تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه humorous به انگلیسی


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه humorous به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه humorous، معنی کلمه humorous به انگلیسی، تعریف کلمه humorous به انگلیسی، مترادف humorous و متضاد humorous، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه humorous و معنی نزدیک و معنی دور humorous را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

If something is humorous it’s funny. Humorous is a fine tone for toasting at your friend’s wedding, but not so much for the reading of someone’s last will and testament.
When we talk about humor, we’re usually talking about something funny. But originally the word humorous had to do with the body’s humors, or moods. If you’re reading a medieval book on medicine, you might find descriptions of humorous maladies. Those aren’t joke sicknesses. But if anyone born after 1700 says something is humorous, it means they think it’s funny.
Definitions of humorous

1

adj full of or characterized by humor

humorous stories”
humorous cartoons”
“in a humorous vein”
Synonyms:
humourous
bantering, facetious, tongue-in-cheek

cleverly amusing in tone
buffoonish, clownish, clownlike, zany

like a clown
amusing, comic, comical, funny, laughable, mirthful, risible

arousing or provoking laughter
droll

comical in an odd or whimsical manner
dry, ironic, ironical, wry

humorously sarcastic or mocking
farcical, ludicrous, ridiculous

broadly or extravagantly humorous; resembling farce
Gilbertian

wildly comic and improbable as in Gilbert and Sullivan operas
hilarious, screaming, uproarious

marked by or causing boisterous merriment or convulsive laughter
jesting, jocose, jocular, joking

characterized by jokes and good humor
killing, sidesplitting

very funny
seriocomic, seriocomical

mixing the serious with the comic with comic predominating
slapstick

characterized by horseplay and physical action
tragicomic, tragicomical

having pathetic as well as ludicrous characteristics
waggish

witty or joking
witty

combining clever conception and facetious expression
pleasing

giving pleasure and satisfaction
Antonyms:
humorless, humourless, unhumorous

lacking humor
sobersided

completely lacking in humor or lightness of touch
po-faced

humorless and disapproving
unfunny

not funny; especially failing to achieve the intended humor
show more antonyms…


جمله انگلیسی با humorous

حفظ لغت humorous به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه humorous به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت humorous را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت humorous با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با humorous را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی humorous در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه humorous، مشاهده جمله با humorous، انواع اصطلاح با humorous، ضرب المثل با humorous، ریشه کلمه humorous و تاریخچه پیدایش کلمه humorous را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه humorous مشاهده نمائید:بازی یادگیری زبان انگلیسی