تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه crude به انگلیسی

ریشه کلمه crude، معنی کلمه crude به انگلیسی، تعریف کلمه crude به انگلیسی، مترادف crude، متضاد crude، مشابه انگلیسی کلمه crude

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه crude به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه crude، معنی کلمه crude به انگلیسی، تعریف کلمه crude به انگلیسی، مترادف crude و متضاد crude، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه crude و معنی نزدیک و معنی دور crude را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Is it gross? Unsophisticated? Totally tasteless and positively offensive? Then you can describe it as crude.
Crude is not rude when it’s used to describe unprocessed oil, which it first was associated with in 1865. From the Latin crudo, meaning “rough, raw,” crude today can be used to describe anything or anyone that’s unrefined and rough around the edges. So don’t be too insulted by the large-nosed portrait that cartoonist made for you. It’s just a quick, crude drawing meant to be funny.

Primary Meanings of crude

1.
adj
belonging to an early stage of technical development; characterized by simplicity and (often) crudeness
2.
n
a dark oil consisting mainly of hydrocarbons
Full Definitions of crude

1

adj belonging to an early stage of technical development; characterized by simplicity and (often) crudeness

“the crude weapons and rude agricultural implements of early man”
Synonyms:
primitive, rude
early
being or occurring at an early stage of development

adj not carefully or expertly made

“managed to make a crude splint”
“a crude cabin of logs with bark still on them”
Synonyms:
rough
unskilled
not having or showing or requiring special skill or proficiency

adj not refined or processed

crude oil”
Synonyms:
unprocessed, unrefined
Antonyms:
processed, refined
freed from impurities by processing

adj not processed or subjected to analysis

“only the crude vital statistics”
Synonyms:
raw
unanalyzed
not analyzed or broken down for detailed examination

adj devoid of any qualifications or disguise or adornment

“the crude facts”
Synonyms:
blunt, stark
unconditional, unconditioned
not conditional

adj conspicuously and tastelessly indecent

“a crude joke”
crude behavior”
Synonyms:
earthy, gross, vulgar
indecent
offensive to good taste especially in sexual matters

2

n a dark oil consisting mainly of hydrocarbons

Synonyms:
crude oil, fossil oil, oil, petroleum, rock oil
Types:
resid, residual oil
oil products that remain after petroleum has been distilled
Type of:
fossil fuel
fuel consisting of the remains of organisms preserved in rocks in the earth’s crust with high carbon and hydrogen content
oil
a slippery or viscous liquid or liquefiable substance not miscible with water

جمله انگلیسی با crude

حفظ لغت crude به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه crude به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت crude را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت crude با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با crude را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی crude در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه crude، مشاهده جمله با crude، انواع اصطلاح با crude، ضرب المثل با crude، ریشه کلمه crude و تاریخچه پیدایش کلمه crude را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه crude مشاهده نمائید: