تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه baffle به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه baffle به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه baffle، معنی کلمه baffle به انگلیسی، تعریف کلمه baffle به انگلیسی، مترادف baffle و متضاد baffle، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه baffle و معنی نزدیک و معنی دور baffle را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

To baffle is to confuse. If you are completely puzzled as to what baffle means, you might say that this word baffles you.
Baffle means “confuse,” but it can also mean “amaze.” A magician might baffle you with an impressive magic trick. Additionally, this verb can mean “to spoil, thwart, or defeat by means of confusion.” In a debate, you might baffle the opposition by introducing new information that your opponents are not familiar with. Baffle can also be used like stump. If you are stumped by a question on a test, then you’ve been baffled by that question.

Primary Meanings of baffle

1.
v
be a mystery or bewildering to
2.
nv
a flat plate that controls or directs the flow of fluid or energy
check the emission of (sound)
3.
v
hinder or prevent (the efforts, plans, or desires) of
Full Definitions of baffle

1

v be a mystery or bewildering to

Synonyms:
amaze, beat, bewilder, dumbfound, flummox, get, gravel, mystify, nonplus, perplex, pose, puzzle, stick, stupefy, vex
Types:
show 4 types…
hide 4 types…
mix up, stump

cause to be perplexed or confounded
riddle

set a difficult problem or riddle
elude, escape

be incomprehensible to; escape understanding by
defy, refuse, resist

elude, especially in a baffling way
Type of:
bedevil, befuddle, confound, confuse, discombobulate, fox, fuddle, throw

be confusing or perplexing to; cause to be unable to think clearly

2

n a flat plate that controls or directs the flow of fluid or energy

Synonyms:
baffle board
Types:
diffuser, diffusor

baffle that distributes sound waves evenly
Type of:
plate

a sheet of metal or wood or glass or plastic

v check the emission of (sound)

Synonyms:
regulate
Type of:
bound, confine, limit, restrain, restrict, throttle, trammel

place limits on (extent or access)

3

v hinder or prevent (the efforts, plans, or desires) of

Synonyms:
bilk, cross, foil, frustrate, queer, scotch, spoil, thwart
Types:
show 10 types…
hide 10 types…
disappoint, let down

fail to meet the hopes or expectations of
dash

destroy or break
short-circuit

hamper the progress of; impede
ruin

destroy or cause to fail
betray, fail

disappoint, prove undependable to; abandon, forsake
come short, fall short

fail to meet (expectations or standards)
disenchant, disillusion

free from enchantment
undo

cause the ruin or downfall of
break

cause the failure or ruin of
shipwreck

ruin utterly
Type of:
forbid, foreclose, forestall, preclude, prevent

keep from happening or arising; make impossible

جمله انگلیسی با baffle

حفظ لغت baffle به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه baffle به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت baffle را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت baffle با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با baffle را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی baffle در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه baffle، مشاهده جمله با baffle، انواع اصطلاح با baffle، ضرب المثل با baffle، ریشه کلمه baffle و تاریخچه پیدایش کلمه baffle را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه baffle مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی