تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه imprudent به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه imprudent به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه imprudent، معنی کلمه imprudent به انگلیسی، تعریف کلمه imprudent به انگلیسی، مترادف imprudent و متضاد imprudent، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه imprudent و معنی نزدیک و معنی دور imprudent را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

To be imprudent means lacking self-restraint when it would be wise to have it, like that time you started dancing on the table during a math test. Remember that? Everybody else does.
Prudent means “wise or shrewd,” but add the prefix im- meaning “not,” suddenly you have an adjective that describes the opposite of being wise or shrewd. An imprudent person doesn’t think about the consequences and might cross the street without looking both ways or use a curling iron while taking a bath. Careless, wild, imprudent behavior can get you into big trouble!
Definitions of imprudent

1

adj not prudent or wise

“very imprudent of her mother to encourage her in such silly romantic ideas”
“”would be imprudent for a noneconomist to talk about the details of economic policy”- A.M.Schlesinger”
Synonyms:
careless

marked by lack of attention or consideration or forethought or thoroughness; not careful
improvident

not provident; not providing for the future
ill-considered, ill-judged, improvident, shortsighted

not given careful consideration
injudicious

lacking or showing lack of judgment or discretion; unwise
rash

imprudently incurring risk
foolish

devoid of good sense or judgment
Antonyms:
prudent

careful and sensible; marked by sound judgment
careful

exercising caution or showing care or attention
provident

providing carefully for the future
circumspect, discreet

heedful of potential consequences
heady, judicious, wise

marked by the exercise of good judgment or common sense in practical matters
provident

careful in regard to your own interests
prudential

arising from or characterized by prudence especially in business matters
responsible

worthy of or requiring responsibility or trust; or held accountable
wise

having or prompted by wisdom or discernment
show more antonyms…

adj lacking wise self-restraint

“an imprudent remark”
Synonyms:
indiscreet

lacking discretion; injudicious

جمله انگلیسی با imprudent

حفظ لغت imprudent به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه imprudent به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت imprudent را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت imprudent با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با imprudent را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی imprudent در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه imprudent، مشاهده جمله با imprudent، انواع اصطلاح با imprudent، ضرب المثل با imprudent، ریشه کلمه imprudent و تاریخچه پیدایش کلمه imprudent را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه imprudent مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی