تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه corroborate به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه corroborate به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه corroborate، معنی کلمه corroborate به انگلیسی، تعریف کلمه corroborate به انگلیسی، مترادف corroborate و متضاد corroborate، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه corroborate و معنی نزدیک و معنی دور corroborate را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

To corroborate is to back someone else’s story. If you swear to your teacher that you didn’t throw the spitball, and your friends corroborate your story by promising that you were concentrating on math homework, she might actually believe you.
For example, a witness in court corroborates the testimony of others, and further experimentation can corroborate a scientific theory. Near synonyms are substantiate and confirm. Corroborate, originally meaning “to support or strengthen,” was borrowed from Latin corrōborāre, formed from the prefix cor- “completely” plus rōborāre “to strengthen” (from rōbur “strength”).
Definitions of corroborate

1

v give evidence for

Synonyms:
validate
Types:
circumstantiate

give circumstantial evidence for
Type of:
confirm, reassert

strengthen or make more firm

v support with evidence or authority or make more certain or confirm

Synonyms:
bear out, support, underpin
Type of:
agree, check, correspond, fit, gibe, jibe, match, tally

be compatible, similar or consistent; coincide in their characteristics

v establish or strengthen as with new evidence or facts

Synonyms:
affirm, confirm, substantiate, support, sustain
Antonyms:
contradict, negate

prove negative; show to be false
Types:
show 14 types…
hide 14 types…
back, back up

establish as valid or genuine
vouch

give supporting evidence
verify

confirm the truth of
demonstrate, establish, prove, shew, show

establish the validity of something, as by an example, explanation or experiment
document

support or supply with references
validate

prove valid; show or confirm the validity of something
check, check off, mark, mark off, tick, tick off

put a check mark on or near or next to
ascertain, assure, check, control, ensure, insure, see, see to it

be careful or certain to do something; make certain of something
check

verify by consulting a source or authority
prove oneself

show one’s ability or courage
prove

prove formally; demonstrate by a mathematical, formal proof
source

specify the origin of
contradict, negate

prove negative; show to be false
stultify

prove to be of unsound mind or demonstrate someone’s incompetence

جمله انگلیسی با corroborate

حفظ لغت corroborate به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه corroborate به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت corroborate را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت corroborate با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با corroborate را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی corroborate در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه corroborate، مشاهده جمله با corroborate، انواع اصطلاح با corroborate، ضرب المثل با corroborate، ریشه کلمه corroborate و تاریخچه پیدایش کلمه corroborate را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه corroborate مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی