دیکشنری انگلیسی به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه First Viscount Haldane of Cloan به انگلیسی

ریشه کلمه First Viscount Haldane of Cloan، معنی کلمه First Viscount Haldane of Cloan به انگلیسی، تعریف کلمه First Viscount Haldane of Cloan به انگلیسی، مترادف First Viscount Haldane of Cloan، متضاد First Viscount Haldane of Cloan، مشابه انگلیسی کلمه First Viscount Haldane of Cloan

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه First Epistle to the Thessalonians به انگلیسی

ریشه کلمه First Epistle to the Thessalonians، معنی کلمه First Epistle to the Thessalonians به انگلیسی، تعریف کلمه First Epistle to the Thessalonians به انگلیسی، مترادف First Epistle to the Thessalonians، متضاد First Epistle to the Thessalonians، مشابه انگلیسی کلمه First Epistle to the Thessalonians