تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه gall به انگلیسی


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه gall به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه gall، معنی کلمه gall به انگلیسی، تعریف کلمه gall به انگلیسی، مترادف gall و متضاد gall، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه gall و معنی نزدیک و معنی دور gall را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Gall describes something irritating, like someone very rude. If you barge into a bakery and cut in front of a sweet old lady, then you have gall.
If someone has gall, they’re irritating. In fact, as a verb, gall means “to irritate” like new tight jeans that gall your thighs. Gall is “bile,” too, like what’s in a gall bladder. Back in the days of Hippocrates, if the four humors of the body were out of whack, it affected your spirits. If you had too much bile, or gall, then you’d be aggressive or depressed. It’s also a noun for “deep feeling of ill will.”

Primary Meanings of gall

1.
n
a digestive juice secreted by the liver and stored in the gallbladder; aids in the digestion of fats
2.
n
the trait of being rude and impertinent; inclined to take liberties
3.
vn
irritate or vex
a feeling of deep and bitter anger and ill-will
4.
nv
an open sore on the back of a horse caused by ill-fitting or badly adjusted saddle
become or make sore by or as if by rubbing
5.
n
abnormal swelling of plant tissue caused by insects or microorganisms or injury
Full Definitions of gall

1

n a digestive juice secreted by the liver and stored in the gallbladder; aids in the digestion of fats

Synonyms:
bile
Type of:
digestive fluid, digestive juice

secretions that aid digestion

2

n the trait of being rude and impertinent; inclined to take liberties

Synonyms:
cheekiness, crust, freshness, impertinence, impudence, insolence
Types:
chutzpa, chutzpah, hutzpah

(Yiddish) unbelievable gall; insolence; audacity
Type of:
discourtesy, rudeness

a manner that is rude and insulting

3

v irritate or vex

“It galls me that we lost the suit”
Synonyms:
irk
Type of:
anger

make angry

n a feeling of deep and bitter anger and ill-will

Synonyms:
bitterness, rancor, rancour, resentment
Types:
show 7 types…
hide 7 types…
heartburning

intense resentment
huffishness, sulkiness

a feeling of sulky resentment
grievance, grudge, score

a resentment strong enough to justify retaliation
enviousness, envy

a feeling of grudging admiration and desire to have something that is possessed by another
covetousness

an envious eagerness to possess something
green-eyed monster, jealousy

a feeling of jealous envy (especially of a rival)
penis envy

(psychoanalysis) a female’s presumed envy of the male’s penis; said to explain femininity
Type of:
enmity, hostility, ill will

the feeling of a hostile person

4

n an open sore on the back of a horse caused by ill-fitting or badly adjusted saddle

Synonyms:
saddle sore
Type of:
animal disease

a disease that typically does not affect human beings

n a skin sore caused by chafing

Types:
saddle sore

sore on a horseback rider chafed by a saddle
Type of:
sore

an open skin infection

v become or make sore by or as if by rubbing

Synonyms:
chafe, fret
Type of:
irritate

excite to an abnormal condition, or chafe or inflame

5

n abnormal swelling of plant tissue caused by insects or microorganisms or injury

Types:
oak apple

oak gall caused by larvae of a cynipid wasp
Type of:
plant tissue

the tissue of a plant


جمله انگلیسی با gall

حفظ لغت gall به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه gall به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت gall را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت gall با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با gall را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی gall در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه gall، مشاهده جمله با gall، انواع اصطلاح با gall، ضرب المثل با gall، ریشه کلمه gall و تاریخچه پیدایش کلمه gall را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه gall مشاهده نمائید:بازی یادگیری زبان انگلیسی