تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه peg به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه peg به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه peg، معنی کلمه peg به انگلیسی، تعریف کلمه peg به انگلیسی، مترادف peg و متضاد peg، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه peg و معنی نزدیک و معنی دور peg را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

A peg is a bolt or pin that holds something in place or marks a location. When you use peg as a verb, it means to identify someone or something: “I pegged you as a word lover, the first time I laid eyes on you.”
A coat rack might consist of a line of wooden pegs, and you might also secure a tent by driving metal pegs into the ground to hold it there. When you fasten or pierce something with a peg, you can say you peg it. Informally, if you peg a person, you make a judgment about them: “I’d peg him as a messy housekeeper based on the way his dorm room looks.”

Primary Meanings of peg

1.
nv
a wooden pin pushed or driven into a surface
pierce with a wooden pin or knock or thrust a wooden pin into
2.
n
informal terms for the leg
3.
v
succeed in obtaining a position
4.
v
stabilize (the price of a commodity or an exchange rate) by legislation or market operations
Full Definitions of peg

1

n a wooden pin pushed or driven into a surface

Synonyms:
nog
Types:
golf tee, tee

a short peg put into the ground to hold a golf ball off the ground
tent peg

a peg driven into the ground to hold a rope supporting a tent
treenail, trenail, trunnel

a wooden peg that is used to fasten timbers in shipbuilding; water causes the peg to swell and hold the timbers fast
Type of:
pin

a small slender (often pointed) piece of wood or metal used to support or fasten or attach things

n small markers inserted into a surface to mark scores or define locations etc.

Synonyms:
pin
Type of:
mark, marker, marking

a distinguishing symbol

n regulator that can be turned to regulate the pitch of the strings of a stringed instrument

Type of:
regulator

any of various controls or devices for regulating or controlling fluid flow, pressure, temperature, etc.

n a holder attached to the gunwale of a boat that holds the oar in place and acts as a fulcrum for rowing

Synonyms:
oarlock, pin, rowlock, thole, tholepin
Type of:
holder

a holding device

v pierce with a wooden pin or knock or thrust a wooden pin into

Type of:
pierce, thrust

penetrate or cut through with a sharp instrument

v fasten or secure with a wooden pin

peg a tent”
Synonyms:
peg down
Type of:
attach

cause to be attached

2

n informal terms for the leg

Synonyms:
pin, stick
Type of:
leg

a human limb; commonly used to refer to a whole limb but technically only the part of the limb between the knee and ankle

n a prosthesis that replaces a missing leg

Synonyms:
leg, pegleg, wooden leg
Type of:
prosthesis, prosthetic device

corrective consisting of a replacement for a part of the body

3

v succeed in obtaining a position

Synonyms:
nail, nail down
Type of:
bring home the bacon, come through, deliver the goods, succeed, win

attain success or reach a desired goal

4

v stabilize (the price of a commodity or an exchange rate) by legislation or market operations

“The weak currency was pegged to the US Dollar”
Type of:
stabilise, stabilize

make stable and keep from fluctuating or put into an equilibrium

جمله انگلیسی با peg

حفظ لغت peg به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه peg به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت peg را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت peg با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با peg را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی peg در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه peg، مشاهده جمله با peg، انواع اصطلاح با peg، ضرب المثل با peg، ریشه کلمه peg و تاریخچه پیدایش کلمه peg را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه peg مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی