تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه inflame به انگلیسی


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه inflame به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه inflame، معنی کلمه inflame به انگلیسی، تعریف کلمه inflame به انگلیسی، مترادف inflame و متضاد inflame، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه inflame و معنی نزدیک و معنی دور inflame را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

To inflame is to make feelings stronger, or stir them up. Reminding your grandfather about the time his car was stolen may just inflame his anger.
Getting a parking ticket might inflame your frustration, and when a city imposes a curfew it may inflame the community’s feelings of resentment. Another way to inflame is more literal: to cause a physical condition that involves swelling, pain, and redness. Scratching your poison ivy rash will only inflame it in the long run, even if it briefly brings relief. Inflame is from the Latin inflammare, “set on fire” and “excite.”
Definitions of inflame

1

v arouse or excite feelings and passions

Synonyms:
fire up, heat, ignite, stir up, wake
Types:
ferment

work up into agitation or excitement
Type of:
arouse, elicit, enkindle, evoke, fire, kindle, provoke, raise

call forth (emotions, feelings, and responses)

v cause inflammation in

“The repetitive motion inflamed her joint”
Type of:
aggravate, exacerbate, exasperate, worsen

make worse

v become inflamed; get sore

“His throat inflamed
Type of:
decline, worsen

grow worse

v catch fire

Synonyms:
kindle
Type of:
flare up

ignite quickly and suddenly, especially after having died down

v cause to start burning

Synonyms:
conflagrate, enkindle, kindle
Types:
rekindle

kindle anew, as of a fire
Type of:
ignite, light

cause to start burning; subject to fire or great heat


جمله انگلیسی با inflame

حفظ لغت inflame به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه inflame به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت inflame را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت inflame با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با inflame را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی inflame در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه inflame، مشاهده جمله با inflame، انواع اصطلاح با inflame، ضرب المثل با inflame، ریشه کلمه inflame و تاریخچه پیدایش کلمه inflame را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه inflame مشاهده نمائید:بازی یادگیری زبان انگلیسی