تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه generate به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه generate به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه generate، معنی کلمه generate به انگلیسی، تعریف کلمه generate به انگلیسی، مترادف generate و متضاد generate، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه generate و معنی نزدیک و معنی دور generate را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Generate means produce or create. A good stock pick might generate cash, and a good idea might generate the basis for an Oscar-winning film.
Generate and the closely related word generation both come from the Latin word genus, which means “stock or race.” Its root, in turn, is the Proto-Indo-European gen-, “to produce, give birth, or beget.” Let’s say you have two siblings. In that case, your parents’ marriage has generated three children. In a hydroelectric power plant, water generates power. And you can get a paper route or babysit if you’re looking to generate a little income.

Primary Meanings of generate

1.
v
bring into existence
2.
v
give or supply
Full Definitions of generate

1

v bring into existence

“The new manager generated a lot of problems”
“The computer bug generated chaos in the office”
“The computer generated this image”
“The earthquake generated a tsunami”
Synonyms:
bring forth
Types:
show 5 types…
hide 5 types…
come up

bring forth, usually something desirable
develop

generate gradually
bring on, induce

cause to arise
free, liberate, release

release (gas or energy) as a result of a chemical reaction or physical decomposition
make

favor the development of
Type of:
create, make

make or cause to be or to become

v produce (energy)

“We can’t generate enough power for the entire city”
“The hydroelectric plant needs to generate more electricity”
Type of:
create, make, produce

create or manufacture a man-made product

v make children

Synonyms:
beget, bring forth, engender, father, get, mother, sire
Type of:
create, make

make or cause to be or to become

2

v give or supply

Synonyms:
give, render, return, yield
give, yield

cause to happen or be responsible for
establish, give

bring about
Type of:
create, make, produce

create or manufacture a man-made product


بازاریابی رایحه ای - حسام عالمیان
جمله انگلیسی با generate

حفظ لغت generate به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه generate به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت generate را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت generate با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با generate را مشاهده نمائید.چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی generate در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه generate، مشاهده جمله با generate، انواع اصطلاح با generate، ضرب المثل با generate، ریشه کلمه generate و تاریخچه پیدایش کلمه generate را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه generate مشاهده نمائید: