تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه intractable به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه intractable به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه intractable، معنی کلمه intractable به انگلیسی، تعریف کلمه intractable به انگلیسی، مترادف intractable و متضاد intractable، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه intractable و معنی نزدیک و معنی دور intractable را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Can’t manage your stubborn little brother who won’t do what anyone says? You could call him intractable, or you could call your mother. Problems are intractable when they can’t be solved.
Intractable means not tractable. Helpful, right? No? Let’s break it down. In both words you see the word tract. A contract is a written document that explains how a legal situation is to be managed together. When someone is tractable they are able to be managed or handled. When they are intractable, they are as unmanageable as a hungry two-year old.
Definitions of intractable

1

adj not tractable; difficult to manage or mold

“an intractable disposition”
intractable pain”
“the most intractable issue of our era”
intractable metal”
Synonyms:
defiant, noncompliant

boldly resisting authority or an opposing force
difficult, unmanageable

hard to control
disobedient

not obeying or complying with commands of those in authority
obstinate, stubborn, unregenerate

tenaciously unwilling or marked by tenacious unwillingness to yield
untamed, wild

in a natural state; not tamed or domesticated or cultivated
balking, balky

stopping short and refusing to go on
refractory, stubborn

not responding to treatment
uncontrollable, unmanageable

difficult to solve or alleviate
unmalleable

difficult or impossible to shape or work
Antonyms:
manipulable, tractable

easily managed (controlled or taught or molded)
compliant

disposed or willing to comply
manageable

capable of being managed or controlled
obedient

dutifully complying with the commands or instructions of those in authority
docile

willing to be taught or led or supervised or directed
tame, tamed

brought from wildness into a domesticated state
ductile, malleable

easily influenced
docile, teachable

ready and willing to be taught
tamable, tameable

capable of being tamed
show more antonyms…

جمله انگلیسی با intractable

حفظ لغت intractable به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه intractable به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت intractable را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت intractable با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با intractable را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی intractable در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه intractable، مشاهده جمله با intractable، انواع اصطلاح با intractable، ضرب المثل با intractable، ریشه کلمه intractable و تاریخچه پیدایش کلمه intractable را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه intractable مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی