تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه citation به انگلیسی


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه citation به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه citation، معنی کلمه citation به انگلیسی، تعریف کلمه citation به انگلیسی، مترادف citation و متضاد citation، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه citation و معنی نزدیک و معنی دور citation را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

If you hear you’re getting a citation, wait before bragging about it. A citation can be an official award, but it can also mean something less thrilling, like a summons to appear in court.
If you climb a tree and rescue a frightened cat, the mayor might present you with a citation for bravery. If you’re hurrying to the ceremony and your mom speeds and gets a traffic citation, her insurance company might raise her premiums. Citation comes from the Latin citationem, which means “to call forward.” You can think of the mayor calling you forward to receive your plaque, or the judge calling your mom forward to receive her fine. A citation can also be a quote, like a passage in a newspaper article describing your cat-saving feat as “an act of heroism.”

Primary Meanings of citation

1.
n
an official award (as for bravery or service) usually given as formal public statement
2.
n
a short note recognizing a source of information or of a quoted passage
3.
n
a summons that commands the appearance of a party at a proceeding
Full Definitions of citation

1

n an official award (as for bravery or service) usually given as formal public statement

Synonyms:
commendation
Type of:
accolade, award, honor, honour, laurels

a tangible symbol signifying approval or distinction

2

n a short note recognizing a source of information or of a quoted passage

“the student’s essay failed to list several important citations
Synonyms:
acknowledgment, cite, credit, mention, quotation, reference
Types:
photo credit

a note acknowledging the source of a published photograph
cross-index, cross-reference

a reference at one place in a work to information at another place in the same work
Type of:
annotation, notation, note

a comment or instruction (usually added)

n a passage or expression that is quoted or cited

Synonyms:
quotation, quote
Types:
epigraph

a quotation at the beginning of some piece of writing
mimesis

the representation of another person’s words in a speech
misquotation, misquote

an incorrect quotation
Type of:
excerpt, excerption, extract, selection

a passage selected from a larger work

n (law) the act of citing (as of spoken words or written passages or legal precedents etc.)

Type of:
speech act

the use of language to perform some act

3

n a summons that commands the appearance of a party at a proceeding

Type of:
process, summons

a writ issued by authority of law; usually compels the defendant’s attendance in a civil suit; failure to appear results in a default judgment against the defendant


جمله انگلیسی با citation

حفظ لغت citation به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه citation به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت citation را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت citation با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با citation را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی citation در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه citation، مشاهده جمله با citation، انواع اصطلاح با citation، ضرب المثل با citation، ریشه کلمه citation و تاریخچه پیدایش کلمه citation را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه citation مشاهده نمائید:بازی یادگیری زبان انگلیسی