تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه critical به انگلیسی


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه critical به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه critical، معنی کلمه critical به انگلیسی، تعریف کلمه critical به انگلیسی، مترادف critical و متضاد critical، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه critical و معنی نزدیک و معنی دور critical را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

The adjective critical has several meanings, among them, “vital,” “verging on emergency,” “tending to point out errors,” and “careful.”
If you’re an emergency-room doctor with a patient in critical condition (on the highest alert), it’s absolutely critical (vital or essential) that you be critical (careful and judicious) in your approach to their care, so that at the critical (decisive) moment, you can save their life. You must also be critical (that is, you must point out all the errors and flaws) of the jobs your colleagues are doing.

Primary Meanings of critical

1.
adj
of or involving or characteristic of critics or criticism
2.
adj
urgently needed; absolutely necessary
3.
adj
at or of a point at which a property or phenomenon suffers an abrupt change especially having enough mass to sustain a chain reaction
Full Definitions of critical

1

adj of or involving or characteristic of critics or criticism

critical acclaim”

adj characterized by careful evaluation and judgment

“a critical reading”
“a critical dissertation”
“a critical analysis of Melville’s writings”
Synonyms:
appraising, evaluative

exercising or involving careful evaluations
discriminative, judicial

expressing careful judgment
discerning

having or revealing keen insight and good judgment
scholarly

characteristic of scholars or scholarship
Antonyms:
noncritical, uncritical

marked by disregard for critical standards or procedures
unscholarly

not scholarly
show more antonyms…

adj marked by a tendency to find and call attention to errors and flaws

“a critical attitude”
Synonyms:
captious, faultfinding

tending to find and call attention to faults
censorious

harshly critical or expressing censure
deprecative

given to expressing disapproval
hypercritical, overcritical

inclined to judge too severely
searing

severely critical
scathing, vituperative

marked by harshly abusive criticism
unfavorable, unfavourable

not encouraging or approving or pleasing
sarcastic

expressing or expressive of ridicule that wounds
Antonyms:
uncritical

not critical; not tending to find or call attention to errors

2

adj urgently needed; absolutely necessary

“a critical element of the plan”
critical medical supplies”
Synonyms:
vital
indispensable

not to be dispensed with; essential

adj forming or having the nature of a turning point or crisis

“a critical point in the campaign”
“the critical test”
Synonyms:
decisive
crucial, important

of extreme importance; vital to the resolution of a crisis

adj being in or verging on a state of crisis or emergency

“a critical shortage of food”
“a critical illness”
“an illness at the critical stage”
Synonyms:
acute

of critical importance and consequence
dangerous, grave, grievous, life-threatening, serious, severe

causing fear or anxiety by threatening great harm
desperate, dire

fraught with extreme danger; nearly hopeless
crucial, important

of extreme importance; vital to the resolution of a crisis
Antonyms:
noncritical, noncrucial

not in a state of crisis or emergency
acritical

without a crisis (as of some diseases)
show more antonyms…

3

adj at or of a point at which a property or phenomenon suffers an abrupt change especially having enough mass to sustain a chain reaction

“a critical temperature of water is 100 degrees C–its boiling point at standard atmospheric pressure”
critical mass”
“go critical
Synonyms:
supercritical

(especially of fissionable material) able to sustain a chain reaction in such a manner that the rate of reaction increases
Antonyms:
noncritical

not critical; not at a point of abrupt change


جمله انگلیسی با critical

حفظ لغت critical به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه critical به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت critical را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت critical با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با critical را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی critical در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه critical، مشاهده جمله با critical، انواع اصطلاح با critical، ضرب المثل با critical، ریشه کلمه critical و تاریخچه پیدایش کلمه critical را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه critical مشاهده نمائید:بازی یادگیری زبان انگلیسی