تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه contrary به انگلیسی


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه contrary به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه contrary، معنی کلمه contrary به انگلیسی، تعریف کلمه contrary به انگلیسی، مترادف contrary و متضاد contrary، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه contrary و معنی نزدیک و معنی دور contrary را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Use contrary when two things are exactly opposite or entirely different. If something is contrary to something else, it is opposed to or against it.
A contrary child is one who opposes people in authority. As a noun, the contrary means the opposite, as in “We will not give up; on the contrary, we will fight with all our power.” The adjective contrary derives from Latin contrarius (“opposite, opposed”) from contra (“against”).
Definitions of contrary

1

n exact opposition

“public opinion to the contrary he is not guilty”
Type of:
oppositeness, opposition

the relation between opposed entities

n a relation of direct opposition

Synonyms:
opposite, reverse
Type of:
oppositeness, opposition

the relation between opposed entities

n a logical relation such that two propositions are contraries if both cannot be true but both can be false

Type of:
logical relation

a relation between propositions

adj in an opposing direction

“a contrary wind”
Synonyms:
adverse
unfavorable, unfavourable

(of winds or weather) tending to hinder or oppose

adj very opposed in nature or character or purpose

“acts contrary to our code of ethics”
“the facts point to a contrary conclusion”
Synonyms:
different

unlike in nature, quality, form, or degree

adj resistant to guidance or discipline

“Mary Mary quite contrary
Synonyms:
obstinate, perverse, wayward
disobedient

not obeying or complying with commands of those in authority

adj of words or propositions so related that both cannot be true but both may be false

“`hot’ and `cold’ are contrary terms”
Synonyms:
antonymous

of words: having opposite meanings


جمله انگلیسی با contrary

حفظ لغت contrary به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه contrary به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت contrary را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت contrary با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با contrary را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی contrary در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه contrary، مشاهده جمله با contrary، انواع اصطلاح با contrary، ضرب المثل با contrary، ریشه کلمه contrary و تاریخچه پیدایش کلمه contrary را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه contrary مشاهده نمائید:بازی یادگیری زبان انگلیسی