تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه measurement به انگلیسی

بازی یادگیری زبان انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه measurement به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه measurement، معنی کلمه measurement به انگلیسی، تعریف کلمه measurement به انگلیسی، مترادف measurement و متضاد measurement، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه measurement و معنی نزدیک و معنی دور measurement را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Taking a measurement involves figuring out how long something is or what it weighs or how fast it is. Measurements usually require something like a ruler or a stop watch.
When you step on the scale to check your weight, you’re getting a measurement. When you pull out a ruler and measure a piece of paper, you’re making a measurement. Astronomers make measurements of how far away other planets and stars are. In the Olympics, a timer does a measurement of who’s fastest, to see who won a race. Anytime you’re using a measuring device to come up with a number for something, you’re taking a measurement.
Definitions of measurement

1

n the act or process of assigning numbers to phenomena according to a rule

“the measurements were carefully done”
Synonyms:
measure, measuring, mensuration
Types:
show 47 types…
hide 47 types…
seismography

the measurement of tremors and shocks and undulatory movements of earthquakes
quantitative analysis, quantitative chemical analysis

chemical analysis to determine the amounts of each element in the substance
actinometry

measuring the intensity of electromagnetic radiation (especially of the sun’s rays)
algometry

measuring sensitivity to pain or pressure
anemography

recording anemometrical measurements
anemometry

measuring wind speed and direction
angulation

the precise measurement of angles
anthropometry

measurement and study of the human body and its parts and capacities
arterial blood gases

measurement of the pH level and the oxygen and carbon dioxide concentrations in arterial blood; important in diagnosis of many respiratory diseases
audiometry

measuring sensitivity of hearing
bathymetry, plumbing

measuring the depths of the oceans
calorimetry

measurement of quantities of heat
cephalometry

measurement of human heads
densitometry

measuring the optical density of a substance by shining light on it and measuring its transmission
dosimetry

measuring the dose of radiation emitted by a radioactive source
fetometry, foetometry

measurement of a fetus (especially the diameter of the head)
gravimetry, hydrometry

the measurement of specific gravity
hypsography, hypsometry

measurement of the elevation of land above sea level
mental measurement

a generic term used to cover any application of measurement techniques to the quantification of mental functions
micrometry

measuring with a micrometer
observation

the act of making and recording a measurement
pelvimetry

measurement of the dimensions of the bony birth canal (to determine whether vaginal birth is possible)
photometry

measurement of the properties of light (especially luminous intensity)
quantification

the act of discovering or expressing the quantity of something
radioactive dating

measurement of the amount of radioactive material (usually carbon 14) that an object contains; can be used to estimate the age of the object
meter reading, reading

the act of measuring with meters or similar instruments
sampling

measurement at regular intervals of the amplitude of a varying waveform (in order to convert it to digital form)
sounding

the act of measuring depth of water (usually with a sounding line)
sound ranging

locating a source of sound (as an enemy gun) by measurements of the time the sound arrives at microphones in known positions
scaling

act of measuring or arranging or adjusting according to a scale
spirometry

the use of a spirometer to measure vital capacity
surveying

the practice of measuring angles and distances on the ground so that they can be accurately plotted on a map
telemetry

automatic transmission and measurement of data from remote sources by wire or radio or other means
thermometry

the measurement of temperature
thermogravimetry

the measurement of changes in weight as a function of changes in temperature used as a technique of chemically analyzing substances
tonometry

the measurement of intraocular pressure by determining the amount of force needed to make a slight indentation in the cornea
viscometry, viscosimetry

the measurement of viscosity
triangulation

a method of surveying; the area is divided into triangles and the length of one side and its angles with the other two are measured, then the lengths of the other sides can be calculated
colorimetric analysis, colorimetry

quantitative chemical analysis by color using a colorimeter
volumetric analysis

quantitative analysis by the use of definite volumes of standard solutions or reagents
volumetric analysis

determination of the volume of gases (or changes in their volume) during combination
gravimetric analysis

quantitative analysis by weight
cytophotometry

the study of chemical compounds inside a cell by means of a cytophotometer
gradation, graduation

the act of arranging in grades
scalage

the act of scaling in weight or quantity or dimension
mental test, mental testing, psychometric test, test

any standardized procedure for measuring sensitivity or memory or intelligence or aptitude or personality etc
radio observation

an observation made with a radio telescope
Type of:
activity

any specific behavior

جمله انگلیسی با measurement

حفظ لغت measurement به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه measurement به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت measurement را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت measurement با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با measurement را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی measurement در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه measurement، مشاهده جمله با measurement، انواع اصطلاح با measurement، ضرب المثل با measurement، ریشه کلمه measurement و تاریخچه پیدایش کلمه measurement را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه measurement مشاهده نمائید:

پکیج آموزش زبان انگلیسی به کودکان - پکیج کودک دوزبانه