تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه devalue به انگلیسی


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه devalue به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه devalue، معنی کلمه devalue به انگلیسی، تعریف کلمه devalue به انگلیسی، مترادف devalue و متضاد devalue، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه devalue و معنی نزدیک و معنی دور devalue را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

When you make something less valuable or less important, you devalue it. You might devalue your car by spray painting it black and letting your dog chew the upholstery.
Economists and business reporters often use the verb devalue when they talk about the currency — or money — of different countries, and what it’s worth in comparison to other currencies. Sometimes countries will devalue their currency, for example, to get more people to buy their exported products. But you can also devalue a relationship by neglecting it, or devalue a diamond ring by chipping it. Devaluation came before devalue, with a Latin root of valere, “be strong or be of value.”
Definitions of devalue

1

v lower the value or quality of

“The tear devalues the painting”
Types:
show 6 types…
hide 6 types…
depreciate

lower the value of something
alloy, debase

lower in value by increasing the base-metal content
lour, lower

set lower
expense, write down, write off

reduce the estimated value of something
derate

lower the rated electrical capability of electrical apparatus
subdue, subordinate

make subordinate, dependent, or subservient
Type of:
alter, change, modify

cause to change; make different; cause a transformation

v remove the value from; deprive of its value

Synonyms:
devaluate
Types:
demonetise, demonetize

deprive of value for payment
Type of:
cheapen, degrade

lower the grade of something; reduce its worth

v lose in value

Synonyms:
depreciate, devaluate, undervalue
depreciate

lower the value of something
Antonyms:
appreciate, apprise, apprize, revalue

gain in value
appreciate, apprise, apprize

increase the value of
show more antonyms…
Type of:
decrease, diminish, fall, lessen

decrease in size, extent, or range


جمله انگلیسی با devalue

حفظ لغت devalue به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه devalue به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت devalue را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت devalue با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با devalue را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی devalue در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه devalue، مشاهده جمله با devalue، انواع اصطلاح با devalue، ضرب المثل با devalue، ریشه کلمه devalue و تاریخچه پیدایش کلمه devalue را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه devalue مشاهده نمائید:بازی یادگیری زبان انگلیسی