تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه elude به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه elude به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه elude، معنی کلمه elude به انگلیسی، تعریف کلمه elude به انگلیسی، مترادف elude و متضاد elude، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه elude و معنی نزدیک و معنی دور elude را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Elude means “evade or escape,” like the way you might elude the other kids during a game of hide-and-seek. This word can also mean “to be hard to understand.” No matter how hard you try, the finer points of quantum physics might elude you.
Elude has a slippery feeling to it. You elude the police, math can elude you — and that yak you went to see on safari but never got a glimpse of, you might say that he has eluded you as well. Delude means “to deceive,” and there are times when someone can both delude and elude you — like when the conman took your money and then escaped out the back door.
Definitions of elude

1

v escape, either physically or mentally

“The thief eluded the police”
Synonyms:
bilk, evade
Type of:
break loose, escape, get away

run away from confinement

v avoid or try to avoid fulfilling, answering, or performing (duties, questions, or issues)

Synonyms:
circumvent, dodge, duck, evade, fudge, hedge, parry, put off, sidestep, skirt
Types:
beg

dodge, avoid answering, or take for granted
quibble

evade the truth of a point or question by raising irrelevant objections
Type of:
avoid

stay clear from; keep away from; keep out of the way of someone or something

v be incomprehensible to; escape understanding by

“What you are seeing in him eludes me”
Synonyms:
escape
Types:
defy, refuse, resist

elude, especially in a baffling way
beggar

be beyond the resources of
Type of:
amaze, baffle, beat, bewilder, dumbfound, flummox, get, gravel, mystify, nonplus, perplex, pose, puzzle, stick, stupefy, vex

be a mystery or bewildering to

جمله انگلیسی با elude

حفظ لغت elude به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه elude به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت elude را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت elude با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با elude را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی elude در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه elude، مشاهده جمله با elude، انواع اصطلاح با elude، ضرب المثل با elude، ریشه کلمه elude و تاریخچه پیدایش کلمه elude را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه elude مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی