes

“We don’t know the woman who posed for Leonardo so often”
Synonyms:
model, posture, sit
Types:
ramp

be rampant
Type of:
display, exhibit, expose

to show, make visible or apparent

v put into a certain place or abstract location

Synonyms:
lay, place, position, put, set
Types:
show 159 types…
hide 159 types…
enclose, inclose, insert, introduce, put in, stick in

introduce
docket

place on the docket for legal action
cock

set the trigger of a firearm back for firing
postpose

place after another constituent in the sentence
prepose

place before another constituent in the sentence
step

place (a ship’s mast) in its step
put back, replace

put something back where it belongs
stratify

form, arrange, or deposit in layers
plant

place something or someone in a certain position in order to secretly observe or deceive
intersperse

place at intervals in or among
nestle, snuggle

position comfortably
pile

place or lay as if in a pile
arrange, set up

put into a proper or systematic order
lay over, superimpose, superpose

place on top of
superpose

place (one geometric figure) upon another so that their perimeters coincide
park

place temporarily
ensconce, settle

fix firmly
dispose

place or put in a particular order
emplace

put into place or position
emplace

provide a new emplacement for guns
ship

place on board a ship
underlay

put (something) under or beneath
trench

set, plant, or bury in a trench
pigeonhole

place into a small compartment
shelve

place on a shelf
jar

place in a cylindrical vessel
repose

to put something (e.g. trust) in something
sign

place signs, as along a road
middle

put in the middle
parallelize

place parallel to one another
butt

place end to end without overlapping
recess

put into a recess
reposition

place into another position
throw, thrust

place or put with great energy
tee, tee up

place on a tee
rack up

place in a rack
coffin

place into a coffin
bed

put to bed
appose

place side by side or in close proximity
place down, put down, set down

cause to sit or seat or be in a settled position or place
seed, sow

place (seeds) in or on the ground for future growth
misplace

place or position wrongly; put in the wrong position
juxtapose

place side by side
set down

put or settle into a position
bottle

put into bottles
bucket

put into a bucket
barrel

put in barrels
ground

place or put on the ground
pillow, rest

rest on or as if on a pillow
lose, mislay, misplace

place (something) where one cannot find it again
upend

set, turn, or stand on end
seat, sit, sit down

show to a seat; assign a seat for
seat

place in or on a seat
lay, put down, repose

put in a horizontal position
place upright, stand, stand up

put into an upright position
recline

cause to recline
plant, set

put or set (seeds, seedlings, or plants) into the ground
instal, install, put in, set up

set up for use
deposit, fix, posit, situate

put (something somewhere) firmly
ladle

put (a liquid) into a container by means of a ladle
poise

cause to be balanced or suspended
lean

cause to lean or incline
clap

put quickly or forcibly
rest

put something in a resting position, as for support or steadying
perch

cause to perch or sit
load

put (something) on a structure or conveyance
cram

put something somewhere so that the space is completely filled
set

put into a position that will restore a normal state
siphon

move a liquid from one container into another by means of a siphon or a siphoning action
seat

place or attach firmly in or on a base
position

cause to be in an appropriate place, state, or relation
glycerolise, glycerolize

place in glycerol
space

place at intervals
marshal

place in proper rank
settle, settle down

settle into a position, usually on a surface or ground
throw

to put into a state or activity hastily, suddenly, or carelessly
imbricate

place so as to overlap
plug

insert as a plug
plug

insert a plug into
inoculate

introduce a microorganism into
inset

set or place in
glass

put in a glass container
catheterise, catheterize

insert a catheter into (a body part)
cup

put into a cup
interlard, intersperse

introduce one’s writing or speech with certain expressions
feed, feed in

introduce continuously
slip

insert inconspicuously or quickly or quietly
foist

insert surreptitiously or without warrant
regularise, regularize

make regular or more regular
order

place in a certain order
order

bring order to or into
straighten

make straight or straighter
rearrange

put into a new order or arrangement
serialise, serialize

arrange serially
alphabetise, alphabetize

arrange in alphabetical order
coordinate, organise, organize

bring order and organization to
interstratify

arrange rocks in alternating strata
stratify

form layers or strata
deploy

place troops or weapons in battle formation
aim, direct, take, take aim, train

point or cause to go (blows, weapons, or objects such as photographic equipment) towards
bury

place in the earth and cover with soil
hang up

put a telephone receiver back in its cradle
draw, string, thread

thread on or as if on a string
marshal

arrange in logical order
string

stretch out or arrange like a string
spread out, string out

set out or stretch in a line, succession, or series
interleave

intersperse the sectors on the concentric magnetic circular patterns written on a computer disk surface to guide the storing and recording of data
plume, preen

clean with one’s bill
stack

arrange the order of so as to increase one’s winning chances
chain

connect or arrange into a chain by linking
geminate, pair

arrange in pairs
concord

arrange the words of a text so as to create a concordance
cascade

arrange (open windows) on a computer desktop so that they overlap each other, with the title bars visible
settle

arrange or fix in the desired order
pyramid

arrange or build up as if on the base of a pyramid
corral

arrange wagons so that they form a corral
catenate, catenulate

arrange in a series of rings or chains, as for spores
decorate, dress

provide with decoration
develop

superimpose a three-dimensional surface on a plane without stretching, in geometry
array, lay out, range, set out

lay out orderly or logically in a line or as if in a line
bundle, compact, pack, wad

compress into a wad
reship

place on a ship again or transfer to another ship
reduce

reposition (a broken bone after surgery) back to its normal site
pop

put or thrust suddenly and forcefully
flump, plank, plonk, plop, plump, plump down, plunk, plunk down

set (something or oneself) down with or as if with a noise
broadcast

sow over a wide area, especially by hand
inseminate, sow, sow in

place seeds in or on (the ground)
scatter

sow by scattering
rail

lay with rails
heap, pile, stack

arrange in stacks
distribute, stagger

to arrange in a systematic order
stuff

cram into a cavity
root

plant by the roots
puddle

dip into mud before planting
checkrow

plant in checkrows
drape

arrange in a particular way
drape

place casually
reseat

show to a different seat
lay

lay eggs
blow

lay eggs
bed

place (plants) in a prepared bed of soil
dibble

plant with a wooden hand tool
afforest, forest

establish a forest on previously unforested land
replant

plant again or anew
retrofit

fit in or on an existing structure, such as an older house
reinstall

install again
post, put up

place so as to be noticed
inject, shoot

force or drive (a fluid or gas) into by piercing
set

fix in a border
gradate

arrange according to grades
tree

plant with trees
square

position so as to be square
sediment

settle as sediment
sediment

deposit as a sediment
dress, line up

arrange in ranks
bury, entomb, inhume, inter, lay to rest

place in a grave or tomb
rebury

bury again
line up

form a line
orient

cause to point
Type of:
displace, move

cause to move or shift into a new position or place, both in a concrete and in an abstract sense

n a posture assumed by models for photographic or artistic purposes

Type of:
attitude, position, posture

the arrangement of the body and its limbs

2

n a deliberate pretense or exaggerated display

Synonyms:
affectation, affectedness, mannerism
Types:
attitude

a theatrical pose created for effect
radical chic

an affectation of radical left-wing views and the fashionable dress and lifestyle that goes with them
Type of:
feigning, pretence, pretending, pretense, simulation

the act of giving a false appearance

n affected manners intended to impress others

Synonyms:
airs
Type of:
affectedness

the quality of being false or artificial (as to impress others)

v behave affectedly or unnaturally in order to impress others

“Don’t pay any attention to him–he is always posing to impress his peers!”
Synonyms:
posture
Types:
attitudinise, attitudinize

assume certain affected attitudes
Type of:
acquit, bear, behave, carry, comport, conduct, deport

behave in a certain manner

v pretend to be someone you are not; sometimes with fraudulent intentions

“She posed as the Czar’s daughter”
Synonyms:
impersonate, personate
Types:
masquerade

pretend to be someone or something that you are not
Type of:
betray, deceive, lead astray

cause someone to believe an untruth

3

v introduce

“This poses an interesting question”
Synonyms:
present
Type of:
be, comprise, constitute, make up, represent

form or compose

4

v be a mystery or bewildering to

Synonyms:
amaze, baffle, beat, bewilder, dumbfound, flummox, get, gravel, mystify, nonplus, perplex, puzzle, stick, stupefy, vex
Types:
show 4 types…
hide 4 types…
mix up, stump

cause to be perplexed or confounded
riddle

set a difficult problem or riddle
elude, escape

be incomprehensible to; escape understanding by
defy, refuse, resist

elude, especially in a baffling way
Type of:
bedevil, befuddle, confound, confuse, discombobulate, fox, fuddle, throw

be confusing or perplexing to; cause to be unable to think clearly

جمله انگلیسی با pose

حفظ لغت pose به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه pose به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت pose را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت pose با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با pose را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی pose در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه pose، مشاهده جمله با pose، انواع اصطلاح با pose، ضرب المثل با pose، ریشه کلمه pose و تاریخچه پیدایش کلمه pose را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه pose مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی