تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه curtail به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه curtail به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه curtail، معنی کلمه curtail به انگلیسی، تعریف کلمه curtail به انگلیسی، مترادف curtail و متضاد curtail، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه curtail و معنی نزدیک و معنی دور curtail را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

To curtail something is to slow it down, put restrictions on it, or stop it entirely. If I give up cake, I am curtailing my cake-eating.
Curtail is an official-sounding word for stopping or slowing things down. The police try to curtail crime — they want there to be less crime in the world. A company may want to curtail their employees’ computer time, so they spend more time working and less time goofing around. Teachers try to curtail whispering and note-passing in class. When something is curtailed, it’s either stopped entirely or stopped quite a bit — it’s cut short.
Definitions of curtail

1

v terminate or abbreviate before its intended or proper end or its full extent

“Personal freedom is curtailed in many countries”
Synonyms:
clip, cut short
Type of:
shorten

make shorter than originally intended; reduce or retrench in length or duration

v place restrictions on

curtail drinking in school”
Synonyms:
curb, cut back, restrict
Types:
show 4 types…
hide 4 types…
abridge

lessen, diminish, or curtail
immobilise, immobilize

cause to be unable to move
paralyse, paralyze

cause to be paralyzed and immobile
stun, stupefy

make senseless or dizzy by or as if by a blow
Type of:
circumscribe, confine, limit

restrict or confine, “I limit you to two visits to the pub a day”

جمله انگلیسی با curtail

حفظ لغت curtail به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه curtail به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت curtail را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت curtail با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با curtail را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی curtail در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه curtail، مشاهده جمله با curtail، انواع اصطلاح با curtail، ضرب المثل با curtail، ریشه کلمه curtail و تاریخچه پیدایش کلمه curtail را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه curtail مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی