تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه mitigate به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه mitigate به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه mitigate، معنی کلمه mitigate به انگلیسی، تعریف کلمه mitigate به انگلیسی، مترادف mitigate و متضاد mitigate، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه mitigate و معنی نزدیک و معنی دور mitigate را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Choose the verb mitigate when something lessens the unpleasantness of a situation. You can mitigate your parents’ anger by telling them you were late to dinner because you were helping your elderly neighbor.
The somewhat formal verb mitigate comes from the Latin roots mītis “soft” and agere “to do/act,” which add up to “to soften.” It is often used with words that indicate an outcome or something harmful. When you buy car insurance, you are trying to mitigate the risks involved with driving. Sunscreen is used to mitigate the effects of the sun on your skin.
Definitions of mitigate

1

v lessen or to try to lessen the seriousness or extent of

Synonyms:
extenuate, palliate
Type of:
apologise, apologize, excuse, justify, rationalise, rationalize

defend, explain, clear away, or make excuses for by reasoning

v make less severe or harsh

mitigating circumstances”
Types:
lighten, relieve

alleviate or remove (pressure or stress) or make less oppressive
Type of:
decrease, lessen, minify

make smaller

جمله انگلیسی با mitigate

حفظ لغت mitigate به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه mitigate به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت mitigate را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت mitigate با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با mitigate را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی mitigate در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه mitigate، مشاهده جمله با mitigate، انواع اصطلاح با mitigate، ضرب المثل با mitigate، ریشه کلمه mitigate و تاریخچه پیدایش کلمه mitigate را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه mitigate مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی