تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه fuse به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه fuse به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه fuse، معنی کلمه fuse به انگلیسی، تعریف کلمه fuse به انگلیسی، مترادف fuse و متضاد fuse، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه fuse و معنی نزدیک و معنی دور fuse را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

A fuse is something that burns in order to ignite a bomb. Do you see anything near you that resembles a bundle of dynamite sticks with a fuse burning down? If so, stop reading this and GET OUT OF HERE!
Figuratively, if you say that someone has a short fuse, it means they get angry easily. If someone gets so angry they lose their temper, you can say that they blew a fuse. But this comes from another meaning of fuse — a device that interrupts the flow of electrical current so the system doesn’t get overloaded. If you use the toaster, microwave and dishwasher at the same time, you might literally blow a fuse. As a verb, if two things fuse, they blend or stick together.

Primary Meanings of fuse

1.
nv
any igniter that is used to initiate the burning of a propellant
equip with a fuse; provide with a fuse
2.
n
an electrical device that can interrupt the flow of electrical current when it is overloaded
3.
v
mix together different elements
Full Definitions of fuse

1

n any igniter that is used to initiate the burning of a propellant

Synonyms:
fusee, fuze, fuzee, primer, priming
Types:
detonating fuse

a fuse containing an explosive
safety fuse

a slow-burning fuse consisting of a tube or cord filled or saturated with combustible matter; used to ignite detonators from a distance
time-fuse

a fuse made to burn for a given time (especially to explode a bomb)
Type of:
igniter, ignitor, light, lighter

a device for lighting or igniting fuel or charges or fires

v equip with a fuse; provide with a fuse

Antonyms:
defuse

remove the triggering device from
Type of:
equip, fit, fit out, outfit

provide with (something) usually for a specific purpose

2

n an electrical device that can interrupt the flow of electrical current when it is overloaded

Synonyms:
electrical fuse, safety fuse
Types:
cartridge fuse

a fuse cased in a tube
breaker, circuit breaker

a device that trips like a switch and opens the circuit when overloaded
plug fuse

a fuse with a thread that screws into a socket
Type of:
electrical device

a device that produces or is powered by electricity

3

v mix together different elements

Synonyms:
blend, coalesce, combine, commingle, conflate, flux, immix, meld, merge, mix
Types:
show 10 types…
hide 10 types…
gauge

mix in specific proportions
absorb

cause to become one with
meld, melt

lose its distinct outline or shape; blend gradually
blend in, mix in

cause (something) to be mixed with (something else)
accrete

grow together (of plants and organs)
conjugate

unite chemically so that the product is easily broken down into the original compounds
admix

mix or blend
alloy

make an alloy of
syncretise, syncretize

become fused
cut in

mix in with cutting motions
Type of:
change integrity

change in physical make-up

v make liquid or plastic by heating

“The storm fused the electric mains”
Type of:
melt, melt down, run

reduce or cause to be reduced from a solid to a liquid state, usually by heating

v become plastic or fluid or liquefied from heat

“The substances fused at a very high temperature”
Type of:
flux, liquefy, liquify

become liquid or fluid when heated

جمله انگلیسی با fuse

حفظ لغت fuse به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه fuse به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت fuse را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت fuse با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با fuse را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی fuse در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه fuse، مشاهده جمله با fuse، انواع اصطلاح با fuse، ضرب المثل با fuse، ریشه کلمه fuse و تاریخچه پیدایش کلمه fuse را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه fuse مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی