تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه life scientist به انگلیسی

ریشه کلمه life scientist، معنی کلمه life scientist به انگلیسی، تعریف کلمه life scientist به انگلیسی، مترادف life scientist، متضاد life scientist، مشابه انگلیسی کلمه life scientist