تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه espouse به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه espouse به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه espouse، معنی کلمه espouse به انگلیسی، تعریف کلمه espouse به انگلیسی، مترادف espouse و متضاد espouse، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه espouse و معنی نزدیک و معنی دور espouse را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Use the verb espouse to describe the actions of someone who lives according to specific beliefs, such as your friends who espouse environmentalism and as a result walk whenever possible instead of taking the car.
You can see the word spouse in espouse, so you may be wondering what husbands and wives have to do with it. Originally espouse did mean “to marry,” but its meaning has evolved to include other long-term commitments as well, such as support for a principle or a cause. Similar to marriage, if you espouse a belief system, the idea is that you’ve chosen to wed yourself to it.

Primary Meanings of espouse

1.
v
choose and follow; as of theories, ideas, policies, strategies or plans
2.
v
take in marriage
Full Definitions of espouse

1

v choose and follow; as of theories, ideas, policies, strategies or plans

“The candidate espouses Republican ideals”
Synonyms:
adopt, follow
abide by, comply, follow

act in accordance with someone’s rules, commands, or wishes
Types:
adhere, stick

be a devoted follower or supporter
Type of:
choose, pick out, select, take

pick out, select, or choose from a number of alternatives

v take up the cause, ideology, practice, method, of someone and use it as one’s own

Synonyms:
adopt, embrace, sweep up
Types:
fasten on, hook on, latch on, seize on, take up

adopt
Type of:
accept

consider or hold as true

2

v take in marriage

Synonyms:
conjoin, get hitched with, get married, hook up with, marry, wed
marry, splice, tie, wed

perform a marriage ceremony
Types:
show 6 types…
hide 6 types…
inmarry

marry within one’s own tribe or group
mismarry

marry an unsuitable partner
wive

marry a woman, take a wife
wive

take (someone) as a wife
intermarry

marry within the same ethnic, social, or family group
remarry

marry, not for the first time
Type of:
unify, unite

act in concert or unite in a common purpose or belief

جمله انگلیسی با espouse

حفظ لغت espouse به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه espouse به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت espouse را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت espouse با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با espouse را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی espouse در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه espouse، مشاهده جمله با espouse، انواع اصطلاح با espouse، ضرب المثل با espouse، ریشه کلمه espouse و تاریخچه پیدایش کلمه espouse را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه espouse مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی