تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه introvert به انگلیسی

بازی یادگیری زبان انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه introvert به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه introvert، معنی کلمه introvert به انگلیسی، تعریف کلمه introvert به انگلیسی، مترادف introvert و متضاد introvert، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه introvert و معنی نزدیک و معنی دور introvert را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

An introvert generally prefers solitary activities to interacting with large groups of people. If you would rather work through your feelings in your diary than have a conversation, then you are an introvert.
Introvert comes from Latin intro-, “inward,” and vertere, “turning.” It describes a person who tends to turn inward mentally. Introverts sometimes avoid large groups of people, feeling more energized by time alone. The opposite of an introvert is an extrovert, who finds energy in interactions with others. Introvert can also be a verb, meaning literally to “fold inward,” or to “turn inward,” as when a child’s personality seems to introvert once she starts elementary school.
Definitions of introvert

1

n (psychology) a person who tends to shrink from social contacts and to become preoccupied with their own thoughts

Antonyms:
extravert, extrovert

(psychology) a person concerned more with practical realities than with inner thoughts and feelings
Type of:
individual, mortal, person, somebody, someone, soul

a human being

v fold inwards

Synonyms:
invaginate
Types:
intussuscept

introvert or invaginate
Type of:
draw in, retract

pull inward or towards a center

v turn inside

“He introverted his feelings”
Type of:
alter, change, modify

cause to change; make different; cause a transformation

جمله انگلیسی با introvert

حفظ لغت introvert به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه introvert به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت introvert را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت introvert با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با introvert را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی introvert در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه introvert، مشاهده جمله با introvert، انواع اصطلاح با introvert، ضرب المثل با introvert، ریشه کلمه introvert و تاریخچه پیدایش کلمه introvert را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه introvert مشاهده نمائید:

پکیج آموزش زبان انگلیسی به کودکان - پکیج کودک دوزبانه