دیکشنری انگلیسی به انگلیسی

misrepresent

ریشه کلمه misrepresent، معنی کلمه misrepresent به انگلیسی، تعریف کلمه misrepresent به انگلیسی، مترادف misrepresent، متضاد misrepresent، مشابه انگلیسی کلمه misrepresent

aristocracy

ریشه کلمه aristocracy، معنی کلمه aristocracy به انگلیسی، تعریف کلمه aristocracy به انگلیسی، مترادف aristocracy، متضاد aristocracy، مشابه انگلیسی کلمه aristocracy

or taking off

ریشه کلمه or taking off، معنی کلمه or taking off به انگلیسی، تعریف کلمه or taking off به انگلیسی، مترادف or taking off، متضاد or taking off، مشابه انگلیسی کلمه or taking off

legislative branch

ریشه کلمه legislative branch، معنی کلمه legislative branch به انگلیسی، تعریف کلمه legislative branch به انگلیسی، مترادف legislative branch، متضاد legislative branch، مشابه انگلیسی کلمه legislative branch

First sergeant

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه First sergeant (ارتش) سر گروهبان Sergeant first class (ارتش) استوار دوم Sergeant (قرون وسطی) نوکری که ارباب را در جنگ همراهی می کرد، پیرو ارباب رجوع شود به sergeant-at-arms گروهبان، گروهبان یکم (پلیس) سر پاسبان First نخست، اول، یکم نخستین، اولین، یکمین، آغازین جلو(تر از دیگران)، مقدم، نفر اول (به ویژه در موسیقی) رتبه ی ...