تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه impatient به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه impatient به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه impatient، معنی کلمه impatient به انگلیسی، تعریف کلمه impatient به انگلیسی، مترادف impatient و متضاد impatient، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه impatient و معنی نزدیک و معنی دور impatient را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

If you are impatient, you don’t like to wait. Do you have a hard time teaching children new skills? Do grab the shoe and tie it yourself? You’re impatient.
Pent-up, antsy, restless, short-tempered, constantly checking the time — all of these are qualities of an impatient person. Patient comes from the Latin word patientem, meaning “to endure,” but add the prefix im- and you get impatient — the inability to endure delays, mix-ups, people walking slowly, red lights. . .
Definitions of impatient

1

adj restless or short-tempered under delay or opposition

impatient with the slower students”
impatient of criticism”
Synonyms:
agitated

troubled emotionally and usually deeply
restive

impatient especially under restriction or delay
unforbearing

unwilling to endure
Antonyms:
patient

enduring trying circumstances with even temper or characterized by such endurance
uncomplaining

not complaining
diligent, persevering

quietly and steadily persevering especially in detail or exactness
enduring, long-suffering

patiently bearing continual wrongs or trouble
forbearing, longanimous

showing patient and unruffled self-control and restraint under adversity; slow to retaliate or express resentment
patient of, tolerant

showing the capacity for endurance
unhurried

capable of accepting delay with equanimity
tolerant

showing respect for the rights or opinions or practices of others
show more antonyms…

adj (usually followed by `to’) full of eagerness

impatient to begin”
Synonyms:
raring
eager

having or showing keen interest or intense desire or impatient expectancy

جمله انگلیسی با impatient

حفظ لغت impatient به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه impatient به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت impatient را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت impatient با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با impatient را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی impatient در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه impatient، مشاهده جمله با impatient، انواع اصطلاح با impatient، ضرب المثل با impatient، ریشه کلمه impatient و تاریخچه پیدایش کلمه impatient را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه impatient مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی