تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه historiographer به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه historiographer به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه historiographer، معنی کلمه historiographer به انگلیسی، تعریف کلمه historiographer به انگلیسی، مترادف historiographer و متضاد historiographer، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه historiographer و معنی نزدیک و معنی دور historiographer را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of historiographer

1

n a person who is an authority on history and who studies it and writes about it

Synonyms:
historian
Examples:
show 41 examples…
hide 41 examples…
Hannah Arendt

United States historian and political philosopher (born in Germany) (1906-1975)
the Venerable Bede

(Roman Catholic Church) English monk and scholar (672-735)
Thomas Carlyle

Scottish historian who wrote about the French Revolution (1795-1881)
William James Durant

United States historian (1885-1981)
Eusebius of Caesarea

Christian bishop of Caesarea in Palestine; a church historian and a leading early Christian exegete (circa 270-340)
John Hope Franklin

United States historian noted for studies of Black American history (born in 1915)
Samuel Rawson Gardiner

British historian remembered for his ten-volume history of England (1829-1902)
Edward Gibbon

English historian best known for his history of the Roman Empire (1737-1794)
Herodotus

the ancient Greek known as the father of history; his accounts of the wars between the Greeks and Persians are the first known examples of historical writing (485-425 BC)
Joseph ben Matthias

Jewish general who led the revolt of the Jews against the Romans and then wrote a history of those events (37-100)
John Knox

Scottish theologian who founded Presbyterianism in Scotland and wrote a history of the Reformation in Scotland (1514-1572)
Titus Livius

Roman historian whose history of Rome filled 142 volumes (of which only 35 survive) including the earliest history of the war with Hannibal (59 BC to AD 17)
Thomas Babington Macaulay

English historian noted for his history of England (1800-1859)
Alfred Thayer Mahan

United States naval officer and historian (1840-1914)
Frederic William Maitland

English historian noted for his works on the history of English law (1850-1906)
John Bach McMaster

United States historian who wrote a nine volume history of the people of the United States (1852-1932)
Theodor Mommsen

German historian noted for his history of Rome (1817-1903)
Barthold George Niebuhr

German historian noted for his critical approach to sources and for his history of Rome (1776-1831)
Cyril Northcote Parkinson

British historian noted for ridicule of bureaucracies (1909-1993)
James Harvey Robinson

United States historian who stressed the importance of intellectual and social events for the course of history (1863-1936)
Saxo Grammaticus

Danish historian who chronicled the history of Denmark (including the legend of Hamlet) (1150?-1220?)
Arthur Meier Schlesinger

United States historian (1888-1965)
Arthur Meier Schlesinger Jr.

United States historian and advisor to President Kennedy (born in 1917)
William Stubbs

English historian noted for his constitutional history of medieval England (1825-1901)
Publius Cornelius Tacitus

Roman historian who wrote major works on the history of the Roman Empire (56-120)
Thucydides

ancient Greek historian remembered for his history of the Peloponnesian War (460-395 BC)
Arnold Joseph Toynbee

English historian who studied the rise and fall of civilizations looking for cyclical patterns (1889-1975)
Sir George Otto Trevelyan

English historian who wrote a history of the American revolution and a biography of his uncle Lord Macaulay (1838-1928)
George Macaulay Trevelyan

English historian and son of Sir George Otto Trevelyan whose works include a social history of England and a biography of Garibaldi (1876-1962)
Barbara Wertheim Tuchman

United States historian (1912-1989)
Frederick Jackson Turner

United States historian who stressed the role of the western frontier in American history (1861-1951)
Sir Paul Gavrilovich Vinogradoff

British historian (born in Russia) (1854-1925)
Fourth Earl of Orford

English writer and historian; son of Sir Robert Walpole (1717-1797)
Eliezer Wiesel

United States writer (born in Romania) who survived Nazi concentration camps and is dedicated to keeping alive the memory of the Holocaust (born in 1928)
Comer Vann Woodward

United States historian (1908-1999)
Xenophon

Greek general and historian; student of Socrates (430-355 BC)
Geoffrey of Monmouth

Welsh chronicler who wrote an account of the kings of Britain which is now believed to contain little historical fact but it is a source of the Arthurian legend (circa 1100-1154)
Erwin Panofsky

art historian (1892-1968)
Giorgio Vasari

Italian painter and art historian (1511-1574)
Aby Moritz Warburg

German art historian (1866-1929)
Johann Joachim Winckelmann

German archaeologist and art historian said to be the father of archaeology (1717-1768)
Types:
annalist

a historian who writes annals
art historian

a historian of art
chronicler

someone who writes chronicles
Type of:
bookman, scholar, scholarly person, student

a learned person (especially in the humanities); someone who by long study has gained mastery in one or more disciplines

جمله انگلیسی با historiographer

حفظ لغت historiographer به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه historiographer به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت historiographer را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت historiographer با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با historiographer را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی historiographer در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه historiographer، مشاهده جمله با historiographer، انواع اصطلاح با historiographer، ضرب المثل با historiographer، ریشه کلمه historiographer و تاریخچه پیدایش کلمه historiographer را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه historiographer مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی