تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه maladroit به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه maladroit به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه maladroit، معنی کلمه maladroit به انگلیسی، تعریف کلمه maladroit به انگلیسی، مترادف maladroit و متضاد maladroit، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه maladroit و معنی نزدیک و معنی دور maladroit را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

If you are clumsy, you are maladroit. But the word can mean all kinds of clumsy. Trip over your words? You are verbally maladroit. Stumble in social situations? You’re socially maladroit.
When someone is adroit, they are graceful and nimble; they show a lot of dexterity. Maladroit is the opposite of that. It means clumsy, but with a hint of overall incompetence. If someone calls you maladroit, or says that you are a maladroit, they’re not being the least bit nice. They mean that you’ve bungled something up with your fumbling.
Definitions of maladroit

1

adj not adroit

“a maladroit movement of his hand caused the car to swerve”
“a maladroit translation”
maladroit propaganda”
Synonyms:
bumbling, bungling, butterfingered, ham-fisted, ham-handed, handless, heavy-handed, left-handed

lacking physical movement skills, especially with the hands
inept, tactless

revealing lack of perceptiveness or judgment or finesse
uncoordinated

lacking the skillful and effective interaction of muscle movements
nonmechanical, unmechanical

(of a person) lacking mechanical skills
awkward

lacking grace or skill in manner or movement or performance
Antonyms:
adroit

quick or skillful or adept in action or thought
clean, neat

free from clumsiness; precisely or deftly executed
clever, cunning, ingenious

showing inventiveness and skill
co-ordinated, coordinated

being dexterous in the use of more than one set of muscle movements
deft, dexterous, dextrous

skillful in physical movements; especially of the hands
handy

skillful with the hands
light-fingered, nimble-fingered

having nimble fingers literally or figuratively; especially for stealing or picking pockets
quick-witted

mentally nimble and resourceful
artful

marked by skill in achieving a desired end especially with cunning or craft
show more antonyms…

جمله انگلیسی با maladroit

حفظ لغت maladroit به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه maladroit به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت maladroit را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت maladroit با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با maladroit را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی maladroit در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه maladroit، مشاهده جمله با maladroit، انواع اصطلاح با maladroit، ضرب المثل با maladroit، ریشه کلمه maladroit و تاریخچه پیدایش کلمه maladroit را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه maladroit مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی