تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه magnitude relation به انگلیسی

ریشه کلمه magnitude relation، معنی کلمه magnitude relation به انگلیسی، تعریف کلمه magnitude relation به انگلیسی، مترادف magnitude relation، متضاد magnitude relation، مشابه انگلیسی کلمه magnitude relation