تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه cooling system به انگلیسی

بازی یادگیری زبان انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه cooling system به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه cooling system، معنی کلمه cooling system به انگلیسی، تعریف کلمه cooling system به انگلیسی، مترادف cooling system و متضاد cooling system، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه cooling system و معنی نزدیک و معنی دور cooling system را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of cooling system

1

n a mechanism for keeping something cool

Synonyms:
cooling
Types:
show 5 types…
hide 5 types…
air conditioner, air conditioning

a system that keeps air cool and dry
coolant system

a cooling system that uses a fluid to transfer heat from one place to another
cooling tower

a cooling system used in industry to cool hot water (by partial evaporation) before reusing it as a coolant
evaporative cooler

a cooling system that cools by evaporation
refrigeration system

a cooling system for chilling or freezing (usually for preservative purposes)
Type of:
mechanism

device consisting of a piece of machinery; has moving parts that perform some function

n equipment in a motor vehicle that cools the engine

Synonyms:
engine cooling system
Type of:
equipment

an instrumentality needed for an undertaking or to perform a service

جمله انگلیسی با cooling system

حفظ لغت cooling system به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه cooling system به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت cooling system را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت cooling system با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با cooling system را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی cooling system در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه cooling system، مشاهده جمله با cooling system، انواع اصطلاح با cooling system، ضرب المثل با cooling system، ریشه کلمه cooling system و تاریخچه پیدایش کلمه cooling system را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه cooling system مشاهده نمائید:

پکیج آموزش زبان انگلیسی به کودکان - پکیج کودک دوزبانه