تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه conventional به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه conventional به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه conventional، معنی کلمه conventional به انگلیسی، تعریف کلمه conventional به انگلیسی، مترادف conventional و متضاد conventional، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه conventional و معنی نزدیک و معنی دور conventional را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Conventional is an adjective for things that are normal, ordinary, and following the accepted way. Ho-hum.
This word describes what is typical and ordinary and that which follows accepted standards of behavior or taste. This is a word that’s current definition is still very similar to its Latin root, conventionalis, which is “pertaining to an agreement.” One way this word is used is with respect to conventional weapons, as in those “not using, making, or involving nuclear weapons or energy; nonnuclear.”

Primary Meanings of conventional

1.
adj
following accepted customs and proprieties
2.
adj
(weapons) using energy for propulsion or destruction that is not nuclear energy
Full Definitions of conventional

1

adj following accepted customs and proprieties

conventional wisdom”
“she had strayed from the path of conventional behavior”
conventional forms of address”
Synonyms:
received

widely accepted as true or worthy
customary

in accordance with convention or custom
formulaic

characterized by or in accordance with some formula
stodgy, stuffy

excessively conventional and unimaginative and hence dull
formal

being in accord with established forms and conventions and requirements (as e.g. of formal dress)
unoriginal

not original; not being or productive of something fresh and unusual
Antonyms:
unconventional

not conforming to accepted rules or standards
unconventional

not conventional or conformist
bohemian

unconventional in especially appearance and behavior
go-as-you-please

not bound by rule or law or convention
irregular, maverick, unorthodox

independent in behavior or thought
alternative

pertaining to unconventional choices
bizarre, eccentric, flakey, flaky, freakish, freaky, gonzo, off-the-wall, outlandish, outre

conspicuously or grossly unconventional or unusual
devil-may-care, raffish, rakish

marked by a carefree unconventionality or disreputableness
far-out, kinky, offbeat, quirky, way-out

informal terms; strikingly unconventional
funky

stylish and modern in an unconventional way
spaced-out, spacey, spacy

stupefied by (or as if by) some narcotic drug
original

being or productive of something fresh and unusual; or being as first made or thought of
show more antonyms…

adj conforming with accepted standards

“a conventional view of the world”
Synonyms:
established
orthodox

adhering to what is commonly accepted

adj in accord with or being a tradition or practice accepted from the past

“a conventional church wedding with the bride in traditional white”
“the conventional handshake”
Synonyms:
traditional

consisting of or derived from tradition

adj rigidly formal or bound by convention

Synonyms:
ceremonious
formal

being in accord with established forms and conventions and requirements (as e.g. of formal dress)

adj unimaginative and conformist

conventional bourgeois lives”
conventional attitudes”
Synonyms:
button-down, buttoned-down, conservative

unimaginatively conventional
square, straight

rigidly conventional or old-fashioned
stereotyped, stereotypic, stereotypical, unimaginative

lacking spontaneity or originality or individuality
white-bread

of or belonging to or representative of the white middle class
Antonyms:
unconventional

not conventional or conformist
alternative

pertaining to unconventional choices
bizarre, eccentric, flakey, flaky, freakish, freaky, gonzo, off-the-wall, outlandish, outre

conspicuously or grossly unconventional or unusual
devil-may-care, raffish, rakish

marked by a carefree unconventionality or disreputableness
far-out, kinky, offbeat, quirky, way-out

informal terms; strikingly unconventional
funky

stylish and modern in an unconventional way
spaced-out, spacey, spacy

stupefied by (or as if by) some narcotic drug
show more antonyms…

adj represented in simplified or symbolic form

Synonyms:
formal, schematic
nonrepresentational

of or relating to a style of art in which objects do not resemble those known in physical nature

2

adj (weapons) using energy for propulsion or destruction that is not nuclear energy

conventional warfare”
conventional weapons”
Antonyms:
atomic, nuclear

(weapons) deriving destructive energy from the release of atomic energy
thermonuclear

using nuclear weapons based on fusion as distinguished from fission
show more antonyms…

جمله انگلیسی با conventional

حفظ لغت conventional به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه conventional به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت conventional را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت conventional با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با conventional را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی conventional در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه conventional، مشاهده جمله با conventional، انواع اصطلاح با conventional، ضرب المثل با conventional، ریشه کلمه conventional و تاریخچه پیدایش کلمه conventional را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه conventional مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی