تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه genre به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه genre به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه genre، معنی کلمه genre به انگلیسی، تعریف کلمه genre به انگلیسی، مترادف genre و متضاد genre، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه genre و معنی نزدیک و معنی دور genre را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

A genre is a specific type of music, film, or writing. Your favorite literary genre might be science fiction, and your favorite film genre might be horror flicks about cheerleaders. Go figure.
In music, genre refers to musical style such as jazz, salsa or rock. In film or literature, the genre is determined by the subject, setting or plot of the story. When you are wandering around a book store, books are usually arranged by genre. Many genres, such as “mystery” or “fantasy,” overlap in film and literature, while others, such as “romantic comedy” in film or “historical fiction” in books, are specific to one or the other.
Definitions of genre

1

n a kind of literary or artistic work

Type of:
form, kind, sort, variety

a category of things distinguished by some common characteristic or quality

n a class of art (or artistic endeavor) having a characteristic form or technique

Types:
show 13 types…
hide 13 types…
abstract art, abstractionism

an abstract genre of art; artistic content depends on internal form rather than pictorial representation
chinoiserie

a style in art reflecting Chinese influence; elaborately decorated and intricately patterned
folk art

genre of art of unknown origin that reflects traditional values of a society
genre painting

a genre depicting everyday life
landscape, landscape painting

a genre of art dealing with the depiction of natural scenery
magic realism

a literary or artistic genre in which realistic narrative or meticulously realistic painting are combined with surreal elements of fantasy or dreams
modernism

genre of art and literature that makes a self-conscious break with previous genres
naive art, outsider art, primitive art, self-taught art, vernacular art

a genre of art and outdoor constructions made by untrained artists who do not recognize themselves as artists
pointillism

a genre of painting characterized by the application of paint in dots and small strokes; developed by Georges Seurat and his followers in late 19th century France
postmodernism

genre of art and literature and especially architecture in reaction against principles and practices of established modernism
primitivism

a genre characteristic of (or imitative of) primitive artists or children
synthetism

a genre of French painting characterized by bright flat shapes and symbolic treatments of abstract ideas
op art

a style of abstractionism popular in the 1960s; produces dramatic visual effects with colors and contrasts that are difficult for the eye to resolve
Type of:
art, fine art

the products of human creativity; works of art collectively

n an expressive style of music

Synonyms:
music genre, musical genre, musical style
Examples:
show 7 examples…
hide 7 examples…
Hallel

(Judaism) a chant of praise (Psalms 113 through 118) used at Passover and Shabuoth and Sukkoth and Hanukkah and Rosh Hodesh
Hare Krishna

a chant to the Hindu god Krishna
Dies Irae

the first words of a medieval Latin hymn describing the Last Judgment (literally `day of wrath’)
Internationale

a revolutionary socialist anthem
Te Deum

an ancient liturgical hymn
Messiah

an oratorio composed by Handel in 1742
Magnificat

(Luke) the canticle of the Virgin Mary (from Luke 1:46 beginning `Magnificat anima mea Dominum’)
Types:
show 33 types…
hide 33 types…
African-American music, black music

music created by African-American musicians; early forms were songs that had a melodic line and a strong rhythmic beat with repeated choruses
classical, classical music, serious music

traditional genre of music conforming to an established form and appealing to critical interest and developed musical taste
church music, religious music

genre of music composed for performance as part of religious ceremonies
march, marching music

genre of music written for marching
popular music, popular music genre

any genre of music having wide appeal (but usually only for a short time)
chamber music

serious music performed by a small group of musicians
opera

a drama set to music; consists of singing with orchestral accompaniment and an orchestral overture and interludes
antiphon, antiphony

a verse or song to be chanted or sung in response
Mass

a musical setting for a Mass
processional, prosodion

religious music used in a procession
antiphonal, antiphonary

bound collection of antiphons
religious song

religious music for singing
cantata, oratorio

a musical composition for voices and orchestra based on a religious text
concerto

a composition for orchestra and a soloist
fugue

a musical form consisting of a theme repeated a fifth above or a fourth below its first statement
rondeau, rondo

a musical form that is often the last movement of a sonata
sonata

a musical composition of 3 or 4 movements of contrasting forms
blues

a type of folksong that originated among Black Americans at the beginning of the 20th century; has a melancholy sound from repeated use of blue notes
martial music, military march, military music

brisk marching music suitable for troops marching in a military parade
processional march, recessional march

a march to be played for processions
disco, disco music

popular dance music (especially in the late 1970s); melodic with a regular bass beat; intended mainly for dancing at discotheques
macumba

popular dance music of Brazil; derived from the practices of the macumba religious cult
pop, pop music

music of general appeal to teenagers; a bland watered-down version of rock’n’roll with more rhythm and harmony and an emphasis on romantic love
ethnic music, folk, folk music

the traditional and typically anonymous music that is an expression of the life of people in a community
ballroom music, dance music, danceroom music

a genre of popular music composed for ballroom dancing
soul

a secular form of gospel that was a major Black musical genre in the 1960s and 1970s
jazz

a genre of popular music that originated in New Orleans around 1900 and developed through increasingly complex styles
hip-hop, rap, rap music

genre of African-American music of the 1980s and 1990s in which rhyming lyrics are chanted to a musical accompaniment; several forms of rap have emerged
R and B, rhythm and blues

a combination of blues and jazz that was developed in the United States by Black musicians; an important precursor of rock ‘n’ roll
rockabilly

a fusion of black music and country music that was popular in the 1950s; sometimes described as blues with a country beat
rock, rock ‘n’ roll, rock and roll, rock music, rock’n’roll, rock-and-roll

a genre of popular music originating in the 1950s; a blend of black rhythm-and-blues with white country-and-western
reggae

popular music originating in the West Indies; repetitive bass riffs and regular chords played on the off beat by a guitar
skiffle

a style of popular music in the 1950s; based on American folk music and played on guitars and improvised percussion instruments
Type of:
music

an artistic form of auditory communication incorporating instrumental or vocal tones in a structured and continuous manner
expressive style, style

a way of expressing something (in language or art or music etc.) that is characteristic of a particular person or group of people or period

n a style of expressing yourself in writing

Synonyms:
literary genre, writing style
Types:
show 16 types…
hide 16 types…
drama

the literary genre of works intended for the theater
prose

ordinary writing as distinguished from verse
form

an arrangement of the elements in a composition or discourse
poesy, poetry, verse

literature in metrical form
euphuism

an elegant style of prose of the Elizabethan period; characterized by balance and antithesis and alliteration and extended similes with and allusions to nature and mythology
nonfiction, nonfictional prose

prose writing that is not fictional
interior monologue

a literary genre that presents a fictional character’s sequence of thoughts in the form of a monologue
stream of consciousness

a literary genre that reveals a character’s thoughts and feeling as they develop by means of a long soliloquy
prose poem

prose that resembles poetry
polyphonic prose

a rhythmical prose employing the poetic devices of alliteration and assonance
epos

a body of poetry that conveys the traditions of a society by treating some epic theme
closet drama

drama more suitable for reading that for performing
comedy

light and humorous drama with a happy ending
tragedy

drama in which the protagonist is overcome by some superior force or circumstance; excites terror or pity
epic poetry, heroic poetry

poetry celebrating the deeds of some hero
versification

the form or metrical composition of a poem
Type of:
expressive style, style

a way of expressing something (in language or art or music etc.) that is characteristic of a particular person or group of people or period

جمله انگلیسی با genre

حفظ لغت genre به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه genre به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت genre را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت genre با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با genre را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی genre در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه genre، مشاهده جمله با genre، انواع اصطلاح با genre، ضرب المثل با genre، ریشه کلمه genre و تاریخچه پیدایش کلمه genre را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه genre مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی