تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه benign به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه benign به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه benign، معنی کلمه benign به انگلیسی، تعریف کلمه benign به انگلیسی، مترادف benign و متضاد benign، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه benign و معنی نزدیک و معنی دور benign را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Someone or something that is benign is gentle, kind, mild, or unharmful: a benign soul wouldn’t hurt a fly.
Benign describes a range of qualities, all of them positive. When talking about a person, it means “gentle.” In reference to weather or climate, it means “mild.” In some other contexts, it simply means “not harmful”; you might speak of “a benign tumor” or “an environmentally benign chemical.” The word comes from a Latin root benignus meaning “well born,” but the implied meaning is “kind” or “pleasant” — it’s hard to get mad at someone who has a benign disposition.
Definitions of benign

1

adj kind in disposition or manner

“the benign ruler of millions”
benign intentions”
Synonyms:
kind

having or showing a tender and considerate and helpful nature; used especially of persons and their behavior

adj pleasant and beneficial in nature or influence

“a benign smile”
“the benign sky”
“the benign influence of pure air”
Synonyms:
benignant
kindly

pleasant and agreeable
harmless

not causing or capable of causing harm
kind

having or showing a tender and considerate and helpful nature; used especially of persons and their behavior
Antonyms:
malign

evil or harmful in nature or influence
maleficent

harmful or evil in intent or effect
cancerous

like a cancer; an evil that grows and spreads
harmful

causing or capable of causing harm
unkind

lacking kindness
show more antonyms…

adj not dangerous to health; not recurrent or progressive (especially of a tumor)

Antonyms:
malignant

dangerous to health; characterized by progressive and uncontrolled growth (especially of a tumor)
cancerous

relating to or affected with cancer
show more antonyms…

جمله انگلیسی با benign

حفظ لغت benign به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه benign به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت benign را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت benign با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با benign را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی benign در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه benign، مشاهده جمله با benign، انواع اصطلاح با benign، ضرب المثل با benign، ریشه کلمه benign و تاریخچه پیدایش کلمه benign را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه benign مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی