تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه conspicuous به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه conspicuous به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه conspicuous، معنی کلمه conspicuous به انگلیسی، تعریف کلمه conspicuous به انگلیسی، مترادف conspicuous و متضاد conspicuous، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه conspicuous و معنی نزدیک و معنی دور conspicuous را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Keep your eye on the adjective conspicuous for something that stands out so much you notice it right away — like that zit in the center of your friend’s forehead.
Conspicuous comes from the adjectival form of the Latin verb, conspicere, meaning “to look at.” Conspicuous can mean either very obvious to the eye (like something that is conspicuous from a distance) or attracting attention (like conspicuous consumption). If you are doing something wrong, it’s wise not to be conspicuous about it!
Definitions of conspicuous

1

adj obvious to the eye or mind

“a tower conspicuous at a great distance”
“wore conspicuous neckties”
“made herself conspicuous by her exhibitionistic preening”
Synonyms:
attention-getting, eye-catching

seizing the attention
big, large, prominent

conspicuous in position or importance
bold

clear and distinct
crying, egregious, flagrant, glaring, gross, rank

conspicuously and outrageously bad or reprehensible
featured

made a feature or highlight; given prominence
in evidence

clearly to be seen
marked

singled out for notice or especially for a dire fate
outstanding, prominent, salient, spectacular, striking

having a quality that thrusts itself into attention
indiscreet

lacking discretion; injudicious
Antonyms:
inconspicuous, invisible

not prominent or readily noticeable
obscure, unnoticeable

not drawing attention
show more antonyms…

adj without any attempt at concealment; completely obvious

Synonyms:
blatant, blazing
unconcealed

not concealed or hidden

جمله انگلیسی با conspicuous

حفظ لغت conspicuous به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه conspicuous به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت conspicuous را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت conspicuous با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با conspicuous را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی conspicuous در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه conspicuous، مشاهده جمله با conspicuous، انواع اصطلاح با conspicuous، ضرب المثل با conspicuous، ریشه کلمه conspicuous و تاریخچه پیدایش کلمه conspicuous را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه conspicuous مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی