تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه aware به انگلیسی

بازی یادگیری زبان انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه aware به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه aware، معنی کلمه aware به انگلیسی، تعریف کلمه aware به انگلیسی، مترادف aware و متضاد aware، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه aware و معنی نزدیک و معنی دور aware را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

To be aware means to know about. If you’re aware of a sled zooming towards you, move! And if you’re aware that the other kids wish they had sleds, share yours. That’s being socially aware. Well done.
Aware is a close relative of beware, “look out for.” Julius Caesar is famously warned to “beware the ides of March.” Too bad he’s not aware of why. Beware and aware share the root ware, from an Old English word meaning “careful.” Be aware of your purse at all times, and beware of the snatch-and-grab thief.
Definitions of aware

1

adj (sometimes followed by `of’) having or showing knowledge or understanding or realization or perception

“was aware of his opponent’s hostility”
“became aware of her surroundings”
aware that he had exceeded the speed limit”
Synonyms:
cognisant, cognizant
awake

not in a state of sleep; completely conscious
alert, alive, awake

mentally perceptive and responsive;”an alert mind”
conscious

(followed by `of’) showing realization or recognition of something
sensible

aware intuitively or intellectually of something sensed
witting

aware or knowing
conscious

knowing and perceiving; having awareness of surroundings and sensations and thoughts
sensible, sensitive

able to feel or perceive
Antonyms:
incognizant, unaware

(often followed by `of’) not aware
asleep

in a state of sleep
oblivious, unmindful

(followed by `to’ or `of’) lacking conscious awareness of
unconscious

(followed by `of’) not knowing or perceiving
unsuspecting

(often followed by `of’) not knowing or expecting; not thinking likely
unwitting

not aware or knowing
unconscious

not conscious; lacking awareness and the capacity for sensory perception as if asleep or dead
insensible

incapable of physical sensation
show more antonyms…

adj bearing in mind; attentive to

Synonyms:
mindful
careful, heedful

cautiously attentive
evocative, redolent, remindful, reminiscent, resonant

serving to bring to mind
Antonyms:
forgetful, mindless, unmindful

not mindful or attentive
amnesiac, amnesic

suffering from a partial loss of memory
show more antonyms…

جمله انگلیسی با aware

حفظ لغت aware به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه aware به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت aware را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت aware با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با aware را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی aware در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه aware، مشاهده جمله با aware، انواع اصطلاح با aware، ضرب المثل با aware، ریشه کلمه aware و تاریخچه پیدایش کلمه aware را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه aware مشاهده نمائید:

پکیج آموزش زبان انگلیسی به کودکان - پکیج کودک دوزبانه