تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه limicoline bird به انگلیسی

ریشه کلمه limicoline bird، معنی کلمه limicoline bird به انگلیسی، تعریف کلمه limicoline bird به انگلیسی، مترادف limicoline bird، متضاد limicoline bird، مشابه انگلیسی کلمه limicoline bird