تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه irritate به انگلیسی


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه irritate به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه irritate، معنی کلمه irritate به انگلیسی، تعریف کلمه irritate به انگلیسی، مترادف irritate و متضاد irritate، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه irritate و معنی نزدیک و معنی دور irritate را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

To irritate is to cause an unsettling reaction, whether it’s of the body or the nerves. You can irritate someone by talking too loudly on your cellphone in public. You can also irritate your skin, causing a rash or redness.
To irritate is to disturb — either physically or psychologically. When you have an allergic reaction to something, you irritate or disturb the body. When you have an allergic reaction to your kid brother, he is probably irritating you with his annoying habits. And what is the result of something irritating? An irritation of course.
Definitions of irritate

1

v cause annoyance in; disturb, especially by minor irritations

“It irritates me that she never closes the door after she leaves”
Synonyms:
annoy, bother, chafe, devil, get at, get to, gravel, nark, nettle, rag, rile, vex
chafe

feel extreme irritation or anger
Types:
show 10 types…
hide 10 types…
get, get under one’s skin

irritate
eat into, fret, grate, rankle

gnaw into; make resentful or angry
peeve

cause to be annoyed, irritated, or resentful
ruffle

trouble or vex
fret

cause annoyance in
beset, chevvy, chevy, chivvy, chivy, harass, harry, hassle, molest, plague, provoke

annoy continually or chronically
antagonise, antagonize

provoke the hostility of
goad, needle

goad or provoke,as by constant criticism
bedevil, crucify, dun, frustrate, rag, torment

treat cruelly
haze

harass by imposing humiliating or painful tasks, as in military institutions
Type of:
displease

give displeasure to

v excite to an abnormal condition, or chafe or inflame

“Aspirin irritates my stomach”
Antonyms:
soothe

cause to feel better
Types:
chafe, fret, gall

become or make sore by or as if by rubbing
itch, rub, scratch

scrape or rub as if to relieve itching
Type of:
aggravate, exacerbate, exasperate, worsen

make worse

v excite to some characteristic action or condition, such as motion, contraction, or nervous impulse, by the application of a stimulus

irritate the glands of a leaf”
Types:
pinch, vellicate

irritate as if by a nip, pinch, or tear
Type of:
excite, stimulate

act as a stimulant


جمله انگلیسی با irritate

حفظ لغت irritate به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه irritate به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت irritate را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت irritate با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با irritate را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی irritate در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه irritate، مشاهده جمله با irritate، انواع اصطلاح با irritate، ضرب المثل با irritate، ریشه کلمه irritate و تاریخچه پیدایش کلمه irritate را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه irritate مشاهده نمائید:بازی یادگیری زبان انگلیسی