change


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه change به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه change، معنی کلمه change به انگلیسی، تعریف کلمه change به انگلیسی، مترادف change و متضاد change، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه change و معنی نزدیک و معنی دور change را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Is it just not the same anymore? Then there must have been a change. The noun change can refer to any thing or state that is different from what it once was.

Change is everywhere in life — and in English. The word has numerous senses, both as a noun and verb, and is a part of many common phrases, like “a change of heart.” Change might describe a drastic transformation, as in Kafka’s The Metamorphosis, or it could also represent what’s jingling in your pocket.

Primary Meanings of change

1.
vn
become different in some particular way, without permanently losing one’s or its former characteristics or essence
a relational difference between states; especially between states before and after some event
2.
vn
lay aside, abandon, or leave for another
the action of changing something
3.
n
the balance of money received when the amount you tender is greater than the amount due
Full Definitions of change

1

v become different in some particular way, without permanently losing one’s or its former characteristics or essence

“her mood changes in accordance with the weather”
Synonyms:
alter, vary
Types:
show 29 types…
hide 29 types…
alternate, jump

go back and forth; swing back and forth between two states or conditions
crackle

to become, or to cause to become, covered with a network of small cracks
modulate

vary the frequency, amplitude, phase, or other characteristic of (electromagnetic waves)
avianise, avianize

to modify microorganisms by repeated culture in the developing chick embryo
move

go or proceed from one point to another
accommodate, adapt

make fit for, or change to suit a new purpose
let out, widen

make (clothes) larger
take in

make (clothes) smaller
branch out, broaden, diversify

vary in order to spread risk or to expand
diversify, radiate

spread into new habitats and produce variety or variegate
narrow, narrow down, specialise, specialize

become more focused on an area of activity or field of study
honeycomb

make full of cavities, like a honeycomb
break

vary or interrupt a uniformity or continuity
step

move or proceed as if by steps into a new situation
scroll

move through text or graphics in order to display parts that do not fit on the screen
adjust

make correspondent or conformable
gear, pitch

set the level or character of
fit

insert or adjust several objects or people
anglicise, anglicize

make English in appearance
shoehorn

fit for a specific purpose even when not well suited
orient, tailor

adjust to a specific need or market
domesticate, tame

make fit for cultivation, domestic life, and service to humans
cultivate, domesticate, naturalise, naturalize, tame

adapt (a wild plant or unclaimed land) to the environment
Christianise, Christianize

adapt in the name of Christianity
naturalise, naturalize

adopt to another place
overspecialise, overspecialize

become overly specialized
electrify, wire

equip for use with electricity
transcribe

rewrite or arrange a piece of music for an instrument or medium other than that originally intended
lapse, pass, sink

pass into a specified state or condition

v undergo a change; become different in essence; losing one’s or its original nature

“She changed completely as she grew older”
“The weather changed last night”
Antonyms:
remain, rest, stay

stay the same; remain in a certain state
Types:
show 526 types…
hide 526 types…
freshen, freshen up, refresh, refreshen

become or make oneself fresh again
dress, get dressed

put on clothes
acquire, develop, get, grow, produce

come to have or undergo a change of (physical features and attributes)
regenerate

undergo regeneration
shade

pass from one quality such as color to another by a slight degree
gel

become a gel
animalise, animalize, brutalise, brutalize

become brutal or insensitive and unfeeling
convert

change in nature, purpose, or function; undergo a chemical change
creolize

develop into a creole
mutate

undergo mutation
experience, have

undergo
decrepitate

undergo decrepitation and crackle
suburbanise, suburbanize

take on suburban character
roll, roll up

show certain properties when being rolled
glass, glass over, glaze, glaze over

become glassy or take on a glass-like appearance
grow, turn

pass into a condition gradually, take on a specific property or attribute; become
barbarise, barbarize

become crude or savage or barbaric in behavior or language
alkalinise, alkalinize

become alkaline
change by reversal, reverse, turn

change to the contrary
change integrity

change in physical make-up
change form, change shape, deform

assume a different shape or form
form

assume a form or shape
change state, turn

undergo a transformation or a change of position or action
adapt, adjust, conform

adapt or conform oneself to new or different conditions
climb up, jump, rise

rise in rank or status
assimilate

become similar in sound
dissimilate

become dissimilar or less similar
dissimilate

become dissimilar by changing the sound qualities
change magnitude

change in size or magnitude
modify

make less severe or harsh or extreme
deaden

become lifeless, less lively, intense, or active; lose life, force, or vigor
break

be broken in
crumble, decay, dilapidate

fall into decay or ruin
mildew, mold

become moldy; spoil due to humidity
hydrate

become hydrated and combine with water
dry, dry out

become dry or drier
strengthen

gain strength
distil, distill

undergo the process of distillation
deoxidise, deoxidize, reduce

to remove oxygen from a compound, or cause to react with hydrogen or form a hydride, or to undergo an increase in the number of electrons
crack

break into simpler molecules by means of heat
oxidate, oxidise, oxidize

add oxygen to or combine with oxygen
oxidate, oxidise, oxidize

enter into a combination with oxygen or become converted into an oxide
grow

become attached by or as if by the process of growth
mellow, mellow out, melt

become more relaxed, easygoing, or genial
soften

become soft or softer
ionise, ionize

become converted into ions
stabilise, stabilize

become stable or more stable
destabilise, destabilize

become unstable
lighten, lighten up

become lighter
color, colour, discolor, discolour

change color, often in an undesired manner
discolor, discolour

lose color or turn colorless
contract, narrow

make or become more narrow or restricted
darken

become dark or darker
dim

become dim or lusterless
boil

immerse or be immersed in a boiling liquid, often for cooking purposes
break, check, crack

become fractured; break or crack on the surface only
transpire

come to light; become known
resume, take up

return to a previous location or condition
change surface

undergo or cause to undergo a change in the surface
sublimate, sublime

vaporize and then condense right back again
cool, cool down, cool off

lose intensity
warm up

become more friendly or open
warm, warm up

get warm or warmer
metamorphose, transform, transmute

change in outward structure or looks
convert

change religious beliefs, or adopt a religious belief
dull

become dull or lusterless in appearance; lose shine or brightness
complexify, ramify

have or develop complicating consequences
Americanise, Americanize

become American in character
develop, modernise, modernize

become technologically advanced
stiffen

become stiff or stiffer
tighten

become tight or tighter
break, break down, conk out, die, fail, give out, give way, go, go bad

stop operating or functioning
give way, yield

end resistance, as under pressure or force
harden, indurate

become hard or harder
harden, indurate

make hard or harder
suffuse

to become overspread as with a fluid, a colour, a gleam of light
hush

become quiet or still; fall silent
normalise, normalize

become normal or return to its normal state
reorient

set or arrange in a new or different determinate position
purify

become clean or pure or free of guilt and sin
digest

become assimilated into the body
regress

go back to a statistical means
foul

become soiled and dirty
decalcify

lose calcium or calcium compounds
industrialise, industrialize

develop industry; become industrial
decarboxylate

lose a carboxyl group
spot

become spotted
find, get, incur, obtain, receive

receive a specified treatment (abstract)
acetylate, acetylise, acetylize

receive substitution of an acetyl group
acquire, adopt, assume, take, take on

take on a certain form, attribute, or aspect
prim

assume a prim appearance
capacitate

cause (spermatozoa) to undergo the physical changes necessary to fertilize an egg
caseate

become cheeselike
caseate

turn into cheese
clinker

turn to clinker or form clinker under excessive heat in burning
cure

be or become preserved
dawn

become light
salinate

add salt to
desalinate, desalinise, desalinize, desalt

remove salt from
shallow, shoal

become shallow
steepen

become steeper
superannuate

become obsolete
ulcerate

undergo ulceration
vitrify

undergo vitrification; become glassy or glass-like
vulcanise, vulcanize

undergo vulcanization
dull, pall

become less interesting or attractive
become flat, die, pall

lose sparkle or bouquet
saponify

become converted into soap by being hydrolized into an acid and alcohol as a result of being treated with an alkali
go, move, run

progress by being changed
come

reach or enter a state, relation, condition, use, or position
catch

be struck or affected by
catch on

become popular
develop, grow

grow emotionally or mature
fly

change quickly from one emotional state to another
acquire, develop, evolve

gain through experience
assibilate

change into a sibilant
smoothen

become smooth
turn on

become hostile towards
drop

change from one level to another
break into

change pace
deepen

become deeper in tone
concretise, concretize

become specific
decay

undergo decay or decomposition
commute, transpose

exchange positions without a change in value
introject

incorporate (attitudes or ideas) into one’s personality unconsciously
shift

change in quality
swing

alternate dramatically between high and low values
fall

be cast down
fall

assume a disappointed or sad expression
reflate

economics: experience reflation
hydrolyse, hydrolyze

undergo hydrolysis; decompose by reacting with water
fold, fold up

become folded or folded up
gelatinise, gelatinize

become gelatinous or change into a jelly
felt, felt up, mat, mat up, matt-up, matte, matte up

change texture so as to become matted and felt-like
recombine

undergo genetic recombination
feminise, feminize

assume (more) feminine characteristics
obsolesce

become obsolete, fall into disuse
plasticise, plasticize

become plastic, as by having a plasticizer added
recede

become faint or more distant
defervesce

experience an abatement of a fever
incandesce

become incandescent or glow with heat
calcify

become inflexible and unchanging
drift

be subject to fluctuation
play out

become spent or exhausted
conjugate

undergo conjugation
isomerise, isomerize

change into an isomer
evaporate, vaporise

change into a vapor
indurate

become fixed or established
gradate

pass imperceptibly from one degree, shade, or tone into another
keratinise, keratinize

become horny and impregnated with keratin
opacify

become opaque
mature

become due for repayment
rejuvenate

develop youthful topographical features
sequester

undergo sequestration by forming a stable compound with an ion
transaminate

undergo transfer from one compound to another
vesiculate

become vesicular or full of air cells
undulate

increase and decrease in volume or pitch, as if in waves
vascularise, vascularize

become vascular and have vessels that circulate fluids
crash

undergo a sudden and severe downturn
professionalise, professionalize

become professional or proceed in a professional manner or in an activity for pay or as a means of livelihood
shift

change phonetically as part of a systematic historical change
flip, flip out

go mad, go crazy
gum

become sticky
repress

block the action of
shear

become deformed by forces tending to produce a shearing strain
damage

suffer or be susceptible to damage
synthesize

combine and form a synthesis
come around, come round

change one’s position or opinion
promote

be changed for a superior chess or checker piece
divide, part, separate

come apart
arrange, format

set (printed matter) into a specific format
fall for

fall in love with; become infatuated with
ascend, move up, rise

move to a better position in life or to a better job
change posture

undergo a change in bodily posture
settle

become clear by the sinking of particles
break, cave in, collapse, fall in, founder, give, give way

break down, literally or metaphorically
undergo

pass through
solarise, solarize

become overexposed
occult

become concealed or hidden from view or have its light extinguished
pass

transfer to another; of rights or property
depart, leave, pull up stakes

remove oneself from an association with or participation in
liberalise, liberalize

become more liberal
stratify

develop different social levels, classes, or castes
democratise, democratize

become (more) democratic; of nations
loosen, relax

become less severe or strict
reticulate

form a net or a network
flocculate

form into an aggregated lumpy or fluffy mass
carbonate

turn into a carbonate
come in

come into fashion; become fashionable
go out

go out of fashion; become unfashionable
stagnate

cause to stagnate
make

undergo fabrication or creation
frost over, ice over, ice up

become covered with a layer of ice; of a surface such as a window
respire

undergo the biomedical and metabolic processes of respiration by taking up oxygen and producing carbon monoxide
arouse, awake, awaken, come alive, wake, wake up, waken

stop sleeping
black out, pass out, zonk out

lose consciousness due to a sudden trauma, for example
come to, resuscitate, revive

return to consciousness
lave, wash up

wash one’s face and hands
tense, tense up

become tense, nervous, or uneasy
decompress, loosen up, relax, slow down, unbend, unwind

become less tense, rest, or take one’s ease
attire, deck out, deck up, dress up, fancy up, fig out, fig up, get up, gussy up, overdress, prink, rig out, tog out, tog up, trick out, trick up

put on special clothes to appear particularly appealing and attractive
dress, dress up

dress in a certain manner
dress down, underdress

dress informally and casually
prink

dress very carefully and in a finicky manner
lose weight, melt off, reduce, slenderize, slim, slim down, thin

take off weight
gain, put on

increase (one’s body weight)
bundle up

dress warmly
apparel, clothe, dress, enclothe, fit out, garb, garment, habilitate, raiment, tog

provide with clothes or put clothes on
assume, don, get into, put on, wear

put clothing on one’s body
cross-dress

dress in the clothes of the other sex
dandify

dress like a dandy
cross-fertilise, cross-fertilize

undergo cross-fertilization; become fertile
conceive

become pregnant; undergo conception
labor, labour

undergo the efforts of childbirth
feather, fledge

grow feathers
regrow

grow anew or continue growth after an injury or interruption
spring

develop suddenly
sprout, stock

put forth and grow sprouts or shoots
stool, tiller

grow shoots in the form of stools or tillers
leaf

produce leaves, of plants
pod

produce pods, of plants
teethe

grow teeth; cut the baby teeth
pupate

develop into a pupa
get up, work up

develop
rejuvenate

become young again
blush, crimson, flush, redden

turn red, as if in embarrassment or shame
blanch, blench, pale

turn pale, as if in fear
bronze, tan

get a tan, from wind or sun
burn, sunburn

get a sunburn by overexposure to the sun
cut

have grow through the gums
caramelise, caramelize

be converted into caramel
malt

turn into malt, become malt
differentiate

become distinct and acquire a different character
revert

undergo reversion, as in a mutation
alternate, flip, flip-flop, interchange, switch, tack

reverse (a direction, attitude, or course of action)
optimise, optimize

modify to achieve maximum efficiency in storage capacity or time or cost
roll

take the shape of a roll or cylinder
bald

grow bald; lose hair on one’s head
secularise, secularize

make secular and draw away from a religious orientation
citrate

cause to form a salt or ester of citric acid
equilibrate

bring to a chemical stasis or equilibrium
turn the tables, turn the tide

cause a complete reversal of the circumstances
commutate

reverse the direction of (an alternating electric current) each half cycle so as to produce a unidirectional current
exchange, switch, switch over

change over, change around, as to a new order or sequence
grain, granulate

become granular
constellate

form a constellation or cluster
culminate

rise to, or form, a summit
grain, granulate

form into grains
conglobate, conglobe

assume a globular shape
fall

pass suddenly and passively into a state of body or mind
become, get, go

enter or assume a certain state or condition
readapt, readjust

adjust anew
readapt

adapt anew
decrease, diminish, fall, lessen

decrease in size, extent, or range
increase

become bigger or greater in amount
assimilate

become similar to one’s environment
consolidate

make firm or secure; strengthen
proof

make resistant (to harm)
attemper

modify the temperature of
syncopate

modify the rhythm by stressing or accenting a weak beat
update

modernize or bring up to date
update

bring to the latest state of technology
hop up, hot up, soup up

make more powerful
cream

add cream to one’s coffee, for example
back

strengthen by providing with a back or backing
qualify, restrict

make more specific
correct, rectify, right

make right or correct
falsify

falsify knowingly
corrupt, spoil

alter from the original
decline, worsen

grow worse
ameliorate, better, improve, meliorate

get better
deteriorate

become worse or disintegrate
decompose, molder, moulder, rot

break down
go bad, spoil

become unfit for consumption or use
smut

become affected with smut
dry-rot

affect or be affected with dry rot
scorch

become scorched or singed under intense heat or dry conditions
disengage

become free
sandbag

protect or strengthen with sandbags; stop up
overgrow

become overgrown
concentrate

make denser, stronger, or purer
benficiate

subject to a reduction process
catabolise, catabolize

subject to catabolism
rust

become coated with oxide
breathe

reach full flavor by absorbing air and being let to stand after having been uncorked
pole

deoxidize molten metals by stirring them with a wooden pole
mellow

make or grow (more) mellow
encrust, incrust

form a crust or a hard layer
face-harden

harden steel by adding carbon
callus

form a callus or calluses
callus

cause a callus to form on
break

crack; of the male voice in puberty
bulge, pouch, protrude

swell or protrude outwards
acetify, acidify

turn acidic
alkalify, alkalise, alkalize, basify

turn basic and less acidic
reform

break up the molecules of
polymerise, polymerize

undergo polymerization
polymerise, polymerize

cause (a compound) to polymerize
ionise, ionize

convert into ions
ossify

become bony
catalyse, catalyze

change by catalysis or cause to catalyze
get worse, relapse

deteriorate in health
immobilise, immobilize

convert (assets) into fixed capital
fluctuate

be unstable
corrode, rust

become destroyed by water, air, or a corrosive such as an acid
weather

change under the action or influence of the weather
eat at, erode, gnaw, gnaw at, wear away

become ground down or deteriorate
wash out

lose color in the process of being washed
white, whiten

turn white
black, blacken, melanise, melanize, nigrify

make or become black
melanise, melanize

convert into, or infiltrate with melanin
turn

change color
silver

turn silver
dye

color with dye
redden

turn red or redder
purple

become purple
gray, grey

turn grey
yellow

turn yellow
tone

change the color or tone of
irradiate

cast rays of light upon
illume, illuminate, illumine, light, light up

make lighter or brighter
harden, temper

harden by reheating and cooling in oil
anneal, normalize, temper

bring to a desired consistency, texture, or hardness by a process of gradually heating and cooling
toughen

make tough or tougher
constrict, constringe, narrow

become tight or as if tight
bottleneck

become narrow, like a bottleneck
taper off

become smaller or less active
go off, implode

burst inward
burst, explode

burst outward, usually with noise
break loose, burst forth, explode

be unleashed; emerge with violence or noise
blow up, detonate, explode, set off

cause to burst with a violent release of energy
dusk

become dusk
black out, blacken out

darken completely
focalise, focalize, focus

become focussed or come into focus
size

make to a size; bring to a suitable size
overboil

boil excessively
cook

transform and make suitable for consumption by heating
simmer

boil slowly at low temperature
break up, disperse, scatter

cause to separate
subdivide

form into subdivisions
break, come apart, fall apart, separate, split up

become separated into pieces or fragments
crack

break partially but keep its integrity
level, level off

become level or even
crust

form a crust or form into a crust
buckle, heave, warp

bend out of shape, as under pressure or from heat
buy the farm, cash in one’s chips, choke, conk, croak, decease, die, drop dead, exit, expire, give-up the ghost, go, kick the bucket, pass, pass away, perish, pop off, snuff it

pass from physical life and lose all bodily attributes and functions necessary to sustain life
be born

come into existence through birth
cloud over

become overcast
curl, curve, kink

form a curl, curve, or kink
pasteurise, pasteurize

heat food in order to kill harmful microorganisms
condense

cause a gas or vapor to change into a liquid
resublime

sublime (a compound) once again
evaporate, vaporise, vaporize

lose or cause to lose liquid by vaporization leaving a more concentrated residue
pervaporate

evaporate through a semipermeable membrane
carbonise, carbonize

turn into carbon, as by burning
chill, cool, cool down

loose heat
heat, heat up, hot up

gain heat or get hot
carbonise, carbonize, carburise, carburize

unite with carbon
freeze

change to ice
boil

come to the boiling point and change from a liquid to vapor
burn, combust

undergo combustion
burn, incinerate

cause to undergo combustion
commute, permute, transpose

change the order or arrangement of
aurify

transform into gold
metamorphose, transfigure, transmogrify

change completely the nature or appearance of
regress, retrovert, return, revert, turn back

go back to a previous state
emaciate

grow weak and thin or waste away physically
point, sharpen, taper

give a point to
acclimate, acclimatise, acclimatize

get used to a certain climate
desynchronise, desynchronize

cause to become desynchronized; cause to occur at unrelated times
blend, coalesce, combine, commingle, conflate, flux, fuse, immix, meld, merge, mix

mix together different elements
disintegrate

break into parts or components or lose cohesion or unity
macerate

become soft or separate and disintegrate as a result of excessive soaking
decay, decompose, disintegrate

lose a stored charge, magnetic flux, or current
putrefy

become putrid; decay with an offensive smell
Frenchify

become French in appearance or character
root, settle, settle down, steady down, take root

become settled or established and stable in one’s residence or life style
becalm, calm, steady

make still or steady
rigidify

become rigid
firm, tauten

become taut or tauter
thin

lose thickness; become thin or thinner
inspissate, thicken

become thick or thicker
inspissate, thicken

make viscous or dense
crash, go down

stop operating
blow, blow out, burn out

melt, break, or become otherwise unusable
unfurl, unroll

unroll, unfold, or spread out or be unrolled, unfolded, or spread out from a furled state
roll up, wrap up

form a cylinder by rolling
furl, roll up

form into a cylinder by rolling
specialise, specialize

suit to a special purpose
aerify, gasify, vaporise, vaporize

turn into gas
flux, liquefy, liquify

become liquid or fluid when heated
solidify

become solid
solidify

make solid or more solid; cause to solidify
crystalise, crystalize, crystallise, crystallize

cause to form crystals or assume crystalline form
solvate

undergo solvation or convert into a solvate
react

undergo a chemical reaction; react with another substance under certain conditions
break up, dissolve, resolve

cause to go into a solution
dissolve, fade away, fade out

become weaker
discharge, empty

become empty or void of its content
fill, fill up

become full
match

be equal or harmonize
homogenise, homogenize

become homogeneous or similar, as by mixing
homogenise, homogenize

break up the fat globules of
clabber, clot, curdle

turn into curds
clot, coagulate

change from a liquid to a thickened or solid state
ferment, sour, turn, work

go sour or spoil
flatten, flatten out

become flat or flatter
adjust, align, aline, line up

place in a line or arrange so as to be parallel or straight
skew

turn or place at an angle
integrate

become one; become integrated
droop, wilt

become limp
precipitate

separate as a fine suspension of solid particles
draw

contract
deform

become misshapen
polarise, polarize

become polarized in a conflict or contrasting situation
calcify

turn into lime; become calcified
coke

become coke
calcify

become impregnated with calcium salts
carnify

become muscular or fleshy
chondrify

turn into cartilage
emulsify

form into or become an emulsion
demulsify

break down into components
denitrify

remove nitrogen from
esterify

change (a compound) into an ester
etherify

change into an ether
jellify, jelly

make into jelly
jellify

become jelly
freckle

become freckled
fox

become discolored with, or as if with, mildew spots
buffer

add a buffer (a solution)
green

turn or become green
blue

turn blue
thrombose

become blocked by a thrombus
take

ascertain or determine by measuring, computing or take a reading from a dial
marbleise, marbleize

make something look like marble
re-assume

take on again, as after a time lapse
cure

make (substances) hard and improve their usability
outgrow

grow too large or too mature for
make

develop into
batter, dinge

make a dent or impression in
deliquesce

melt away in the process of decay
crease, crinkle, crumple, rumple, wrinkle

become wrinkled or crumpled or creased
ebb

fall away or decline
ruin

fall into ruin
submit, take

accept or undergo, often unwillingly
deconsecrate, desecrate, unhallow

remove the consecration from a person or an object
inflect

change the form of a word in accordance as required by the grammatical rules of the language
misfire

fail to fire or detonate
break up, calve

release ice
distort, twine, twist

form into a spiral shape
smooth, smoothen

make smooth or smoother, as if by rubbing
roughen

make rough or rougher
break away, break off, chip, chip off, come off

break off (a piece from a whole)
fold, fold up, turn up

bend or lay so that one part covers the other
buckle, crumple

fold or collapse
bend, deform, flex, turn, twist

cause (a plastic object) to assume a crooked or angular form
disjoin, disjoint

become separated, disconnected or disjoint
come away, come off, detach

come to be detached
even, even out, flush, level

make level or straight
open, open up

become open
close, shut

become closed
break, bust, fall apart, wear, wear out

go to pieces
compact, compress, constrict, contract, press, squeeze

squeeze or press together
separate

divide into components or constituents
bunch, bunch up, bundle, clump, cluster

gather or cause to gather into a cluster
undo

cancel, annul, or reverse an action or its effect
malfunction, misfunction

fail to function or function improperly
tease

raise the nap of (fabrics)
impress, imprint

mark or stamp with or as if with pressure
blob, blot, fleck, spot

make a spot or mark onto
sorb, take up

take up a liquid or a gas either by adsorption or by absorption
segregate

divide from the main body or mass and collect
segment

divide or split up
reduce

undergo meiosis
section, segment

divide into segments
partition, partition off

divide into parts, pieces, or sections
discerp, dismember, take apart

divide into pieces
strain, tense

become stretched or tense or taut
buffer, cushion, soften

protect from impact
brecciate

form into breccia
reticulate

divide so as to form a network
flake

form into flakes
indent

set in from the margin
rubricate

furnish with rubrics or regulate by rubrics
calm, calm down, chill out, cool it, cool off, settle down, simmer down

become quiet or calm, especially after a state of agitation
fluctuate, vacillate, waver

move or sway in a rising and falling or wavelike pattern
queen

become a queen
flop

fall loosely
break

curl over and fall apart in surf or foam, of waves
straighten

get up from a sitting or slouching position
arise, get up, rise, stand up, uprise

rise to one’s feet
fall

drop oneself to a lower or less erect position
fall, fall down

lose an upright position suddenly
right

regain an upright or proper position
sit, sit down

take a seat
lie, lie down

assume a reclining position
drop, drop down, sink

fall or descend to a lower place or level
sink, slide down, slump

fall or sink heavily
hump, hunch, hunch forward, hunch over

round one’s back by bending forward and drawing the shoulders forward
straighten, unbend

straighten up or out; make straight
bend, flex

form a curve
bow

bend the head or the upper part of the body in a gesture of respect or greeting
break down, collapse, crumble, crumple, tumble

fall apart
extend, stretch, stretch out, unfold

extend or stretch out to a greater or the full length
uncurl

move out of a curled position
bug out, bulge, bulge out, come out, pop, pop out, protrude, start

bulge outward
sit up

change to an upright sitting position
experience, get, have, receive

go through (mental or physical states or experiences)
experience, go through, see

go or live through
flourish, fly high, prosper, thrive

make steady progress; be at the high point in one’s career or reach a high point in historical significance or importance
leave office, quit, resign, step down

give up or retire from a position
drop out

leave school or an educational program prematurely
gerrymander

divide unfairly and to one’s advantage; of voting districts
carve up, dissever, divide, divvy, separate, split, split up

separate into parts or portions
emancipate, liberate

give equal rights to; of women and minorities
obey

be obedient to
head

form a head or come or grow to a head
bead

form into beads, as of water or sweat, for example
become, turn

undergo a change or development
get into, tangle with

get involved in or with
square

cause to match, as of ideas or acts
encounter, meet, receive

experience as a reaction
liquefy

become liquid
catch fire, combust, conflagrate, erupt, ignite, take fire

start to burn or burst into flames
cloud over, cloud up, overcloud

become covered with clouds
dry out, run dry

become empty of water

v become deeper in tone

“His voice began to change when he was 12 years old”
Synonyms:
deepen

v cause to change; make different; cause a transformation

“The discussion has changed my thinking about the issue”
Synonyms:
alter, modify
Types:
show 1048 types…
hide 1048 types…
arouse, awaken, rouse, wake, wake up, waken

cause to become awake or conscious
cause to sleep

make fall asleep
affect

act physically on; have an effect upon
freshen, refresh, refreshen

make fresh again
fecundate, fertilise, fertilize, inseminate

introduce semen into (a female)
indispose

cause to feel unwell
cry

bring into a particular state by crying
etiolate

make pale or sickly
shade

vary slightly
animalise, animalize, brutalise, brutalize

make brutal, unfeeling, or inhuman
convert

change the nature, purpose, or function of something
opalise, opalize

make opalescent
arterialise, arterialize

change venous blood into arterial blood
get, make

give certain properties to something
counterchange, interchange, transpose

cause to change places
vascularise, vascularize

make vascular
decrepitate

to roast or calcine so as to cause to crackle or until crackling stops
suburbanise, suburbanize

make suburban in character
overturn, revolutionise, revolutionize

change radically
etiolate

bleach and alter the natural development of (a green plant) by excluding sunlight
barbarise, barbarize

make crude or savage in behavior or speech
alkalinise, alkalinize

make (a substance) alkaline
mythicise, mythicize, mythologise, mythologize

make into a myth
allegorise, allegorize

make into an allegory
demythologise, demythologize

remove the mythical element from (writings)
bring, land

bring into a different state
coarsen

make less subtle or refined
affect, bear on, bear upon, impact, touch, touch on

have an effect upon
alchemise, alchemize

alter (elements) by alchemy
alcoholise, alcoholize

make alcoholic, as by fermenting
form, shape

give shape or form to
round, round down, round off, round out

express as a round number
suspend

cause to be held in suspension in a fluid
sober

cause to become sober
reconstruct

cause somebody to adapt or reform socially or politically
increase

make bigger or more
ease off, ease up, let up

reduce pressure or intensity
assimilate

make similar
dissimilate

make dissimilar; cause to become less similar
commute, convert, exchange

exchange a penalty for a less severe one
vitalise, vitalize

give life to
clear, unclutter

rid of obstructions
activate

make active or more active
activate

make (substances) radioactive
activate, aerate

aerate (sewage) so as to favor the growth of organisms that decompose organic matter
activate

make more adsorptive
deactivate, inactivate

make inactive
blunt, deaden

make less lively, intense, or vigorous; impair in vigor, force, activity, or sensation
reconstruct, redo, remodel

do over, as of (part of) a house
edit, redact

prepare for publication or presentation by correcting, revising, or adapting
cut, edit, edit out

cut and assemble the components of
chasten, subdue, tame

correct by punishment or discipline
chasten, moderate, temper

restrain
ameliorate, amend, better, improve, meliorate

to make better
aggravate, exacerbate, exasperate, worsen

make worse
wet

cause to become wet
dry, dry out

remove the moisture from and make dry
lubricate

make slippery or smooth through the application of a lubricant
beef up, fortify, strengthen

make strong or stronger
fortify, lace, spike

add alcohol to (beverages)
weaken

lessen the strength of
blunt

make less sharp
oxidate, oxidise, oxidize

add oxygen to or combine with oxygen
merge, unify, unite

join or combine
age

make older
mature, ripen

cause to ripen or develop fully
antiquate, antique

give an antique appearance to
antiquate

make obsolete or old-fashioned
develop, make grow

cause to grow and differentiate in ways conforming to its natural development
soften

make soft or softer
damage

inflict damage upon
ossify

cause to become hard and bony
acerbate

make sour or bitter
stabilise, stabilize

make stable and keep from fluctuating or put into an equilibrium
destabilise, destabilize

make unstable
sensibilise, sensibilize, sensify, sensitise, sensitize

make sensitive or aware
desensitise, desensitize

make insensitive
accustom, habituate

make psychologically or physically used (to something)
disarray, disorder

bring disorder to
discolor, discolour

cause to lose or change color
color, color in, colorise, colorize, colour, colour in, colourise, colourize

add color to
stain

produce or leave stains
hue

take on color or become colored
uglify

make ugly
untune

cause to be out of tune
adjust, correct, set

alter or regulate so as to achieve accuracy or conform to a standard
set

put into a certain state; cause to be in a certain state
disqualify, indispose, unfit

make unfit or unsuitable
domesticate, domesticise, domesticize, reclaim, tame

overcome the wildness of; make docile and tractable
widen

make wider
dehydrogenate

remove hydrogen from
hydrogenate

combine or treat with or expose to hydrogen; add hydrogen to the molecule of (an unsaturated organic compound)
oxygenise, oxygenize

change (a compound) by increasing the proportion of the electronegative part; or change (an element or ion) from a lower to a higher positive valence: remove one or more electrons from (an atom, ion, or molecule)
darken

make dark or darker
brighten, lighten, lighten up

make lighter or brighter
blear, blur

make dim or indistinct
bedim, obscure, overcloud

make obscure or unclear
blot out, hide, obliterate, obscure, veil

make undecipherable or imperceptible by obscuring or concealing
cook

transform by heating
slenderise, slenderize

make slender or appear to be slender
crack

cause to become cracked
dismiss, dissolve

declare void
end, terminate

bring to an end or halt
defog, demist

free from mist
concentrate, condense, contract

compress or concentrate
chill, cool, cool down

make cool or cooler
heat, heat up

make hot or hotter
warm

make warm or warmer
boil

bring to, or maintain at, the boiling point
freeze

cause to freeze
blister

cause blisters to form on
change over, shift, switch

make a shift in or exchange of
transpose

change key
change over, convert

change from one system to another or to a new plan or policy
transform

increase or decrease (an alternating current or voltage)
transform

change (a bacterial cell) into a genetically distinct cell by the introduction of DNA from another cell of the same or closely related species
transform

convert (one form of energy) to another
transmute

alter the nature of (elements)
transform, transmute, transubstantiate

change or alter in form, appearance, or nature
ash

convert into ashes
transform, translate

change from one form or medium into another
reclaim, rectify, reform, regenerate

bring, lead, or force to abandon a wrong or evil course of life, conduct, and adopt a right one
convert

cause to adopt a new or different faith
Islamise, Islamize

cause to conform to Islamic law
invert, reverse, turn back

turn inside out or upside down
invert

make an inversion (in a musical composition)
customise, customize

make according to requirements
individualise, individualize, personalise, personalize

make personal or more personal
depersonalise, depersonalize, objectify

make impersonal or present as an object
sharpen

raise the pitch of (musical notes)
drop, flatten

lower the pitch of (musical notes)
disintegrate

cause to undergo fission or lose particles
magnetise, magnetize

make magnetic
degauss, demagnetise, demagnetize

make nonmagnetic; take away the magnetic properties (of)
simplify

make simpler or easier or reduce in complexity or extent
complicate, elaborate, rarify, refine

make more complex, intricate, or richer
refine

make more precise or increase the discriminatory powers of
complicate, perplex

make more complicated
pressurise, pressurize, supercharge

increase the pressure on a gas or liquid
centralise, centralize, concentrate

make central
decentralise, decentralize, deconcentrate

make less central
socialise, socialize

make conform to socialist ideas and philosophies
fix, gear up, prepare, ready, set, set up

make ready or suitable or equip in advance for a particular purpose or for some use, event, etc
internationalise, internationalize

make international in character
bolshevise, bolshevize, communise, communize

make Communist or bring in accord with Communist principles
Europeanise, Europeanize

make (continental) European in customs, character, or ideas
Europeanise, Europeanize

denationalize and subject (a territory) to the supervision of an agency of a European community of nations
bestialise, bestialize

make brutal and depraved; give animal-like qualities to
Americanise, Americanize

make American in character
Frenchify

make French in appearance or character
civilise, civilize

raise from a barbaric to a civilized state
nationalise, nationalize

put under state control or ownership
denationalise, denationalize

put under private control or ownership
naturalise, naturalize

make into a citizen
denaturalise, denaturalize

strip of the rights and duties of citizenship
naturalise, naturalize

make more natural or lifelike
denaturalise, denaturalize

make less natural or unnatural
even, even out

become even or more even
equal, equalise, equalize, equate, match

make equal, uniform, corresponding, or matching
stiffen

make stiff or stiffer
loose, loosen

make loose or looser
fasten, tighten

make tight or tighter
transitivise, transitivize

make transitive
detransitivise, detransitivize, intransitivise, intransitivize

intransitivize
inspissate, thicken

make thick or thicker
full

make (a garment) fuller by pleating or gathering
diversify

make (more) diverse
decelerate, slow down

reduce the speed of
deaden

make vapid or deprive of spirit
accelerate, speed, speed up

cause to move faster
check, delay, retard

slow the growth or development of
decrease, lessen, minify

make smaller
liquefy, liquidise, liquidize, liquify

make (a solid substance) liquid, as by heating
solvate

cause a solvation in (a substance)
dissolve

cause to fade away
validate

make valid or confirm the validity of
invalidate, vitiate, void

take away the legal force of or render ineffective
empty

make void or empty of contents
fill, fill up, make full

make full, also in a metaphorical sense
saturate

cause (a chemical compound, vapour, solution, magnetic material) to unite with the greatest possible amount of another substance
clot, coagulate

cause to change from a liquid to a solid or thickened state
louden

cause to become loud
normalise, normalize, renormalise, renormalize

make normal or cause to conform to a norm or standard
morph

cause to change shape in a computer animation
neutralise, neutralize

make chemically neutral
commercialise, commercialize, market

make commercial
purge, purify, sanctify

make pure or free from sin or guilt
mechanise, mechanize

make mechanical
automate, automatise, automatize

make automatic or control or operate automatically
automatise, automatize

turn into an automaton
mechanise, mechanize

make monotonous; make automatic or routine
chord, harmonise, harmonize

bring into consonance, harmony, or accord while making music or singing
polarise, polarize

cause to vibrate in a definite pattern
glorify

bestow glory upon
contaminate

make radioactive by adding radioactive material
devalue

lower the value or quality of
insulate

protect from heat, cold, or noise by surrounding with insulating material
calcify

convert into lime
urbanise, urbanize

make more industrial or city-like
urbanise, urbanize

impart urban habits, ways of life, or responsibilities upon
emulsify

cause to become an emulsion; make into an emulsion
demulsify

cause to demulsify
decarboxylate

remove a carboxyl group from (a chemical compound)
nazify

cause or force to adopt Nazism or a Nazi character
fecundate, fertilise, fertilize

make fertile or productive
clarify

make clear by removing impurities or solids, as by heating
embrittle

make brittle
mark

make or leave a mark on
nick

divide or reset the tail muscles of
disable, disenable, incapacitate

make unable to perform a certain action
enable

render capable or able for some task
de-emphasise, de-emphasize, destress

reduce the emphasis
tender, tenderise, tenderize

make tender or more tender as by marinating, pounding, or applying a tenderizer
charge

cause formation of a net electrical charge in or on
bubble

cause to form bubbles
sweeten

make sweeter, more pleasant, or more agreeable
iodinate

cause to combine with iodine
ionate

add ions to
archaise, archaize

give an archaic appearance of character to
inform

give character or essence to
officialise, officialize

make official
occidentalise, occidentalize, westernise, westernize

make western in character
orientalise, orientalize

make oriental in character
acetylate, acetylise, acetylize

introduce an acetyl group into (a chemical compound)
achromatise, achromatize

remove color from
collimate, parallel

make or place parallel to something
camp

give an artificially banal or sexual quality to
classicise, classicize

make classic or classical
conventionalise, conventionalize

make conventional or adapt to conventions
decimalise, decimalize

change from fractions to decimals
dizzy

make dizzy or giddy
envenom, poison

add poison to
exteriorise, exteriorize, externalise, externalize, objectify

make external or objective, or give reality to
glamorise, glamorize, glamourise, glamourize

make glamorous and attractive
introvert

turn inside
laicise, laicize

reduce to lay status
politicise, politicize

give a political character to
radicalize

make more radical in social or political outlook
proof

activate by mixing with water and sometimes sugar or milk
romanticise, romanticize

make romantic in style
rusticate

lend a rustic character to
sauce

add zest or flavor to, make more interesting
shallow, shoal

make shallow
tense

increase the tension on
steepen

make steeper
scramble

make unintelligible
unscramble

make intelligible
unsex

remove the qualities typical of one’s sex
vitrify

change into glass or a glass-like substance by applying heat
pall

cause to become flat
saponify

convert into soap by hydrolizing an ester into an acid and alcohol as a result of treating it with an alkali
expand, extend

expand the influence of
set aside, suspend

make inoperative or stop
muddy

make turbid
transform

subject to a mathematical transformation
elevate, lift, raise

raise in rank or condition
harshen

make harsh or harsher
dinge

make dingy
demonise, demonize

make into a demon
devilise, devilize, diabolise, diabolize

turn into a devil or make devilish
etherealize, etherialise

make ethereal
immaterialise, immaterialize, unsubstantialise, unsubstantialize

render immaterial or incorporeal
animate, animise, animize

give lifelike qualities to
clear

make clear, bright, light, or translucent
dynamise, dynamize

make (a drug) effective
dynamise, dynamize

make more dynamic
rarefy, sublimate, subtilize

make more subtle or refined
volatilise, volatilize

make volatile; cause to pass off in a vapor
uniformise, uniformize

make uniform
symmetrise, symmetrize

make symmetric
eternalise, eternalize, eternise, eternize, immortalise, immortalize

make famous forever
denature

make (alcohol) unfit for drinking without impairing usefulness for other purposes
denature

modify (as a native protein) especially by heat, acid, alkali, or ultraviolet radiation so that all of the original properties are removed or diminished
denature

add nonfissionable material to (fissionable material) so as to make unsuitable for use in an atomic bomb
sanitise, sanitize

make less offensive or more acceptable by removing objectionable features
verbify

make into a verb
shift

move from one setting or context to another
sputter

cause to undergo a process in which atoms are removed
draw

bring or lead someone to a certain action or condition
make

change from one form into another
dope

add impurities to (a semiconductor) in order to produce or modify its properties
prostrate

render helpless or defenseless
excite

produce a magnetic field in
energise, energize, excite

raise to a higher energy level
shake

bring to a specified condition by or as if by shaking
outmode

make unfashionable, outdated, or obsolete
spice, spice up

make more interesting or flavorful
shorten

make short or shorter
think

bring into a given condition by mental preoccupation
make

cause to be enjoyable or pleasurable
deflate

produce deflation in
inflate

cause prices to rise by increasing the available currency or credit
reflate

economics: raise demand, expand the money supply, or raise prices, after a period of deflation
digitalise, digitalize, digitise, digitize

put into digital form, as for use in a computer
gelatinise, gelatinize

convert into gelatinous form or jelly
recombine

cause genetic recombination
effeminise, effeminize, feminise, feminize, womanize

to give a (more) feminine, effeminate, or womanly quality or appearance to
masculinise, masculinize, virilise, virilize

produce virilism in or cause to assume masculine characteristics, as through a hormonal imbalance or hormone therapy
masculinize

give a masculine appearance or character to
disharmonize, dissonate

cause to sound harsh and unpleasant
sexualise, sexualize

make sexual, endow with sex, attribute sex to
schematise, schematize

give conventional form to
patent

make open to sight or notice
constitutionalise, constitutionalize

incorporate into a constitution, make constitutional
rationalise, rationalize

remove irrational quantities from
plasticise, plasticize

make plastic, as by the addition of a plasticizer
rarefy

lessen the density or solidity of
paganise, paganize

make pagan in character
incandesce

cause to become incandescent or glow
deaminate, deaminize

remove the amino radical (usually by hydrolysis) from an amino compound; to perform deamination
angulate

make or become angular
circularise, circularize

make circular
sensitise, sensitize

make (a material) sensitive to light, often of a particular colour, by coating it with a photographic emulsion
sensitise, sensitize

make sensitive to a drug or allergen
depolarise, depolarize

eliminate the polarization of
intensify

make the chemically affected part of (a negative) denser or more opaque in order produce a stronger contrast between light and dark
isomerise, isomerize

cause to change into an isomer
legitimate

make (an illegitimate child) legitimate; declare the legitimacy of (someone)
evaporate, vaporise

cause to change into a vapor
industrialise, industrialize

organize (the production of something) into an industry
opacify

make opaque
opsonize

make (cells) more susceptible to the action of phagocytes
militarise, militarize

adopt for military use
nationalise, nationalize

make national in character or scope
recommend

make attractive or acceptable
sentimentalise, sentimentalize

make (someone or something) sentimental or imbue with sentimental qualities
solemnise, solemnize

make solemn and grave
territorialise, territorialize

place on a territorial basis
transaminate

change (an amino group) by transferring it from one compound to another
glorify, spiritualize, transfigure

elevate or idealize, in allusion to Christ’s transfiguration
unsanctify

remove the sanctification from or make unsanctified
vesiculate

cause to become vesicular or full of air cells
visualise, visualize

make visible
variegate

change the appearance of, especially by marking with different colors
ventilate

furnish with an opening to allow air to circulate or gas to escape
vivify

make more striking or animated
vulgarise, vulgarize

debase and make vulgar
supple

make pliant and flexible
professionalise, professionalize

make professional or give a professional character to
smut

make obscene
still

make motionless
weaponize

make into or use as a weapon or a potential weapon
eroticize, sex up

give erotic character to or make more interesting
piggyback

bring into alignment with
port

modify (software) for use on a different machine or platform
lifehack

make one’s day-to-day activities more efficient
cloud

make less clear
blur, confuse, obnubilate, obscure

make unclear, indistinct, or blurred
moderate, tame, tone down

make less strong or intense; soften
obfuscate

make obscure or unclear
synchronise, synchronize

make (motion picture sound) exactly simultaneous with the action
mince, moderate, soften

make less severe or harsh
militarise, militarize

lend a military character to (a country), as by building up a military force
break down, crush

make ineffective
fat, fatten, fatten out, fatten up, fill out, flesh out, plump, plump out

make fat or plump
disturb, touch

tamper with
dull

make dull in appearance
blunt, dull

make dull or blunt
sharpen

make sharp or sharper
coarsen

make or become coarse or coarser
loosen

make less dense
loosen, undo, untie

cause to become loose
barb

provide with barbs
string

provide with strings
straighten, straighten out

make straight
bring

cause to come into a particular state or condition
amalgamate, commix, mingle, mix, unify

to bring or combine together or with something else
charge

fill or load to capacity
put

cause to be in a certain state; cause to be in a certain relation
clean, make clean

make clean by removing dirt, filth, or unwanted substances from
begrime, bemire, colly, dirty, grime, soil

make soiled, filthy, or dirty
depress, lower

cause to drop or sink
deform

make formless
break, break up

destroy the completeness of a set of related items
alter

make an alteration to
adorn, beautify, decorate, embellish, grace, ornament

make more attractive by adding ornament, colour, etc.
humanise, humanize

make more humane
humble

cause to be unpretentious
alien, alienate, disaffect, estrange

arouse hostility or indifference in where there had formerly been love, affection, or friendliness
right

put in or restore to an upright position
desensitise, desensitize

cause not to be sensitive
deodorise, deodorize, deodourise

eliminate the odor from
develop

make visible by means of chemical solutions
blur

to make less distinct or clear
blind

make blind by putting the eyes out
change intensity

increase or decrease in intensity
change taste

alter the flavor of
exchange, interchange, replace, substitute

put in the place of another; switch seemingly equivalent items
capture

bring about the capture of an elementary particle or celestial body and causing it enter a new orbit
add, bestow, bring, contribute, impart, lend

bestow a quality on
reestablish, reinstate, restore

bring back into original existence, use, function, or position
liberalise, liberalize

make liberal or more liberal, of laws and rules
compensate, correct, redress, right

make reparations or amends for
democratise, democratize

introduce democratic reforms; of nations
neutralize

make politically neutral and thus inoffensive
corrupt, debase, debauch, demoralise, demoralize, deprave, misdirect, pervert, profane, subvert, vitiate

corrupt morally or by intemperance or sensuality
loosen, relax

make less severe or strict
unify, unite

bring together for a common purpose or action or ideology or in a shared situation
flocculate

cause to become a fluffy or lumpy aggregate
turn

cause to change or turn into something different;assume new characteristics
cohere

cause to form a united, orderly, and aesthetically consistent whole
reawaken

awaken once again
attack

begin to injure
ulcerate

affect with an ulcer
bring around, bring back, bring round, bring to

return to consciousness
calm, sedate, tranquilize, tranquillise, tranquillize

cause to be calm or quiet as by administering a sedative to
arouse, brace, energise, energize, perk up, stimulate

cause to be alert and energetic
de-energise, de-energize

deprive of energy
strain, tense, tense up

cause to be tense and uneasy or nervous or anxious
loosen up, make relaxed, relax, unlax, unstrain, unwind

cause to feel relaxed
break

weaken or destroy in spirit or body
cramp

affect with or as if with a cramp
stratify

render fertile and preserve by placing between layers of earth or sand
bang up, impregnate

make pregnant
impregnate

fertilize and cause to grow
cross-fertilise, cross-fertilize

cause to undergo cross-fertilization
cross-pollinate, pollenate, pollinate

fertilize by transfering pollen
irritate

excite to an abnormal condition, or chafe or inflame
inflame

cause inflammation in
alleviate, assuage, palliate, relieve

provide physical relief, as from pain
hurt

give trouble or pain to
bind, constipate

cause to be constipated
fag, fag out, fatigue, jade, outwear, tire, tire out, wear, wear down, wear out, wear upon, weary

exhaust or get tired through overuse or great strain or stress
aid, help

improve the condition of
disinfect

destroy microorganisms or pathogens by cleansing
regenerate, revitalize

restore strength
jaundice

affect with, or as if with, jaundice
call

rouse somebody from sleep with a call
caramelise, caramelize

convert to caramel
rasterize

convert (an image) into pixels
humify

convert (plant remains) into humus
verbalise, verbalize

convert into a verb
sporulate

convert into spores
fictionalise, fictionalize, novelise, novelize

convert into the form or the style of a novel
deaden

convert (metallic mercury) into a grey powder consisting of minute globules, as by shaking with chalk or fatty oil
opalise, opalize

replace or convert into opal
receive

convert into sounds or pictures
reconvert

convert back
malt

convert into malt
malt

convert grain into malt
render

cause to become
get, have, let

cause to move; cause to be in a certain position or condition
carnalise, carnalize, sensualise, sensualize

debase through carnal gratification
strike a blow

affect adversely
repercuss

cause repercussions; have an unwanted effect
tell on

produce an effect or strain on somebody
redound

have an effect for good or ill
individuate

give individual shape or form to
tie

form a knot or bow in
terrace

make into terraces as for cultivation
fork

shape like a fork
tabulate

shape or cut with a flat surface
dimension

shape or form to required dimensions
roll

shape by rolling
draw

flatten, stretch, or mold metal or glass, by rolling or by pulling it through a die or by stretching
strike

cause to form (an electric arc) between electrodes of an arc lamp
crystalise, crystalize, crystallise, crystallize

cause to take on a definite and clear shape
twist

form into twists
sliver

form into slivers
ridge

form into a ridge
plume

form a plume
round, round off, round out

make round
scallop, scollop

shape or cut in scallops
square, square up

make square
resuspend

put back into suspension
proportion

adjust in size relative to other things
suppress

reduce the incidence or severity of or stop
extend, stretch

increase in quantity or bulk by adding a cheaper substance
augment

enlarge or increase
build up

enlarge, develop, or increase by degrees or in stages
enlarge

make larger
up

raise
raise

raise the level or amount of something
transduce

cause transduction (of energy forms)
vitalise, vitalize

make more lively or vigorous
ruggedise, ruggedize

produce in a version designed to withstand rough usage
devitalise, devitalize

sap of life or energy
shake

undermine or cause to waver
modulate

adjust the pitch, tone, or volume of
enrich

make better or improve in quality
build up, develop

change the use of and make available or usable
bail

empty (a vessel) by bailing
clutter, clutter up

fill a space in a disorderly way
clog, overload

fill to excess so that function is impaired
brim

fill as much as possible
reactivate

activate (an old file) anew
obtund

reduce the edge or violence of
petrify

cause to become stonelike or stiff or dazed and stunned
burn

burn with heat, fire, or radiation
frost

damage by frost
moderate

make less fast or intense
mitigate

make less severe or harsh
alter, falsify, interpolate

insert words into text, often falsifying it thereby
cut up, hack

significantly cut up a manuscript
black out

suppress by censorship as for political reasons
blank out

cut out, as for political reasons
break, break in

make submissive, obedient, or useful
turn around

improve dramatically
help

improve; change for the better
upgrade

to improve what was old or outdated
condition

put into a better state
cheapen, degrade

lower the grade of something; reduce its worth
emend

make improvements or corrections to
iron out, put right, straighten out

settle or put right
dehydrate, desiccate, dry up, exsiccate

lose water or moisture
dehydrate, desiccate

remove water from
bedew

cover with drops of dew or as with dew
spin-dry

dry (clothes) by spinning and making use of centrifugal forces
tumble dry

dry by spinning with hot air inside a cylinder
spray-dry

dry by bringing into the form of a spray, through contact with a hot gas
dehumidify

make less humid
douse, dowse, drench, soak, sop, souse

cover with liquid; pour liquid onto
dampen, moisten, wash

make moist
parch, sear

cause to wither or parch from exposure to heat
rough-dry

dry without smoothing or ironing
blow-dry

dry hair with a hair dryer
drip-dry

dry by hanging up wet
substantiate

solidify, firm, or strengthen
restrengthen

make strong again
brace up, undergird

make secure underneath
confirm

make more firm
reenforce, reinforce

make stronger
buttress

make stronger or defensible
depress

lessen the activity or force of
unbrace

remove a brace or braces from
etiolate

make weak by stunting the growth or development of
cripple, stultify

deprive of strength or efficiency; make useless or worthless
cut, dilute, reduce, thin, thin out

lessen the strength or flavor of a solution or mixture
attenuate, rarefy

weaken the consistency of (a chemical substance)
blunt

make less intense
irrigate, water

supply with water, as with channels or ditches or streams
besprinkle, sparge, sprinkle

scatter with liquid; wet lightly
enhance

make better or more attractive
pare, pare down

decrease gradually or bit by bit
circumscribe, confine, limit

restrict or confine, “I limit you to two visits to the pub a day”
boil down, concentrate, reduce

cook until very little liquid is left
catabolise, catabolize

subject to catabolism
breathe

reach full flavor by absorbing air and being let to stand after having been uncorked
blow up, enlarge, magnify

make large
reduce, shrink

reduce in size; reduce physically
reduce

make less complex
consolidate

bring together into a single whole or system
weld

unite closely or intimately
consubstantiate

unite in one common substance
abbreviate, abridge, contract, cut, foreshorten, reduce, shorten

reduce in scope while retaining essential elements
abate, slack, slake

make less active or intense
grow

cause to grow or develop
manifold, multiply

combine or increase by multiplication
work out, work up

come up with
elaborate, work out

work out in detail
build, build up, ramp up, work up

bolster or strengthen
mellow

soften, make mellow
mollify

make less rigid or softer
bilge

cause to leak
break

render inoperable or ineffective
total

damage beyond the point of repair
bruise

damage (plant tissue) by abrasion or pressure
disturb

damage as if by shaking or jarring
afflict, smite

cause physical pain or suffering in
hurt, injure

cause damage or affect negatively
bushel, doctor, fix, furbish up, mend, repair, restore, touch on

restore by replacing a part or putting together what is torn or broken
impair

make worse or less effective
blemish, flaw

add a flaw or blemish to; make imperfect or defective
dish

make concave; shape like a dish
amplify, blow up, expand, inflate

exaggerate or make bigger
reform

make changes for improvement in order to remove abuse and injustices
reform

improve by alteration or correction of errors or defects and put into a better condition
lour, lower, turn down

make lower or quieter
paralyse, paralyze

make powerless and unable to function
peg

stabilize (the price of a commodity or an exchange rate) by legislation or market operations
harden, indurate, inure

cause to accept or become hardened to; habituate
teach

accustom gradually to some action or attitude
corrode, eat, rust

cause to deteriorate due to the action of water, air, or an acid
eat away, erode, fret

remove soil or rock
mess, mess up

make a mess of or create disorder in
derange, perturb, throw out of kilter

throw into great confusion or disorder
disarrange

disturb the arrangement of
bleach, bleach out, decolor, decolorise, decolorize, decolour, decolourise, decolourize, discolorise, discolorize, discolourise

remove color from
blackwash

color with blackwash
sallow

cause to become sallow
wash out

drain off the color in the course of laundering
foliate

grow leaves
motley, parti-color

make motley; color with different colors
polychrome, polychromise, polychromize

color with many colors; make polychrome
azure

color azure
empurple, purple, purpurate

color purple
aurify

turn golden
verdigris

color verdigris
pinkify

make pink
incarnadine

make flesh-colored
brown, embrown

make brown in color
handcolor, handcolour

color by hand
smut

stain with a dirty substance, such as soot
tinct, tinge, tint, touch

color lightly
pigment

color or dye with a pigment
pigment

acquire pigment; become colored or imbued
hue, imbue

suffuse with color
retouch

give retouches to (hair)
silver

make silver in color
gray, grey

make grey
tone

change to a color image
escalate, intensify, step up

increase in extent or intensity
de-escalate, step down, weaken

reduce the level or intensity or size or scope of
cut up, mangle, mutilate

destroy or injure severely
beautify, embellish, fancify, prettify

make more beautiful
mollify, season, temper

make more temperate, acceptable, or suitable by adding something else; moderate
temper

adjust the pitch (of pianos)
tune, tune up

adjust the pitches of (musical instruments)
calibrate, fine-tune, graduate

make fine adjustments or divide into marked intervals for optimal measuring
tune, tune up

adjust for (better) functioning
time

adjust so that a force is applied and an action occurs at the desired time
trim

adjust (sails on a ship) so that the wind is optimally used
zero, zero in

adjust (as by firing under test conditions) the zero of (a gun)
zero

adjust (an instrument or device) to zero value
readjust, reset

adjust again after an initial failure
attune

adjust or accustom to; bring into harmony with
time

regulate or set the time of
pitch

set to a certain pitch
set

set to a certain position or cause to operate correctly
keynote

set the keynote of
modulate, regulate

fix or adjust the time, amount, degree, or rate of
fit

make fit
white out

widen the interlinear spacing by inserting leads
oxygenise, oxygenize

dehydrogenate with oxygen
boost

give a boost to; be beneficial to
infuscate

darken with a brownish tinge, as of insect wings
embrown

cause to darken
murk

make dark, dim, or gloomy
dun

make a dun color
blind, dim

make dim by comparison or conceal
dim

make dim or lusterless
bedim, benight

make darker and difficult to perceive by sight
focalise, focalize, focus, sharpen

put (an image) into focus
depreciate

lower the value of something
lengthen

make longer
farce, stuff

fill with a stuffing while cooking
feudalize

bring (a country or people) under feudalism
stuff

fill tightly with a material
bolster, pad

add padding to
crisp, crispen, toast

make brown and crisp by heating
shatter

damage or destroy
check, chink

make cracks or chinks in
fissure

break into fissures or fine cracks
close out

terminate
finish

cause to finish a relationship with somebody
abort

terminate before completion
culminate

bring to a head or to the highest point
lift, raise

put an end to
ax, axe

terminate
kill, stamp out

end or extinguish by forceful means
break up, dissolve

come to an end
break up, dissolve

bring the association of to an end or cause to break up
break, break off, discontinue, stop

prevent completion
break, interrupt

terminate
pervaporate

cause (a liquid) to evaporate through a semipermeable membrane
quench

cool (hot metal) by plunging into cold water or other liquid
ice

put ice on or put on ice
refrigerate

cool or chill in or as if in a refrigerator
scald

heat to the boiling point
soak

heat a metal prior to working it
calcine

heat a substance so that it oxidizes or reduces
preheat

heat beforehand
overheat

make excessively or undesirably hot
chafe

warm by rubbing, as with the hands
decoct

extract the essence of something by boiling it
deep freeze

store in a deep-freeze, as for conservation
ice

cause to become ice or icy
flash-freeze, quick-freeze

freeze rapidly so as to preserve the natural juices and flavors
scorch, sear

make very hot and dry
metricate, metricise, metricize, metrify

convert from a non-metric to the metric system
flour

convert grain into flour
transubstantiate

change (the Eucharist bread and wine) into the body and blood of Christ
sorcerise, sorcerize

transform or change by means of sorcery
metricise, metricize

express in the metric system
reclaim

make useful again; transform from a useless or uncultivated state
moralise, moralize

improve the morals of
regenerate

amplify (an electron current) by causing part of the power in the output circuit to act upon the input circuit
Islamise, Islamize

convert to Islam
Christianise, Christianize

convert to Christianity
evangelise, evangelize

convert to Christianity
catholicise, catholicize, latinise, latinize

cause to adopt Catholicism
debilitate, drain, enfeeble

make weak
enervate

weaken mentally or morally
break, damp, dampen, soften, weaken

lessen in force or effect
dampen

check; keep in check (a fire)
dampen

reduce the amplitude (of oscillations or waves)
strap

sharpen with a strap
sync, synchronise, synchronize

make synchronous and adjust in time or manner
macerate

soften, usually by steeping in liquid, and cause to disintegrate as a result
oversimplify

make too simple
complexify

make complex
involve

make complex or intricate or complicated
develop

elaborate by the unfolding of a musical idea and by the working out of the rhythmic and harmonic changes in the theme
sophisticate

make more complex or refined
embrangle, snarl, snarl up

make more complicated or confused through entanglements
pressurise, pressurize

increase the pressure in or of
decompress, depressurise, depressurize

decrease the pressure of
socialise, socialize

prepare for social life
provide

take measures in preparation for
cram

prepare (students) hastily for an impending exam
precondition

put into the required condition beforehand
fix

kill, preserve, and harden (tissue) in order to prepare for microscopic study
mount

fix onto a backing, setting, or support
lay out, set, set up

get ready for a particular purpose or event
winterise, winterize

prepare for winter
summerise, summerize

prepare for summer
prime

insert a primer into (a gun, mine, or charge) preparatory to detonation or firing
communise, communize

make into property owned by the state
privatise, privatize

change from governmental to private control or ownership
homologise, homologize

make homologous
starch

stiffen with starch
buckram

stiffen with or as with buckram
ossify, petrify, rigidify

make rigid and set into a conventional pattern
relax, unbend

make less taut
frap

take up the slack of
firm, tauten

make taut or tauter
remit, slacken

make slack as by lessening tension or firmness
minimise, minimize

make small or insignificant
maximise, maximize

make as big or large as possible
bring down, cut, cut back, cut down, reduce, trim, trim back, trim down

cut down on; make a reduction in
cut

have a reducing effect
heighten

make more extreme; raise in quantity, degree, or intensity
heighten, rise

become more extreme
motley, variegate, vary

make something more diverse and varied
retard

cause to move more slowly or operate at a slower rate
fishtail

slow down by moving the tail sideways
rev, rev up

increase the number of rotations per minute
rev up, step up

speed up
relax, slack, slack up, slacken

make less active or fast
belittle, diminish

lessen the authority, dignity, or reputation of
build

improve the cleansing action of
etch

selectively dissolve the surface of (a semiconductor or printed circuit) with a solvent, laser, or stream of electrons
clean out, clear out

empty completely
bleed

drain of liquid or steam
evacuate

empty completely
evacuate

create a vacuum in (a bulb, flask, reaction vessel)
eviscerate

remove the contents of
void

clear (a room, house, place) of occupants or empty or clear (a place or receptacle) of something
clear

remove the occupants of
clear

rid of instructions or data
exhaust

use up the whole supply of
knock out

empty (as of tobacco) by knocking out
populate

fill with inhabitants
drain

empty of liquid; drain the liquid from
top off

fill to the point of almost overflowing
heap

fill to overflow
overfill

fill beyond capacity
ink

fill with ink
fill again, refill, replenish

fill something that had previously been emptied
prime

fill with priming liquid
line

fill plentifully
complete

bring to a whole, with all the necessary parts or elements
fit, match

make correspond or harmonize
homogenise, homogenize

cause to become equal or homogeneous as by mixing
ferment, work

cause to undergo fermentation
delay, detain, stay

stop or halt
flatten

make flat or flatter
plumb

adjust with a plumb line so as to make vertical
align, coordinate, ordinate

bring (components or parts) into proper or desirable coordination correlation
negate, neutralise, neutralize, nullify

make ineffective by counterbalancing the effect of
hone, perfect

make perfect or complete
down, fine-tune, polish, refine

improve or perfect by pruning or polishing
distill, make pure, purify, sublimate

remove impurities from, increase the concentration of, and separate through the process of distillation
spiritualise, spiritualize

purify from the corrupting influences of the world
lustrate

purify by means of a ritual; also used in post-Communist countries to refer to the political cleansing of former officials
deform, distort, strain

alter the shape of (something) by stress
blow

shape by blowing
block

shape into a block or blocks
block

shape by using a block
cup

form into the shape of a cup
deflower, impair, mar, spoil, vitiate

make imperfect
crush out, extinguish, press out, stub out

extinguish by crushing
dehumanise, dehumanize

make mechanical or routine
semi-automatise, semi-automatize

make semiautomatic
finalise, finalize, nail down, settle

make final; put the last touches on; put into final form
harmonise, harmonize, reconcile

bring into consonance or accord
key

regulate the musical pitch of
complete, finish

come or bring to a finish or an end
air

expose to warm or heated air, so as to dry
linearise, linearize

make linear or get into a linear form
justify

adjust the spaces between words
foul

make unclean
contaminate, foul, pollute

make impure
alloy, debase

lower in value by increasing the base-metal content
weatherstrip

provide with weatherstripping
soundproof

insulate against noise
advance, boost, supercharge

increase or raise
impregnate, saturate

infuse or fill completely
impregnate, infuse, instill, tincture

fill, as with a certain quality
citify

accustom to urban ways
excite, stimulate

act as a stimulant
federalise, federalize

put under the control and authority of a federal government
nitrify

convert into nitric acid, nitrous acid, or nitrate, especially with the action of nitrobacteria
devitrify

make (glassy materials) brittle or opaque
electrify

charge (a conductor) with electricity
fructify

make productive or fruitful
fossilise, fossilize

convert to a fossil
dot

mark with a dot
stigmatise, stigmatize

mark with a stigma or stigmata
raddle

mark or paint with raddle
striate

mark with striae or striations
ink

mark, coat, cover, or stain with ink
dimple

mark with, or as if with, dimples
spot

mark with a spot or spots so as to allow easy recognition
crisscross

mark with a pattern of crossing lines
asterisk, star

mark with an asterisk
flag

provide with a flag
tip

mark with a tip
tan

treat skins and hides with tannic acid so as to convert them into leather
dress

convert into leather
lay up

disable or confine, as with an illness
nobble

disable by drugging
pinion

cut the wings off (of birds)
equip

provide with abilities or understanding
process, treat

subject to a process or treatment, with the aim of readying for some purpose, improving, or remedying a condition
mystify

make mysterious
upset

disturb the balance or stability of
diagonalise, diagonalize

transform a matrix to a diagonal matrix
closure, cloture

terminate debate by calling for a vote
compost

convert to compost
decimalise, decimalize

change to the decimal system
lour, lower

set lower
redden

make red
slack

release tension on
broaden, extend, widen

extend in scope or range or area
castrate, emasculate

deprive of strength or vigor
wash out

deplete of strength or vitality
bake, broil

heat by a natural force
reheat

heat again
dignify

raise the status of
exalt

raise in rank, character, or status
shift

move and exchange for another
lift, raise

invigorate or heighten
transition

cause to convert or undergo a transition
transfer, transplant, transpose

transfer from one place or period to another
transcribe

convert the genetic information in (a strand of DNA) into a strand of RNA, especially messenger RNA
advance

develop further
salt

add zest or liveliness to
back

shift to a counterclockwise direction
veer

shift to a clockwise direction
cut

shorten as if by severing the edges or ends of
hydrolise, hydrolize

make a compound react with water and undergo hydrolysis
float

convert from a fixed point notation to a floating point notation
stalinise, stalinize

transform in accordance with Stalin’s policies
destalinise, destalinize

counteract the effects and policies of Stalinism
scrap

make into scrap or refuse
keratinise, keratinize

convert into keratin
upgrade

give better travel conditions to
diazotize

convert (an amine) into a diazo compound
hay

convert (plant material) into hay
lignify

convert into wood or cause to become woody
mineralize

transform (a metal) into an ore
mineralize

convert into a mineral substance
ozonise, ozonize

convert (oxygen) into ozone
slag

convert into slag
sulfate

convert into a sulfate
cutinize

convert into cutin
duplex

change into a duplex
reduce

destress and thus weaken a sound when pronouncing it
muddy

cause to become muddy
copyedit, copyread, subedit

edit and correct (written or printed material)
adjudicate, decide, resolve, settle

bring to an end; settle conclusively
conclude

bring to a close
register

enter into someone’s consciousness
close

complete a business deal, negotiation, or an agreement
proselytise, proselytize

convert to another faith or religion
bracket, bracket out

place into brackets
color, colour, distort, tinge

affect as in thought or feeling
dub

provide (movies) with a soundtrack of a foreign language
encode

convert information into code
underline, underscore

draw a line or lines underneath to call attention to
endanger, expose, peril, queer, scupper

put in a dangerous, disadvantageous, or difficult position
mobilise, mobilize

get ready for war
remilitarise, remilitarize

militarize anew
draw, tie

finish a game with an equal number of points, goals, etc.
addict, hook

to cause (someone or oneself) to become dependent (on something, especially a narcotic drug)
inebriate, intoxicate, soak

make drunk (with alcoholic drinks)
violate

destroy
hit, strike

affect or afflict suddenly, usually adversely
brace, stabilise, stabilize, steady

support or hold steady and make steadfast, with or as if with a brace
untwist

cause to become untwisted
brush

clean with a brush
dust

remove the dust from
hoover, vacuum, vacuum-clean

clean with a vacuum cleaner
hygienise, hygienize, sanitise, sanitize

make sanitary by cleaning or sterilizing
bream

clean (a ship’s bottom) with heat
steam, steam clean

clean by means of steaming
edge

provide with an edge
strop

sharpen on a strop
whet

sharpen by rubbing, as on a whetstone
hone

sharpen with a hone
smear

stain by smearing or daubing with a dirty substance
slime

cover or stain with slime
muddy, muddy up

dirty with mud
stripe

mark with stripes
speck

produce specks in or on
bespot

mark with, or as if with, spots
scarify

break up
unbend

free from flexure
core out, hollow, hollow out

remove the interior of
confine, hold, restrain

to close within bounds, limit or hold back from movement
batten

secure with battens
batten, batten down, secure

furnish with battens
squirt

wet with a spurt of liquid
unscrew

loosen something by unscrewing it
unscrew

loosen by turning
screw

tighten or fasten by means of screwing motions
extend

open or straighten out; unbend
channelise, channelize

cause to form a channel
aggregate, combine

gather in a mass, sum, or whole
fluff, ruffle

erect or fluff up
plume, preen

clean with one’s bill
sweep

clean by sweeping
concoct

make a concoction (of) by mixing
combine, compound

combine so as to form a whole; mix
blend, immingle, intermingle, intermix

combine into one
jumble, scramble, throw together

bring into random order
lube, lubricate

apply a lubricant to
burden, burthen, weight, weight down

weight down with a load
surcharge

fill to an excessive degree
freight

load with goods for transportation
lade, laden, load, load up

fill or place a load on
charge, load

provide (a device) with something necessary
put to sleep

help someone go to bed
wreathe

decorate or deck with wreaths
beset, encrust, incrust

decorate or cover lavishly (as with gems)
untwine

undo what has been twined together
unweave

undo strands that have been woven together
braid

decorate with braids or ribbons
wind, wind up

coil the spring of (some mechanical device) by turning a stem
circle, encircle

form a circle around
deluge, flood, inundate, swamp

fill quickly beyond capacity; as with a liquid
do the dishes, wash up

wash dishes
pipe-clay

whiten or clean with pipe-clay
scavenge

clean refuse from
splash

soil or stain with a splashed liquid
mire, muck, muck up, mud

soil with mud, muck, or mire
crock

soil with or as with crock
dry clean

clean with chemical agents
launder, wash

cleanse with a cleaning agent, such as soap, and water
blemish, spot

mar or impair with a flaw
wear away, whittle away, whittle down

cut away in small pieces
bang up, smash, smash up

damage or destroy as if by violence
delineate, describe, draw, line, trace

make a mark or lines on a surface
turn

shape by rotating on a lathe or cutting device or a wheel
gut

empty completely; destroy the inside of
post, stake

mark with a stake
comb

straighten with a comb
bond, bring together, draw together

bring together in a common cause or emotion
phase out

terminate gradually
disincarnate

make immaterial; remove the real essence of
broider, embroider

decorate with needlework
stick

cover and decorate with objects that pierce the surface
illustrate

supply with illustrations
process, work, work on

shape, form, or improve a material
garland

adorn with bands of flowers or leaves
fledge, flight

decorate with feathers
bespangle, spangle

decorate with spangles
foliate

decorate with leaves
flag

decorate with flags
bard, barde, caparison, dress up

put a caparison on
bead

decorate by sewing beads onto
pipe

trim with piping
applique

sew on as a decoration
gild the lily, paint the lily

adorn unnecessarily (something that is already beautiful)
vermiculate

decorate with wavy or winding lines
smock

embellish by sewing in straight lines crossing each other diagonally
hang

decorate or furnish with something suspended
prank

dress or decorate showily or gaudily
tinsel

adorn with tinsel
tart up

decorate in a cheap and flashy way
stucco

decorate with stucco work
redecorate

redo the decoration of an apartment or house
panel

decorate with panels
bejewel, jewel

adorn or decorate with precious stones
filet, fillet

decorate with a lace of geometric designs
scallop

decorate an edge with scallops
bedizen

decorate tastelessly
dress ship

decorate a ship with flags
dress, garnish, trim

decorate (food), as with parsley or other ornamental foods
trim

decorate, as with ornaments
bedeck, bedight, deck

decorate
festoon

decorate with strings of flowers
enamel

coat, inlay, or surface with enamel
inlay

decorate the surface of by inserting wood, stone, and metal
lacquer

coat with lacquer
begild, engild, gild

decorate with, or as if with, gold leaf or liquid gold
illuminate

add embellishments and paintings to (medieval manuscripts)
blazon, emblazon

decorate with heraldic arms
blotch, mottle, streak

mark with spots or blotches of different color or shades of color as if stained
color, colour, emblazon

decorate with colors
crop, cultivate, work

prepare for crops
fringe

adorn with a fringe
fret

decorate with an interlaced design
landscape

embellish with plants
efface

make inconspicuous
brace, poise

prepare (oneself) for something unpleasant or difficult
drift apart, drift away

lose personal contact over time
wean

detach the affections of
pack

fill to capacity
subject

cause to experience or suffer or make liable or vulnerable to
solarise, solarize

reverse some of the tones of (a negative or print) and introduce pronounced outlines of highlights, by exposing it briefly to light, then washing and redeveloping it
benumb, blunt, dull, numb

make numb or insensitive
bedaze, daze, stun

overcome as with astonishment or disbelief
besot, stupefy

make dull or stupid or muddle with drunkenness or infatuation
underdevelop

process (a film or photographic plate) less than the required time or in an ineffective solution or at an insufficiently high temperature
redevelop

develop for a second time, in order to improve the contrast, colour, etc., of a negative or print
dim, dip

switch (a car’s headlights) from a higher to a lower beam
abacinate

blind by holding a red-hot metal plate before someone’s eyes
deaf, deafen

make or render deaf
hush, pipe down, quiesce, quiet, quiet down, quieten

become quiet or quieter
louden

become louder
soften

make (images or sounds) soft or softer
sharpen

make (images or sounds) sharp or sharper
dulcify, dulcorate, edulcorate, sweeten

make sweeter in taste
bitter

make bitter
acetify, acidify, acidulate, sour

make sour or more sour
kite

increase the amount (of a check) fraudulently
reduce

simplify the form of a mathematical equation of expression by substituting one term for another
truncate

replace a corner by a plane
factor

be a contributing factor
instill, transfuse

impart gradually
tinsel

impart a cheap brightness to
retool

provide (a workshop or factory) with new tools
throw in

add as an extra or as a gratuity
subrogate

substitute one creditor for another, as in the case where an insurance company sues the person who caused an accident for the insured
educate

give an education to
close

finish or terminate (meetings, speeches, etc.)
decontrol

relax or remove controls of
empower, endow, endue, gift, indue, invest

give qualities or abilities to
bother, discommode, disoblige, incommode, inconvenience, put out, trouble

to cause inconvenience or discomfort to
brand

burn with a branding iron to indicate ownership; of animals
over-correct, overcompensate

make excessive corrections for fear of making an error
aby, abye, atone, expiate

make amends for
co-opt

neutralize or win over through assimilation into an established group
act upon, influence, work

have and exert influence or effect
redeem

restore the honor or worth of
check, condition, discipline, train

develop (children’s) behavior by instruction and practice; especially to teach self-control
infect

corrupt with ideas or an ideology
lead astray, lead off

teach immoral behavior to
poison

spoil as if by poison
bastardise, bastardize

change something so that its value declines; for example, art forms
suborn

incite to commit a crime or an evil deed
slam-dunk

make a forceful move against
douse, dowse

wet thoroughly
leave

act or be so as to become in a specified state
shade, shade off, shadow

cast a shadow over
cloud, overcast

make overcast or cloudy

n a relational difference between states; especially between states before and after some event

“he attributed the change to their marriage”
Types:
show 5 types…
hide 5 types…
difference

a significant change
gradient

a graded change in the magnitude of some physical quantity or dimension
concentration gradient

a gradient in concentration of a solute as a function of distance through a solution
gravity gradient

a gradient in the gravitational forces acting on different parts of a nonspherical object
temperature gradient

change in temperature as a function of distance (especially altitude)
Type of:
relation

an abstraction belonging to or characteristic of two entities or parts together

n an event that occurs when something passes from one state or phase to another

“the change was intended to increase sales”
“this storm is certainly a change for the worse”
Synonyms:
alteration, modification
Examples:
Crucifixion

the death of Jesus by crucifixion
Great Schism

the period from 1378 to 1417 during which there were two papacies in the Roman Catholic Church, one in Rome and one in Avignon
Types:
show 101 types…
hide 101 types…
acceleration

an increase in rate of change
deceleration, retardation, slowing

a decrease in rate of change
avulsion

an abrupt change in the course of a stream that forms the boundary between two parcels of land resulting in the loss of part of the land of one landowner and a consequent increase in the land of another
break

an abrupt change in the tone or register of the voice (as at puberty or due to emotion)
mutation

a change or alteration in form or qualities
sublimation

(psychology) modifying the natural expression of an impulse or instinct (especially a sexual one) to one that is socially acceptable
surprise

a sudden unexpected event
birth, nascence, nascency, nativity

the event of being born
breakup, detachment, separation

coming apart
vagary

an unexpected and inexplicable change in something (in a situation or a person’s behavior, etc.)
fluctuation, variation

an instance of change; the rate or magnitude of change
conversion

a change of religion
death, decease, expiry

the event of dying or departure from life
decrease, drop-off, lessening

a change downward
destabilisation, destabilization

an event that causes a loss of equilibrium (as of a ship or aircraft)
increase

a change resulting in an increase
easing, moderation, relief

a change for the better
deformation

alteration in the shape or dimensions of an object as a result of the application of stress to it
transition

a change from one place or state or subject or stage to another
shift, transformation, transmutation

a qualitative change
scintillation, sparkling, twinkle

a rapid change in brightness; a brief spark or flash
play, shimmer

a weak and tremulous light
transmutation

(physics) the change of one chemical element into another (as by nuclear decay or radioactive bombardment)
damage, harm, impairment

the occurrence of a change for the worse
development

a recent event that has some relevance for the present situation
revolution

a drastic and far-reaching change in ways of thinking and behaving
chromosomal mutation, genetic mutation, mutation

(genetics) any event that changes genetic structure; any alteration in the inherited nucleic acid sequence of the genotype of an organism
sex change

a change in a person’s physical sexual characteristics (as by surgery and hormone treatments)
loss of consciousness

the occurrence of a loss of the ability to perceive and respond
getaway, pickup

the attribute of being capable of rapid acceleration
precipitation

an unexpected acceleration or hastening
bombshell, thunderbolt, thunderclap

a shocking surprise
coup de theatre

a dramatic surprise
eye opener

something surprising and revealing
peripeteia, peripetia, peripety

a sudden and unexpected change of fortune or reverse of circumstances (especially in a literary work)
blow, shock

an unpleasant or disappointing surprise
stunner

an unexpected and amazing event
disembarrassment

something that extricates you from embarrassment
shrinkage, shrinking

process or result of becoming less or smaller
breach, break, falling out, rift, rupture, severance

a personal or social separation (as between opposing factions)
delivery

the event of giving birth
live birth

the birth of a living fetus (regardless of the length of gestation)
posthumous birth

birth of a child by Caesarean section after the death of the mother
posthumous birth

birth of a child after the father has died
rebirth, reincarnation, renascence

a second or new birth
fatality, human death

a death resulting from an accident or a disaster
martyrdom

death that is imposed because of the person’s adherence of a religious faith or cause
megadeath

the death of a million people
departure, exit, expiration, going, loss, passing, release

euphemistic expressions for death
wrongful death

a death that results from a wrongful act or from negligence; a death that can serve as the basis for a civil action for damages on behalf of the dead person’s family or heirs
vicissitude

a variation in circumstances or fortune at different times in your life or in the development of something
allomerism

(chemistry) variability in chemical composition without variation in crystalline form
casualty

a decrease of military personnel or equipment
Christianisation, Christianization

conversion to Christianity
sinking

a slow fall or decline (as for lack of strength)
attrition

a wearing down to weaken or destroy
breath of fresh air

a welcome relief
advance, betterment, improvement

a change for the better; progress in development
ground swell

an obvious change of public opinion or political sentiment that occurs without leadership or overt expression
jump, leap, saltation

an abrupt transition
population shift

a change in the relative numbers of the different groups of individuals making up a population
pyrolysis

transformation of a substance produced by the action of heat
sea change

a profound transformation
sublimation

(chemistry) a change directly from the solid to the gaseous state without becoming liquid
tin disease, tin pest, tin plague

the transformation of ordinary white tin into powdery grey tin at very cold temperatures
departure, deviation, difference, divergence

a variation that deviates from the standard or norm
break

the occurrence of breaking
augmentation

the amount by which something increases
concentration

an increase in density
explosion

a sudden great increase
jump, leap

a sudden and decisive increase
run-up, runup

a substantial increase over a relatively short period of time
waxing

a gradual increase in magnitude or extent
changeover, conversion, transition

an event that results in a transformation
detriment, hurt

a damage or loss
dwindling, dwindling away

a becoming gradually less
waning

a gradual decrease in magnitude or extent
turn, turn of events, twist

an unforeseen development
phenomenon

a remarkable development
complication, ramification

a development that complicates a situation
Cultural Revolution, Great Proletarian Cultural Revolution

a radical reform in China initiated by Mao Zedong in 1965 and carried out largely by the Red Guard; intended to eliminate counterrevolutionary elements in the government it resulted in purges of the intellectuals and socioeconomic chaos
green revolution

the introduction of pesticides and high-yield grains and better management during the 1960s and 1970s which greatly increased agricultural productivity
deletion

(genetics) the loss or absence of one or more nucleotides from a chromosome
inversion

(genetics) a kind of mutation in which the order of the genes in a section of a chromosome is reversed
transposition

(genetics) a kind of mutation in which a chromosomal segment is transfered to a new position on the same or another chromosome
gene mutation, point mutation

(genetics) a mutation due to an intramolecular reorganization of a gene
reversion

(genetics) a return to a normal phenotype (usually resulting from a second mutation)
saltation

(genetics) a mutation that drastically changes the phenotype of an organism or species
degeneration, retrogression

passing from a more complex to a simpler biological form
strengthening

becoming stronger
weakening

becoming weaker
deformation, distortion

a change for the worse
ladder, ravel, run

a row of unravelled stitches
permutation, replacement, substitution, switch, transposition

an event in which one thing is substituted for another
business cycle, trade cycle

recurring fluctuations in economic activity consisting of recession and recovery and growth and decline
daily variation

fluctuations that occur between one day and the next
diurnal variation

fluctuations that occur during each day
tide

something that may increase or decrease (like the tides of the sea)
deliquium, faint, swoon, syncope

a spontaneous loss of consciousness caused by insufficient blood to the brain
shear

(physics) a deformation of an object in which parallel planes remain parallel but are shifted in a direction parallel to themselves
strain

(physics) deformation of a physical body under the action of applied forces
Type of:
happening, natural event, occurrence, occurrent

an event that happens

n the result of alteration or modification

“there were marked changes in the lining of the lungs”
“there had been no change in the mountains”
Types:
depolarisation, depolarization

a loss of polarity or polarization
Type of:
consequence, effect, event, issue, outcome, result, upshot

a phenomenon that follows and is caused by some previous phenomenon

n a thing that is different

“he inspected several changes before selecting one”
Type of:
thing

an entity that is not named specifically

n a difference that is usually pleasant

“it is a refreshing change to meet a woman mechanic”
Synonyms:
variety
Type of:
difference

the quality of being unlike or dissimilar

2

v lay aside, abandon, or leave for another

“The car changed lanes”
Synonyms:
shift, switch
commute, convert, exchange

exchange or replace with another, usually of the same kind or category
Types:
show 10 types…
hide 10 types…
transition

make or undergo a transition (from one state or system to another)
shift

change gears
break

change suddenly from one tone quality or register to another
channel-surf, surf

switch channels, on television
jump, leap

pass abruptly from one state or topic to another
diphthongise, diphthongize

change from a simple vowel to a diphthong
cut

make an abrupt change of image or sound
break

change directions suddenly
break

undergo breaking
cut away

move quickly to another scene or focus when filming

v exchange or replace with another, usually of the same kind or category

“He changed his name”
Synonyms:
commute, convert, exchange
shift, switch

lay aside, abandon, or leave for another
Types:
show 6 types…
hide 6 types…
rectify

convert into direct current
utilize

convert (from an investment trust to a unit trust)
capitalise, capitalize

convert (a company’s reserve funds) into capital
launder

convert illegally obtained funds into legal ones
break

exchange for smaller units of money
overcapitalise, overcapitalize

capitalize beyond what the business or the profit-making prospects warrant
Type of:
replace

substitute a person or thing for (another that is broken or inefficient or lost or no longer working or yielding what is expected)

v change from one vehicle or transportation line to another

“She changed in Chicago on her way to the East coast”
Synonyms:
transfer
Type of:
go, locomote, move, travel

change location; move, travel, or proceed, also metaphorically

v remove or replace the coverings of

“Father had to learn how to change the baby”
“After each guest we changed the bed linens”
Type of:
replace

substitute a person or thing for (another that is broken or inefficient or lost or no longer working or yielding what is expected)

v change clothes; put on different clothes

Change before you go to the opera”
Synonyms:
shift, switch

lay aside, abandon, or leave for another
Type of:
dress, get dressed

put on clothes

v give to, and receive from, one another

“Would you change places with me?”
Synonyms:
exchange, interchange
Types:
show 31 types…
hide 31 types…
sell

exchange or deliver for money or its equivalent
cash, cash in

exchange for cash
ransom, redeem

exchange or buy back for money; under threat
redeem

to turn in (vouchers or coupons) and receive something in exchange
fill in, stand in, sub, substitute

be a substitute
swap, switch, swop, trade

exchange or give (something) in exchange for
barter

exchange goods without involving money
trade, trade in

turn in as payment or part payment for a purchase
clear

sell
negociate

sell or discount
scalp

sell illegally, as on the black market
bootleg

sell illicit products such as drugs or alcohol
sell short

sell securities or commodities or foreign currency that is not actually owned by the seller, who hopes to cover (buy back) the sold items at a lower price and thus to earn a profit
remainder

sell cheaply as remainders
resell

sell (something) again after having bought it
syndicate

sell articles, television programs, or photos to several publications or independent broadcasting stations
deaccession

sell (art works) from a collection, especially in order to raise money for the purchase of other art works
sell off

get rid of by selling, usually at reduced prices
fob off, foist off, palm off

sell as genuine, sell with the intention to deceive
realise, realize

convert into cash; of goods and property
auction, auction off, auctioneer

sell at an auction
retail

sell on the retail market
wholesale

sell in large quantities
liquidate

convert into cash
redeem

convert into cash; of commercial papers
barter away

trade in in a bartering transaction
sacrifice

sell at a loss
dump, underprice

sell at artificially low prices
undercut, undersell

sell cheaper than one’s competition
dispose

give, sell, or transfer to another
move

dispose of by selling
Type of:
transfer

cause to change ownership

n the action of changing something

“the change of government had no impact on the economy”
“his change on abortion cost him the election”
Examples:
show 6 examples…
hide 6 examples…
Creation

(theology) God’s act of bringing the universe into existence
Berlin airlift

airlift in 1948 that supplied food and fuel to citizens of west Berlin when the Russians closed off land access to Berlin
Secession

the withdrawal of eleven southern states from the Union in 1860 which precipitated the American Civil War
final solution

the mass murder of Jews under the German Nazi regime from 1941 until 1945
Alamo

a siege and massacre at a mission in San Antonio in 1836; Mexican forces under Santa Anna besieged and massacred American rebels who were fighting to make Texas independent of Mexico
Battle of the Little Bighorn

a battle in Montana near the Little Bighorn River between United States cavalry under Custer and several groups of Native Americans (1876); Custer was pursuing Sioux led by Sitting Bull; Custer underestimated the size of the Sioux forces (which were supported by Cheyenne warriors) and was killed along with all his command
Types:
show 175 types…
hide 175 types…
entail

the act of entailing property; the creation of a fee tail from a fee simple
about-face, policy change, reversal, volte-face

a major change in attitude or principle or point of view
adulteration

the act of adulterating (especially the illicit substitution of one substance for another)
move, relocation

the act of changing your residence or place of business
downshift

a change to a lower gear in a car or bicycle
downshift

a change from a financially rewarding but stressful career to a less well paid but more fulfilling one
filtration

the act of changing a fluid by passing it through a filter
reduction, simplification

the act of reducing complexity
decimalisation, decimalization

the act of changing to a decimal system
metrication, metrification

the act of changing from imperial units of measurement to metric units: meters, grams, seconds
variation

the act of changing or altering something slightly but noticeably from the norm or standard
turning

act of changing in practice or custom
diversification, variegation

the act of introducing variety (especially in investments or in the variety of goods and services offered)
flux

constant change
shift, switch, switching

the act of changing one thing or position for another
commutation, exchange, substitution

the act of putting one thing or person in the place of another: “he sent Smith in for Jones but the substitution came too late to help”
promotion

the act of raising in rank or position
demotion

act of lowering in rank or position
change of state

the act of changing something into something different in essential characteristics
adjustment, alteration, modification

the act of making something different (as e.g. the size of a garment)
motion, move, movement

the act of changing location from one place to another
movement

the act of changing the location of something
motility, motion, move, movement

a change of position that does not entail a change of location
change of direction, reorientation

the act of changing the direction in which something is oriented
change of magnitude

the act of changing the amount or size of something
change of integrity

the act of changing the unity or wholeness of something
conversion

the act of changing from one use or function or purpose to another
updating

the act of changing something to bring it up to date (usually by adding something)
change of shape

an action that changes the shape of something
satisfaction

act of fulfilling a desire or need or appetite
nationalisation, nationalization

the action of rendering national in character
communisation, communization

a change from private property to public property owned by the community
secularisation, secularization

the activity of changing something (art or education or society or morality etc.) so it is no longer under the control or influence of religion
rollover

the act of changing the institution that invests your pension plan without incurring a tax penalty
ennoblement

the act of raising someone to the nobility
connection, connexion, joining

the act of bringing two things into contact (especially for communication)
laxation, loosening

the act of making something less tight
tightening

the act of making something tighter
flit

a secret move (to avoid paying debts)
percolation

the filtration of a liquid for extraction or purification
schematisation, schematization

the act of reducing to a scheme or formula
accommodation

(physiology) the automatic adjustment in focal length of the natural lens of the eye
adaptation

(physiology) the responsive adjustment of a sense organ (as the eye) to varying conditions (as of light)
switcheroo

a sudden unexpected switch
replacement, replacing

the act of furnishing an equivalent person or thing in the place of another
subrogation

(law) the act of substituting of one creditor for another
ablactation, weaning

the act of substituting other food for the mother’s milk in the diet of a child or young mammal
preferment

the act of preferring
investiture, investment

the ceremonial act of clothing someone in the insignia of an office; the formal promotion of a person to an office or rank
aeration

the act of charging a liquid with a gas making it effervescent
passage, transition

the act of passing from one state or place to the next
meddling, tampering

the act of altering something secretly or improperly
transfer, transference

the act of transfering something from one form to another
conclusion, ending, termination

the act of ending something
nullification, override

the act of nullifying; making null and void; counteracting or overriding the effect or force of something
reversal

a change from one state to the opposite state
undoing

an act that makes a previous act of no effect (as if not done)
beginning, commencement, start

the act of starting something
arousal, rousing

the act of arousing
cookery, cooking, preparation

the act of preparing something (as food) by the application of heat
seasoning

the act of adding a seasoning to food
infusion

the act of infusing or introducing a certain modifying element or quality
improvement

the act of improving something
beautification

the act of making something more beautiful
decoration

the act of decorating something (in the hope of making it more attractive)
worsening

changing something with the result that it becomes worse
debasement, degradation

changing to a lower state (a less respected state)
change of color

an act that changes the light that something reflects
dirtying, soiling, soilure

the act of soiling something
wetting

the act of making something wet
chew, chewing, manduction, mastication

biting and grinding food in your mouth so it becomes soft enough to swallow
defoliation

causing the leaves of trees and other plants to fall off (as by the use of chemicals)
approach, approaching, coming

the act of drawing spatially closer to something
advance, advancement, forward motion, onward motion, procession, progress, progression

the act of moving forward (as toward a goal)
locomotion, travel

self-propelled movement
lunge, lurch

the act of moving forward suddenly
travel, traveling, travelling

the act of going from one place to another
deracination, displacement

to move something from its natural environment
conveyance, transfer, transferral, transport, transportation

the act of moving something from one location to another
chase, following, pursual, pursuit

the act of pursuing in an effort to overtake or capture
insertion, introduction, intromission

the act of putting one thing into another
ascending, ascension, ascent, rise

the act of changing location in an upward direction
descent

the act of changing your location in a downward direction
letting down, lowering

the act of causing something to move to a lower level
swing, swinging, vacillation

changing location by moving back and forth
return

the act of going back to a prior location
coast, glide, slide

the act of moving smoothly along a surface while remaining in contact with it
slippage

failing to hold or slipping out of place
flow, stream

the act of flowing or streaming; continuous progression
crawl

a very slow movement
hurrying, speed, speeding

changing location rapidly
displacement, translation

the act of uniform movement
transplant, transplantation, transplanting

the act of removing something from one location and introducing it in another location
troop movement

movement of military units to a new location
shift, shifting

the act of moving from one place to another
abduction

(physiology) moving of a body part away from the central axis of the body
adduction

(physiology) moving of a body part toward the central axis of the body
agitation

the act of agitating something; causing it to move around (usually vigorously)
body English

a motion of the body by a player as if to make an object already propelled go in the desired direction
circumduction

a circular movement of a limb or eye
disturbance

the act of disturbing something or someone; setting something in motion
fetal movement, foetal movement

motion of a fetus within the uterus (usually detected by the 16th week of pregnancy)
dart, flit

a sudden quick movement
gesture

motion of hands or body to emphasize or help to express a thought or feeling
headshake, headshaking

the act of turning your head left and right to signify denial or disbelief or bemusement
inclination, inclining

the act of inclining; bending forward
eversion, everting, inversion

the act of turning inside out
inversion, upending

turning upside down; setting on end
jerk, jerking, jolt, saccade

an abrupt spasmodic movement
kick, kicking

a rhythmic thrusting movement of the legs as in swimming or calisthenics
kneel, kneeling

supporting yourself on your knees
lurch, pitch, pitching

abrupt up-and-down motion (as caused by a ship or other conveyance)
eye movement

the movement of the eyes
opening

the act of opening something
prostration

the act of assuming a prostrate position
reach, reaching, stretch

the act of physically reaching or thrusting out
reciprocation

alternating back-and-forth movement
reclining

the act of assuming or maintaining a reclining position
retraction

the act of pulling or holding or drawing a part back
retroflection, retroflexion

the act of bending backward
rotary motion, rotation

the act of rotating as if on an axis
closing, shutting

the act of closing something
sitting

the act of assuming or maintaining a seated position
posing, sitting

(photography) the act of assuming a certain position (as for a photograph or portrait)
snap

the act of snapping the fingers; movement of a finger from the tip to the base of the thumb on the same hand
squat, squatting

the act of assuming or maintaining a crouching position with the knees bent and the buttocks near the heels
sweep

a movement in an arc
toss

an abrupt movement
quiver, quivering, vibration

the act of vibrating
wave

a movement like that of a sudden occurrence or increase in a specified phenomenon
turn

the act of turning away or in the opposite direction
reversal, reverse, reversion, turnabout, turnaround

turning in the opposite direction
flicker, flutter, waver

the act of moving back and forth
standing

the act of assuming or maintaining an erect upright position
span, straddle

the act of sitting or standing astride
stroke

a single complete movement
squirm, wiggle, wriggle

the act of wiggling
change of course

a change in the direction that you are moving
decrease, diminution, reduction, step-down

the act of decreasing or reducing something
increase, step-up

the act of increasing something
break, breakage, breaking

the act of breaking something
burst, explosion

the act of exploding or bursting
burning, combustion

the act of burning something
combination, combining, compounding

the act of combining things to form a new whole
opening

becoming open or being made open
separation

the act of dividing or disconnecting
transformation, translation

the act of changing in form or shape or appearance
transformation

(genetics) modification of a cell or bacterium by the uptake and incorporation of exogenous DNA
afforestation

the conversion of bare or cultivated land into forest (originally for the purpose of hunting)
filling

the act of filling something
hardening

the act of making something harder (firmer or tighter or more compact)
damage, harm, hurt, scathe

the act of damaging something or someone
contortion, deformation

the act of twisting or deforming the shape of something (e.g., yourself)
convolution

the action of coiling or twisting or winding together
angulation

the act of making angulate (having corners)
bending

the act of bending something
elongation

the act of lengthening something
enfolding, involution

the action of enfolding something
corrugation

the act of shaping into parallel ridges and grooves
fold, folding

the act of folding
indentation

the act of cutting into an edge with toothlike notches or angular incisions
jut, jutting, projection, protrusion

the act of projecting out from something
broadening, widening

the act of making something wider
narrowing

the act of making something narrower
eurhythmics, eurhythmy, eurythmics, eurythmy

the interpretation in harmonious bodily movements of the rhythm of musical compositions; used to teach musical understanding
haste, hurry, rush, rushing

the act of moving hurriedly and in a careless manner
maneuver, manoeuvre, play

a deliberate coordinated movement requiring dexterity and skill
specialisation, specialization

the act of specializing; making something suitable for a special purpose
spiritualisation, spiritualization

the act of making something spiritual; infusing it with spiritual content
dressing

processes in the conversion of rough hides into leather
tune

the adjustment of a radio receiver or other circuit to a required frequency
gratification

the act or an instance of satisfying
migration

the movement of persons from one country or locality to another
transmutation, transubstantiation

an act that changes the form or character or substance of something
overspill

the relocation of people from overcrowded cities; they are accommodated in new houses or apartments in smaller towns
Type of:
action

something done (usually as opposed to something said)

n a different or fresh set of clothes

“she brought a change in her overnight bag”
Type of:
article of clothing, clothing, habiliment, vesture, wear, wearable

a covering designed to be worn on a person’s body

3

n the balance of money received when the amount you tender is greater than the amount due

“I paid with a twenty and pocketed the change
Type of:
cash, hard cash, hard currency

money in the form of bills or coins

n money received in return for its equivalent in a larger denomination or a different currency

“he got change for a twenty and used it to pay the taxi driver”
Type of:
cash, hard cash, hard currency

money in the form of bills or coins

n coins of small denomination regarded collectively

“he had a pocketful of change
Type of:
coin

a flat metal piece (usually a disc) used as money


جمله انگلیسی با change

حفظ لغت change به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه change به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت change را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت change با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با change را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی change در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه change، مشاهده جمله با change، انواع اصطلاح با change، ضرب المثل با change، ریشه کلمه change و تاریخچه پیدایش کلمه change را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه change مشاهده نمائید:بازی یادگیری زبان انگلیسی